APOCALIPSIS 5

1Huan niquitac se amatapohuali mimilijtoc ipan imanejmat Toteco Dios cati mosehuijtoya ipan ihueyi siyaj. Huan nopa amatapohuali cati mimilijtoc quipixtoya tajcuiloli iijtic huan ipani huan quitzactoyaj ica chicome sellos. 2Huan niquitac se ilhuicac ejquet cati nelía tetic cati tzajtziyaya chicahuac huan quiijtohuayaya: "¿Ajquiya senquisa cuali huan quinamiqui para quitapanas isellos ni amatapohuali huan quitapos?" 3Pero amo aqui cati itztoya ipan ilhuicac, yon amo aqui cati itztoya ipan taltipacti, yon amo aqui cati itztoya tatzinta ten taltipacti huelqui quitapos nopa amatapohuali para quiitas cati ijcuilijtoc nopona. 4Huajca pejqui nichoca miyac pampa amo aqui quipantijque cati senquisa cuali huan quinamiqui para quitapos nopa amatapohuali cati mimilijtoc huan quiitas cati ijcuilijtoc ipani. 5Huan se ten nopa veinticuatro huehue tacame nechilhui: "Ayecmo xichoca. Xiquita, itztoc se cati huelis quitapos. Yaya quipiya hueyi tanahuatili quej se león. Yaya se iteipan ixhui Judá cati huejcajquiya itztoya huan nojquiya yaya se iteipan ixhui nopa hueyi tanahuatijquet David huan tanahuatis campa David tanahuatiyaya. Ya quitantoc cati amo cuali huan quinamiqui para quitapanas nopa chicome sellos cati quitzactoc nopa amatapohuali cati mimilijtoc huan quitapos." 6Huajca nijtachili huan niquitac se Pilborregojtzi. Huan nopa Pilborregojtzi tanemijya quihualicayaya campa quicocojque quema masehualme quimictijque. Huan yaya moquetzayaya tatajco nopa hueyi siyaj campa itztoyaj nopa nahui tamanti cati yoltoque huan nopa veinticuatro huehue tacame. Huan nopa Pilborregojtzi quipixtoya chicome icuacua huan chicome iixteyol cati quinescayotiyaya nopa chicome Itonalhua Toteco cati quintitantoc campa hueli ipan taltipacti. 7Huan nopa Pilborregojtzi yajqui huan quicuito nopa amatapohuali cati mimilijtoc cati eltoya ipan inejmat Toteco Dios cati mosehuijtoya ipan nopa hueyi siyaj cati yejyectzi. 8Huan quema quicuic nopa mimilijtoc amatapohuali, nopa nahui tamanti cati yoltoque huan nopa veinticuatro huehue tacame motancuaquetzque iixpa nopa Pilborregojtzi. Sesen ten inijuanti quipixtoyaj se arpa ica icuerda para tatzotzonase. Huan quipixtoyaj miyac ticomit ten oro temitoc ica copali cati quiijtosnequi nochi camanali cati masehualme cati iaxcahua Toteco quiijtojtoyaj quema motatajtiyayaj. 9Huan inijuanti cati itztoyaj nepa iixpa nopa Pilborregojtzi huicaque se tiohuicat cati yancuic, quiijtojque: "Ta senquisa ticuali. Huan quinamiqui tijcuis nopa mimilijtoc amatapohuali huan tijtapanas isellos. Pampa mitzmictijque huan ica moeso tijcohui Toteco tojuanti cati tihualahui ten nochi xinachti masehualme, huan cati ticamanaltij nochi tamanti camanali. Tijcohui Toteco tojuanti cati tihualahuij ipan masehualme cati quipiyaj sesen tamanti inintalnamiquilis huan inincostumbres, huan cati tiehuani ipan nochi talme. 10Huan techchijtoc ma tielica titanahuatiani huan titotajtzitzi iixpa Toteco Dios, huan para ma titanahuatica ipan taltipacti." 11Nijtachili huan nijcajqui inincamanal tahuel miyac millones huan millones ten ilhuicac ehuani cati huicayayaj huan quiyahualojtoyaj nopa hueyi siyaj campa itztoya Toteco. Huan quinyahualojtoyaj nopa nahui tamanti cati yoltoque huan nopa veinticuatro huehue tacame. 12Huan nochi nopa ilhuicac ehuani huicayayaj chicahuac huan quiijtohuayayaj: "Senquisa cuali ni Pilborregojtzi cati masehualme quimictijque. Huan quinamiqui para nochi masehualme ma quinextilica nochi tatepanitacayot, huan ma quihueyichihuaca huan ma quipaquilismacaca. Yaya quipiya nochi chicahualisti huan nochi talnamiquilisti. Huan quinamiqui para nochi cati ipati elis san ya iaxca." 13Huan nijcajqui cati quiijtojque nochi masehualme, tapiyalme, michime, totome, huan nochi sequinoc tamantzitzi cati Toteco quinchijchijtoc ipan ilhuicac, huan ipan taltipacti, huan tatzinta ten taltipacti, huan ipan hueyi at. Huan nochi inijuanti quiijtohuayayaj: "Ma tijpaquilismacaca nopa Pilborregojtzi huan Toteco Dios cati mosehuía ipan nopa hueyi siyaj cati yejyectzi. Ma tiquinnextilica nochi tatepanitacayot, huan ma tiquinhueyichihuaca para nochipa. Inijuanti quipiyaj nochi chicahualisti huan quipiyase nochi chicahualisti para nochipa huan amo quema tamis." 14Huan nopa nahui tamanti cati yoltoque quiijtohuayayaj: "¡Quej nopa ma eli!" Huan nopa huehue tacame motancuaquetzque huan quihueyimatque Toteco Dios huan nopa Pilborregojtzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\