MAKI 1

1Wúnsɛ̀' è go Aatana pé ke è zin à gbe Yesu Klisi-wùn bhà láà, à zigó-kɔ̀ɔ̀' é. 2Aatana wʋʋ léban-mɛ̀ɛ̀ Ezai' à bɛɛnzɛ̀- lii Aatana wʋʋá Yesu láà àle-wùn gi ye: Bhè i yáán tó bhi, án bhaamɛ̀ɛ̀ bɔà i lélé, ke è zaawɛ́ɛ́ daa i nɛ̀. 3A-mɛ̀ɛ̀ lòlòkpɔ́-wʋ̀ʋ̀' woloii bhìng bhà lɛ́ɛ. E wɩɩ ye: kà Gwilinɛ Kpáa giè à tà-zàà baa, ke ká à lé-lèè tó mɔɔ kiá dɛlɛngle. 4Mɛ̂ɛ' wó nuu à leeà Záàn láà, àle wala', le é nuu bhaamɛ̀ɛ̀ zúlúà yí wɛ́ɛ́ le. Ale to' Ezai' wʋʋ' pe' láà à gi-wùn kɛɛ-mɛ̀ɛ̀a le. E nuu à peà bhaamɛ̀ɛ̀bò nɛ̀ ye: Kà ka kɔɔ gó ka sɔng lé, ke án ka zúlú, ke Aatana- nù ka bhàwùn tó. 5À kɛ̀ɛ̀ kwɛiyè láà à gi, Zudee lùu gi-mɛ̀ɛ̀bò ni Zelizalɛm-mɛ̀ɛ̀bò tó ké nuu gbuluà, le wò lo à lià bhi, le wò wɩɩ wo sɔng bhà, le è àng zulu guan' wò à lee Zudɛɛn láà à wɛ́ɛ́, ke bɔ́n- nù gó àng bhà le. 6Záàn' nùù yɔ̀ɔ̀nmia kua bhái' daaà, le àbhà gbàà tà-bhɛ̀ɛ̀' nuu kwîiá le. É nùù zɔ́ɔ́' góà kai, le è bhienɛ́bò kun, le è to àbhà lígóá le. 7E nuu lòlòkpɔ́à ye: Mɛ̂ɛ ye' é nuii n zía láà, àle ké kpókpóá e gie nle n tà. Máá bhɔyèa àbhà sàbha bhɛɛ lépòlò à gɛɛn bhà-nùà lefienɛ́ gi. 8Nle an ka zùlù yí' wɛ́ɛ́ le, kɛ́ àle- ka zúlúà Aatana-à Waa Zaazaa' gá le. 9À tée láà à gi, Yesu ké go' Nazalɛti Galilee lùu gi, le Záàn' à zulu' Zudɛɛn wɛ́ɛ́ le. 10À gò yí wɛ́ɛ́-yèa, yéè lɛgaa ke lɔngwɛ́ɛ́' lépóló, ke Waa Zaazaa ké yɔɔii e tà ye tìnìng nɛ̀. 11Le wʋʋ ke' to' le é go' Aatana pé lɔngwɛ́ɛ́ gi ye: Nbhà nɛ́ wùndɔ̀yóoá' i gá le. I lɔ̀ɔ̀' è n kɛɛ láà à nààlé àa bhe. 12Ale' bo' kɛɛá kwɛi, Waa Zaazaa' zaa gó' wo' Yesu-á, le é lo' nà à gá bhìng bhà le. 13Yesu' ló' wo' láà, e yáángɛɛn kuà-yisɛ' kɛɛ' bhi, ke Sɔtana ké à gidan-ii le. E nuu kaí-wììbò kpe gi, le Aatana-à kɩ́ɩ́labò' nuu à légbaà le. 14Dɔ̀ya' bhɔ', ke wa bo Záàn daaá kààso gi, le Yesu' wala', le é lo' Galilee sɛ́ɛ́ gi wúnsɛ̀' è go Aatana pé láà à-nàà kpɔ́ bhɛɛ tà le. 15E nuu à peà ye: Aatana' lóó' kpɔ' láà, ya zin kélé tò! Atoosiwo àbhà gwilinɛnɛ̀ kɛɛ bha' bhɔ kúlúá. À kɛ̀ɛ̀ kwɛiyè láà à gi, kà ka kɔɔ gó ka sɔng lé, ke ká wɩ́ɩ́ Aatana' kaà nâa sɛ̀' kpɔ́yèa é à-wùn bhà. 16É nuu kwɛnggei, ke Yesu ké gieii Galilee-kɔ̀ɔ̀yí kpúng pé, le é laànɛ́bhà-mɛ̀ɛ̀ piilɛ ta' bhi, ke wo song bili-ii yí tà le. Wo nuu mɛngdo leeà Simon, le wó nuu mɛ̂ɛ dini leeà Andele le. Mɛ̂ɛ piilɛ láà àng pe bháála' nuu vé zɛyèa le. 17Yesu' waa' àng lià bhi, le é wɩɩ' àng nɛ̀ ye: Kà daa n wɛì, ke án ka tó bhaamɛ̀ɛ̀-vè sí-mɛ̀ɛ̀a. 18Wo to' sáabhi, le wó kɔɔ go' woà songbò zì, le wó daa' à wɛì le. 19É lónɛ́ ke wo' liélé, le é mɛ̂ɛ piilɛ bhɛ́i ke ta', ke wo góló gi, ke wo wo pe song mɔ̀ng-baaii. Wo nuu mɛngdo leeà Zaki, le wó nuu mɛ̂ɛ dini leeà Záàn le. Laànɛ́bhà-mɛ̀ɛ̀' nuu àng lengá zí le. Wo nuu àng nɛ leeà Zebedee. 20Yesu' waa' àng lià bhi, le é to' le é àng lee', le wó wo nɛ ni àbhà bháála kɛɛ-mɛ̀ɛ̀bò to' bhi, le wó daa' à wɛì le. 21Wó lo' wó waa' pɛ́ɛ ke' gi, wo à lee Kapɛlɛnau. Zuifu-bòà golo-kwèèi ké bhɔ' Yesu bhà bhi, le é sɔɔ' Aatana-kwìle, le é gbaan' Aatana-à liangzɛà bhaamɛ̀ɛ̀bò nɛ̀ le. 22À pe bhaamɛ̀ɛ̀ dɔɔ-kɔ̀ɔ̀ láà à-mài ké nuu àng nià. Atoosiwo yɛnɛ ké nuu à wʋʋ lé. É nuu àng dɔɔà kɔɔ' gi, àa nuu ye àngbhà tɔ́ng dɔ-mɛ̀ɛ̀bò pe nɛ̀. 23Yínaa yóo-mɛ̀ɛ̀ ke ké nuu Aatana-kwìle bhi kwɛpoo à gi, le é gbala' ye: 24Yesu, Nazalɛti-mii, ibhà mɛɛ n bhà le? Tààn í nù-wún kpɔ̀ ko tà-wùn' gi la è? Án i dɔ̀kɔ̀ɔ̀ dɔn. Aatana' ebhà yaa-mɛ̀ɛ̀' bɔyèa, àle i gá le. 25É à pe' kwɛi, le Yesu' wɩɩ' à tà ye: I tà- ga bhɛ́. Gó mɛ̂ɛ láà à wɛì. 26É à pe' kwɛi, le yínaa yóo' to' le é lo' nà gbáláá kpókpóá, ke mɛ̂ɛ láà à bhà ké viin-ii yàyàle le. 27Mɛ̂ɛ' wó nuu bhi, wó à-lèè ye', àng tó páipái ké nuu kábhawoà, ke wo wo ké bhàgilawoii wo: Mɔ̀ng' kwɛi le? Mɛ̂ɛ ye é à pe bhaamɛ̀ɛ̀ dɔɔ-gɛ̀ɛ̀n dɛ́ɛ' é, le à wʋʋ- mɛ̂ɛ kún lenglèng wo, le è gie yínaa yóobò tó gɔ̀n, le wò liè ma à tà la wà! 28Ale' bo' kɛɛá kwɛi, Yesu tɔ́' bhɔ zì' go' Galilee lùu gi lɛnói le. 29Wó bo' góá Aatana-kwìle bhi, le wó lo' Simon ni Andele-nù pé kwíle le. Zaki ni Záàn-nù tó ké lo' àng wɛì. 30Wo waa' bhi, ke Simon-à nɔ́ng laú ké kpááyèa, ke níní ké bɔii à bhà, le wó to' le wó à-wùn pe' Yesu nɛ̀ le. 31É yɔn' nɔ́ngnɛ́ láà à gi, le é e kɔɔ daa' à kwenglé, le é à yaa' gɛɛn bhà, le níní' to' le é kaan' à tà le. É wala', le é àng liéguo' le. 32Yáánpa' bhɔ', ke yáánwun' bo daaá, le wó nu' nà yúálibò ninà yínaa yóo-mɛ̀ɛ̀bò tóá à nɛ̀ le. 33Pɛ́ɛ tó ké nuu banyèa ké tà à lià bhi, 34le bhaamɛ̀ɛ̀ kpe kpáa', bhàyúá suu bɛ́ɛ́' nuu àng bhà láà, é àng tó to' bhiá le. E zí yínaa yóo kpe kpáalàkpàà tó piékɛɛ'. Kɛ́ àa nuu wɩ́ɩ́à à bhà ke yínaabò láà wò wɩ́ɩ́, ke wò à dɔ̀kɔ̀ɔ̀ pe bhaamɛ̀ɛ̀bò yàànlé. Atoosiwo yínaabò ké nuu Yesu dɔ̀kɔ̀ɔ̀ dɔn-à. 35À tàalà' bhɔ', Yesu ké wala' yué pálé, ke lɛi ké tuàn tíi bìlìbìlìyèa, le é wolo', le é lo' bhìng bhà lɛngge gi, le é bhàiwo' le. 36Yesu' bo' lóá kwɛi, le Simon ni à bhámò' wó to' à zía bhi láà, wó gbaan' à guoà le. 37Wó bo' à yeá, le wó à pe' à nɛ̀ wo: Mɛnó páipái ké i guoii. 38Kɛ́ le é à pe' àng nɛ̀ ye: Kwàa ló zaa bhɛ́ia ko maabhà-pɛ̀ɛ̀bò gi, ke án nù Aatana-à liangzɛ bhía za tó bhà, atoosiwo án bhɔ̀- àle-wùn gi le. 39É à pe' kwɛi, le é daa' Galilee-pɛ̀ɛ̀ tó páipái bhɛɛ tà le. E nuu liangzɛà Aatana-kwììbò gi bhi, le é nuu yínaa yóobò piékɛɛà le. 40Yáánbhàyúá-mɛ̀ɛ̀ do ke' nù- Yesu pé tée láà àle gi, le é zinna' e kpóng gi, le é bhàiwo' à zì ye: À gàn ké n yàan ma: I wɩ́ɩ́-le wò' à bhà, í mɔɔà n tóá kélékèlèa. 41É à pe' kwɛi, le à wɛ̀i' Yesu kɛɛ', le é e gban gigbie', le é kɔɔ zin' à bhà, le é wɩɩ' ye: Má wɩ́ɩ́ à bhà, yé tó kélékèlèa. 42Yesu' à pe' kwɛi, mɛ̂ɛ láà e to' sáabhi, le yáánbhàyúá' go' à bhà, le à bubhà-lèè tó' to' záázààa le. 43Ale' bo' kɛɛá kwɛi, Yesu ké wʋʋ kpɔ' à bhà, ke e kɔɛ́ɛ́ gieii à nɛ̀ sɛ́ɛ́ gi ye: 44I lò', í à kɛ̂ɛ sɛ̀a, ke yoo à gɛingó mɛnggemɛ̀ngge nɛ̀. Kɛ́ bhè ló i lekini giei yíkpáá-mɛ̀ɛ̀ nɛ̀, ke Moizi' sáà' gie' Aatana-à tɔ́ng-sɛ̀ikwɛ́ gi láà, í àle gó tò kélékèlèa-pɔ̀ɔ̀n-a le. I à kɛɛà kwɛi' wo, le wò à gànnu wo: yé tó kélékèlèa maiá le. 45Kɛ́ mɛ̂ɛ láà é gó-le wo' bhi, é yaa' wo' wún láà à lòlòkpɔ́yè bhà kpókpóá, ke e à-wʋ̀ʋ̀ maanáii lɛnólɛ̀nó gi le. A-wùn gi Yesu àa nuu mɔɔà daa lefienɛ́ woá pɛ́ɛ ke yáànbhà bhaamɛ̀ɛ̀ yàànlé koo. É nùù lóà bhìng-bhà-lèè dɔ́ndɔ́nbò' gi, le bhaamɛ̀ɛ̀' nuu góà zanózànóá, le wó nuu nuà à lià bhi le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\