Ndâ Nèté 18

1Páwòlò giì njè nó bìndi bà 'dè có mì wó á ji ndâ 'duù pí gú Àrèyòpágùsù á gbí gbata Àtínà ya gí gbí gbata Kòríndì. 2Yí mâ giì yee kà, yí giì 'de 'bí 'dakò tí Jùdéyà náa à jò yí mí gbí to Póndùsù ta ṛè wó a Àkùyílà. Ndú gì ta niì mì wó Pìrìsílà 'do Ìtálìyà, tacó Kìláwúdìyò tí ngáángbá gba mì ndâ 'duù Ìtálìyà mòkò ndâ Jùdéyà 'dáá gî 'do Rómà gî. Páwòlò bà-i-nò giì co wiṛi ya gí mì ndú. 3Yí mâ giì 'de ndú tí ndâ mbe cu kémà delè á go yí, yí giì dù á mì ndú ta ndú kû bàkà nèté toko gbaànjé. 4Yí giì dù kû ya gí bà 'vii kí gbí có mì Mbíṛì ta ndâ 'duù kû jè ta bà 'vìsì muu ndâ Jùdéyà ta ndâ Ìgìrígì 'do tí ndâ vò kpokèjì mì ndú gítí kpokèjì mì Bìndi-Mbíṛì ta ndi tí ndâ bàndò bà kili ndâ 'duù tacó bà ùlù Mbíṛì ta ndâ ṛi bà wotí gbí tàkìì mì ndâ Jùdéyà 'dáá gî. 5Ndâ Sìlìvánò ta Tìmàtéyò mâ giì yee 'do Mèsìdónìyà gî, o mì Páwòlò giì dù kpolo ma ká gítí bà ma có mì Mbíṛì, kû 'dè có ji ndâ Jùdéyà ngbáṛángà'i énó máa, Jézù a Bìndi-Mbíṛì. 6Ndâ Jùdéyà mâ giì 'bìtà bà jòò gbí có ta yí, ta bà go yí, yí giì gù gbí bòngo tí wó mí kùṛo ndú, ta bà 'dè có ji ndú máa, «Có ku yo 'ví dù ká tí miṛi yo. Ye 'do tí kpónó bà ya 'do mì yo gí mì ndâ 'duù ŋìnó ta ŋa ndú me ndâ Jùdéyà lá nó ta ngbáṛángà njembí ye.» 7Páwòlò giì njè nó 'do bàndò bà kili ndâ Jùdéyà tacó bà ùlù Mbíṛì á bìndi bà jòò gbí có mì ndú ta ndâ Jùdéyà nò ya gí 'bá mì 'bí 'dakò ta ŋa wó me Jùdéyà lá, ta ṛè wó a Títò Júsìtò, tí mbe ùnje gítí có mì Jézù, ta 'bá mì wó ká dê ta bàndò bà kili ndâ Jùdéyà tacó bà ùlù Mbíṛì. 8Kìrísìpù tí kùṛo ndâ 'duù á bàndò bà kili ndâ Jùdéyà tacó bà ùlù Mbíṛì, giì je ndâ 'viì mì wó, giì je ndâ 'duù me mbè gbí gbata Kòríndì mbe 'di có mì Páwòlò, giì ùnje gítí có mì Mbe tí ndoo gî. Bìndi~ à giì caka tí ndú gî. 9Ta 'bí bèbìlì gbaànjé, Mbíṛì giì 'dè có ji Páwòlò gbí ṛiì, máa, «Páwòlò, cì gúku bà 'dè có lá. Dù ngbìì lá. 10Tacó ye kuu tàkò lo. À má énò, 'bí 'duù gbí gbata tí nó gbaànjé mbe tee 'bì wó mítí lo bà dù wálá. Tacó ndâ 'duù mì ye gbí gbata tí nó me mbè.» 11Páwòlò giì dù kû ma có mì Mbíṛì á ji ndâ 'duù gbí gbata Kòríndì á bìndi có tí nò náa Mbíṛì 'dè ji yí gbí ṛiì nò ta ndoò gbaànjé ta pì vô-nje~gbaànjé pí~. 12Ta 'bí o gbaànjé, ndâ Jùdéyà giì toko có mì ndú gbaànjé gî. Bìndi~ ndú giì ya ta Páwòlò gí gbí ngbàngà kùṛo Gálìyò tí gbolò 'duù náa à tuu yí 'do Rómà, mbe kû zèè to Àkáyà á 'bá mì ndâ Ìgìrígì. 13Ndú bà-i-nò giì kpì ngbàngà tí wó ji Gálìyò máa, «Có mì ze ta 'dakò tí nó a ŋìnô: Yí kû pèè ta bà ya gí gbí muu ndâ 'duù tacó bà solo nje ndú gítí bà bàkà i-Mbíṛì gbí 'bí ŋa kpokèjì náa à me yí~ gbí tàkìì mì ndâ Jùdéyà lá.» 14Káa Gálìyò giì 'vìsì có ji ndâ Jùdéyà á kùṛo bà 'vìsì có mì Páwòlò gí tàkò có mí ndú nò, máa, «Yo 'di có tí nô, ndí yo ndâ Jùdéyà: 'Dakò tí nó kùtàá má bàkà a 'bí i mbe lè gî, yí kùtàá má bàkà a 'bí ŋa gbolò vò i, ye kùtàá bà me kpììkì-kpììkì gítí bà tè gí tàkò có mì yo wálá. 15Káa, à má ká gítí có ta nje sínò, ta có gítí ndâ ṛè ndâ 'bí ŋa 'duù mì yo, ta có gítí 'dóó tàkìì mì yo, yo 'dè ŋìnò gbí 'dóó ŋa kpokèjì mì yo. Ye biya bà dù tí gba mbe waa có gítí ŋa ndâ có tí nò gî.» 16Gálìyò mâ giì 'dè có tí nò ji ndâ Jùdéyà gî, yí giì mòkò ndú 'do gbí ngbàngà kùṛo wó gî. 17Káa ndâ mbè 'duù tí nó mbe kaa ya gí bà 'di ngbàngà tí nò nó giì zèè 'bí 'dakò ta ṛè wó a Sòsìténè, tí kùṛo ndâ 'duù tí bàndò bà kili ndâ Jùdéyà tacó bà ùlù Mbíṛì. Ndú giì kili mítí 'dakò tí nò, bìndi~ ndú giì gbì yí ká mí gbí ngbàngà kùṛo Gálìyò nò. Káa Gálìyò giì 'vee bà tí ndú ta ndâ i mì ndú náa ndú kû me nò gbaànjé lá. 18Páwòlò giì bàkà bìndi bà ya ta yí mì ndâ Jùdéyà gí gbí ngbàngà nò káa 'dóó o, má kózò gî, yí bà giì 'dè có ji ndâ mbe ùnje gítí có mì Jézù gbí gbata Kòríndì, máa, ndú si yì 'ví ya gí gbí to Sírìyà. Ndú bà-i-nò giì o gbâ ta ndâ Pìrìsílà ta Àkùyílà, tí ndâ mbe ko yí. Páwòlò giì waa nje se muu wó kùṛo bà njè nó mì ndú 'do gbí gbata Kèngèréyè, tacó bà 'bìtà bà gee tí wó kùṛo bà ya yí gí bà ci i ji Mbíṛì á Jèrùzàlémè. 19Ndú mâ giì yee gbí gbata Éfàsù, yí giì jee ndâ Pìrìsílà ta Àkùyílà á mí bàndò, bìndi~ yí giì ya ta kpéétí wó gí bà 'viiki gbí có mì Mbíṛì ta ndâ Jùdéyà á tí bàndò bà kili ndú tacó bà ùlù Mbíṛì. 20Káa si yí kû giì njè nó, ndâ Jùdéyà giì tii yí, máa, yí dù gàà gi. Káa yí giì ya gí gbí có mì ndú nò lá. 21Ta kùṛo bà o gbâ mì wó 'do gbí gbata Éfàsù, yí giì ci ndâ 'duù kà, máa, «Ye bà dele ndi ye gì gí mì yo gî, náa Mbíṛì má ùnje gî nò.» 22Páwòlò giì o gí to á 'do gbí gbâ á bìndi bà njè nó mì wó 'do gbí gbata Éfàsù á ká ngéé gbí gbata Cèzàríyà. Yí mâ giì ya gí bà 'vee ndâ mbe kû kili ta ṛè mì Jézù á bà-i-nò gî, yí giì ndii ya gí gbí gbata Àndìyókì. 23Yí giì bàkà mí Àndìyókì káa làmbu sili, bìndi~ yí giì 'bì ndi nó mì wó co gbí ndâ to Gàlátì, ta ndâ to Fìríjìyà, kû je wotí ji ndâ mbe ùnje gítí có mì Jézù gbí ndâ to tí nò. 24Ta o tí nò si ndâ Pìrìsílà ta Àkùyílà kuu gbí gbata Éfàsù nò, 'bí Jùdéyà ta ṛè wó a Àpólò, náa a jò yí mí gbí gbata Àlèsàndèríyà, tí 'dakò mbe 'dè có, mbe 'di gbí ndâ có gbí wáràgà mì Mbíṛì ngbáṛángà'i gî, giì ya gí Éfàsù. 25Àpólò ya gí Éfàsù tí 'dakò náa à yù yí ngbóó gbí kpokèjì mì Mbíṛì gî, ta cèṛéṛé bà nìbà có mì Mbíṛì ji ndâ 'duù ká tí wó, tí mbe kû ma có ta bà nìbà i gítí Jézù ta 'bí gbèe njì có mbe lè 'do gbí òkò tí ndâ có tí nò wálá, ji ndâ 'duù. Káa à caka tí wó ká ta ŋa bà caka tí ndâ 'duù mì Jòvánì tí mbe caka tí ndâ 'duù. 26Ndâ Pìrìsílà ta Àkùyílà mâ giì 'di kòcò Àpólò kû 'dè có ji ndâ 'duù ta gúku tí wó wálá á bàndò bà kili ndâ Jùdéyà tacó bà ùlù Mbíṛì, ndú giì 'daka yí ya tí~ gí 'bá mì ndú, bìndi~ ndú giì toṛo sè búlù 'do tí nèté mì wó ji yí ta bà nìbà sè ndâ 'bí i ŋìnó náa à kuu tí~ gítí «Kpokèjì mì Bìndi-Mbíṛì» nó ji yí. 27Ta o tí nó náa Àpólò kû giì bàkà có bà di ngo ya gí gbí to Àkáyà nó, ndâ mbe ùnje gítí có mì Jézù gbí gbata Éfàsù giì je wotí ji yí. Ndú giì cu wáràgà ji ndâ mbe tala có mì Jézù á Àkáyà, máa, ndú 'ví te wiṛi mítí wó. Yí mâ giì ye Àkáyà, Mbíṛì giì bàkà nambeè ji yí, ta bà je wotí bà konì ndâ mbe kû kili ta ṛè mì Jézù á kà ji yí túkà'i. 28Yí giì kpò nje ndâ Jùdéyà ta wotí ká tí~, ta bà tùbà~ ji ndú 'do gbí wáràgà mì Mbíṛì mí kùṛo ndâ 'duù 'dáá gî, máa, Jézù a Bìndi-Mbíṛì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\