MATIE 1

1Yesu Klisi' é nuu Davi ginɛ́á, ke é zí nuu Ablam ginɛ́á láà, à bhɛ́mabò tɔ́ bhɛɛlé' lóii é. 2Ablam ké Izaaki kpɔ', le Izaaki' Zakɔbu kpɔ', 3le Zakɔbu' Zuda ni à dóobò ni à lɔ́ɔ̀bò kpɔ', le Zuda' Falɛzi ni Zala kpɔ' Tamaa bhà, le Falɛzi' Ezolom kpɔ', 4le Ezolom' Alam kpɔ', le Alam' Aminadabu kpɔ', le Aminadabu' Naason kpɔ', le Naason' Salamon kpɔ', le Salamon' Boazi kpɔ' Laabu bhà, 5le Boazi' Zobedi kpɔ' Wuluti bhà, le Zobedi' Izai kpɔ', 6le Izai' Davi kpɔ'. Le gwilinɛ Davi' Salomon kpɔ' Uli-à gɛɛn-nɔ̀ng bhà, 7le Salomon' Woloboam kpɔ', le Woloboam' Abia kpɔ', le Abia' Azafu kpɔ', 8le Azafu' Zozafa kpɔ', le Zozafa' Zolam kpɔ', le Zolam' Ozia kpɔ', 9le Ozia' Zoatam kpɔ', le Zoatam' Akazi kpɔ', le Akazi' Ezekia kpɔ', 10le Ezekia' Manase kpɔ', le Manase' Amon kpɔ', le Amon' Zozia kpɔ', 11le Zozia' Zekonia ni à laànɛ́bò kpɔ' Izalae-bò lò nuanɛ̀ gi Babiloni tée gi le. 12Ang lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè láà à zìpieta, le Zekonia' Salatiɛli kpɔ', le Salatiɛli' Zolobabɛli kpɔ', 13le Zolobabɛli' Abiyu kpɔ', le Abiyu' Eliakim kpɔ', le Eliakim' Azɔɔ kpɔ', 14le Azɔɔ' Sadɔki kpɔ', le Sadɔki' Akim kpɔ', le Akim' Eliyudi kpɔ', 15le Eliyudi' Eleazali kpɔ', le Eleazali' Matan kpɔ', le Matan' Zakɔbu kpɔ', 16le Zakɔbu' Mali-à gɔɔn Zozɛfu kpɔ', le Mali-le' Yesu' wò à lee Klisi láà à kpɔ' le. 17È tò' kwɛi, ke é si' Ablam bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin Davi bhà, Klisi láà à bhɛ́mabò yàkɔi ké to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ. É si' zí Davi bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin Izalae-bò lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè bhà, à bhɛ́mabò yàkɔi ké to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ, le é si' zízí àng lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin à lekini bhà, à bhɛ́mabò yàkɔi' to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ le. 18Yesu Klisi kpɔ́-kɔ̀ɔ̀' to' kɔɔ' gi, àle é. E nuu kwɛi, ke à laú Mali' woo wɩ́ɩ́ yàà Zozɛfu gɔ̀n-wùn-le bhà, kɛ́ ke àngbhà sua' òo woo tó do bhe le. Wó wo káá' wo' kwɛnggei, ke Mali ké gwíyèa le. Sée Aatana-à Waa Zaazaa gisɛ́lɛ́' nuu àleá le. 19Kɛ́ àbhà gɔɔn Zozɛfu' nuu' wo' wúnsɛ̀ kɛɛ-mɛ̀ɛ̀a láà, yàa nuu à pé, ke è Mali tɔ́ sie. Ale kɛɛ le é à yaa' e zʋʋ pé ye: é e kɔɔ góà à zì mɛnó tíibhà le. 20E woo tuàn e yáán wáláà à gi kwɛi, le é to' le é Gwilinɛ Kpáa-à kɩ́ɩ́la do ye' mia gi, ke e wɩ́ɩ́ii à nɛ̀ ye: Davi gbe Zozɛfu, síka òo tóà i gi Mali sì ke è tó ibhà lêá-wùn gi. Atoosiwo é nɛ́' à-gwì síyèa láà, è gò Aatana-à Waa Zaazaa' à pé le. 21È nɛ́ miɔnnɛ́' kpɔ́à láà, è à kpɔ̀', í à lee Yesu, atoosiwo nɛ́ láà àle bɔ́n góà Izalae-bò ka bhà le. (Sée wò à pè' wo Yesu, ke wo wɩɩ wo: mɛ̂ɛ la-mɛ̀ɛ̀.) 22Wún láà àle tó' kɛ̀ɛ̀ kwɛi, ke Gwilinɛ Kpáa' wʋʋ' kpɔ' lii e wʋʋ léban-mɛ̀ɛ̀ ke bhà láà, àle gi-wùn- nù kɛɛ le. 23Atoosiwo e wɩɩ' ye: Ká ka káá' woà, ke loònɛ́' àa miɔn-wùn dɔn, ya tó gwíyèa, ke ya nɛ́ kpɔ́ miɔnnɛ́á. Nɛ́ láà wo à leeà wo Emanuɛli. Wò à pè' kwɛi, ke wo wɩɩ wo: Áàn dàà ko kpe gi-yè. 24Zozɛfu' gó-le wo' yi gi, Gwilinɛ Kpáa-à kɩ́ɩ́la' wún' pe' à nɛ̀ láà, é à gi-wùn kɛɛ' wo', le é ebhà lê láà à si', le é à yaa' e tà le. 25Kɛ́ e to' kwɛi flúúlé àngbhà sua òo nù tó do, le nɔ́ng láà é nɛ́ ye' miɔnnɛ́á, le Zozɛfu' à tɔ́ kpɔ' Yesu-á le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\