FILIPE 4

1N laànɛ́ wùndɔ̀yóoábò' ka-wùn' n gɔ̀n kpókpóá ye n yánwɛ́ɛ́nɛ́ nɛ̀ láà, kale ká n zowɛ́ɛ́ niidaa, le ká ye n pe fánngwɛ́ɛ́ nɛ̀ n wun bhà le. À kɛ̀ɛ̀ kwɛiyè láà à gi, n laànɛ́bò, ká ka gɛɛn gbaan dinngle koà Gwilinɛ Kpáa-à zaa tà. 2Evodi, an bhài' woii i zì le. An zí bhài' woii Sɛntisi i leng i zì le. Kà dɔ gbáágbààa ke ká táásí Gwilinɛ Kpáa-à zaa tà, ke ka kɔɔ ké ka ké kwenglé. 3È gò' àle gi, n dɔ́ma, ile í n piilɛnàà lekiniá le. Í dɔ gbáágbààa ke í nɔ́ngbò piilɛ láà àng tàkún. Atoosiwo àng leng ké n tàkun' nâa sɛ̀ kpɔ́-gwìlì bhà, ye Kelema ni n tàkún-mɛ̀ɛ̀ paánbò tó nɛ̀. Ang tó tɔ́ ké Aatana tà mɛ̂ɛ' wò sii' àa yɛn à sɔlɔà láà àng tɔ́ bɛɛn yàài-sɛ̀ikwɛ́ gi. 4Án wɩɩ ma: ká ka liágó Gwilinɛ Kpáa-wùn lé lɛ́ile. An àle gie ke woii bhi ka nɛ̀ é: kà ka liágó leng' wo le. 5Ká zí à kún kpókpóá ke kaà kólósɛ̀nɛ̀ láà, mɛnómɛ̀nó- wún dɔn à gi. Atoosiwo Gwilinɛ Kpáa' yaa gbɛ̀ɛɛ bhà. 6Kao yaaà wúngge-zɔ̀ɔn tà. Wún óó wún' è tóà ka bhà, ni ka bhàwùn- tóà pɔɔn' bhà, ká à tó pe Aatana nɛ̀ bhài wʋʋá, ke ká bhài gi-bhài wo à zì nà à wánglegóá. 7Ka à kɛ̀ɛ̀' kwɛi, Aatana ké ka zowɛ́ɛ́ kpááà, le à lé- gie bhaamɛ̀ɛ̀bò pe wún dɔn-nàà-le tó tà le. È ka zowɛ́ɛ́ kpáá' woà kwɛi láà, àle tóà ka nàà Yesu Klisi bhà-kɔ̀ɔ̀a, le ka zowɛ́ɛ́ àa káán à bhà, le è to zí ka zʋʋgɔ̀ɔ̀n tó páipái zigbààngiá le. 8N laànɛ́bò, è gò' àle gi laá, wún óó wún' é mai-wùn-a, ni wún óó wún' é tiàànle oo, wún óó wún' é dɔɔyèa, ni wún ye óó ye' pe àa à bhà oo, wún óó wún' é wún liáyèa, ni wún óó wún' è bhɛɛ to mɛ̂ɛ bhà oo, ni wún páipái' é sɛ̀a ke wò mɔɔ mɛ̂ɛ tɔ́ sɛ̀ peá à-wùn gi láà, à lesósó- tó ka zʋʋgɔ̀ɔ̀n-a-wùn-a le. 9A-wùn gi, án ka dɔɔ' wúnbò' gá oo, ni án táá-kɔ̀ɔ̀bò' gie' ka nɛ̀ oo, ni ká wʋʋ' ma' n tà oo, ni ká wúnbò' à kɛɛ-lèè ye' n gɔ̀n oo, ká à lesósó kɛ̂ɛ le. È tò' kwɛi, Aatana' é mɛ̂ɛ zowɛ́ɛ́ niidaa-gwìlìnɛá láà, e tóà ka pé. 10È gò' àle gi, n-wùn' nuu ka zowɛ́ɛ́ pé kpókpóá, à gi' zana' wo' tò láà, à yɔ́ɔ́n ké n zulu', le à-gbòlò' gie' Gwilinɛ Kpáa-à zaa tà le. Atoosiwo n-wùn-le ké nuu ka gɔ̀n kpókpóá lɛ́ile maiá, kɛ́ à gi-wùn kɛɛ-kɔ̀ɔ̀' àa nuu ka yàan le. 11Máá zí àle peii kwɛi án kpalayè' gá láà àle-wùn gi, atoosiwo an dɔà nàà suu óó suu' lé, án dɔn n zowɛ́ɛ́ kún-á n bhà à tó gi. 12Án kpala gi tée' gi, án lúyáán kún-kɔ̀ɔ̀ dɔn, le pɔɔn' zí n gɔ̀n tée' gi, an à kún-kɔ̀ɔ̀ dɔn le. An to kɔɔ óó kɔɔ' gi, ni an lo lee óó lee' gi, n kɔɔ ké mɔɔ n kán-gwì ni n vɔ́n gó-gwì tó tà. An pɔɔn ye kpáaá oo, ɛ́ɛ́n féaa- to n gi oo, à tó ké kúnwo nle n gi. 13N kɔɔ- mɔ̀ɔ̀ wún láà àle tó bhà kwɛi mɛ̂ɛ do' è bháa daa n gi láà àle sáà gi le. 14Kɛ́ àle tó gi, ká n tà' kun' wɛ̀i gò n tà-yèa láà, ka wúnsɛ̀' kɛɛyèa àleá le. 15Filipe-mɛ̀ɛ̀bò, ka leng ká à gànnu ka: án go' kaà Masedoni lùu gi bha' bhà Klisi-wùn-nàà sɛ̀ kpɔ́ zigó téei láà, legilizi bhɛ́i ke òo n tàkún kale ka zìpieta. Sée ká nùù n gbaà kwɛi, ke Aatana' wúnsɛ̀' kɛɛ' ka nɛ̀ n kɔ̀ɔ̀tà láà, ká àle yóógi daa n gɔ̀n le. Ka lengdo' ká à kɛɛ' kwɛi le. 16Ká à zigo' gɛnyààn piilɛ tóá lefienɛ́ wo, ke án tuàn Tesaloni. Ká n sànma láà à kpɔ' zaá kwɛi, ke án nù n bhàwùn gó à gá. 17Kɛ́ òo tóà ka gi ye: an n gbàa-pɔ̀ɔ̀n' guoii ka lé le. Wánglafila, án wún' à-lèè guoii, àle ká wúnsɛ̀' kɛɛii láà à tɔnɔ dàà à gi ka gɔ̀n kpáaá-yèa le. 18Ká pɔɔn' bɔ' n nɛ̀ láà, à tó ké n kɔɔ ta', le má yaa lefienɛ́ wo wélé-wɛ̀ɛ̀ gi le. Ká pɔɔn' bɔ' n nɛ̀ Pafolodi tà láà, à yɔ́ɔ́n ké n zulu', le kpala' nuu n bhà láà, ya à tó gó n bhà le. Ka kwenglé-pɔ̀ɔ̀n' è zin n bhà láà, à lébhà ké ye làsikɔlɔ' wò Aatana lɔ̀ɔ̀kɛɛ à gá, ke à liá- waa à gi láà à zan nɛ̀. 19Sée kpala suu óó suu' è tóà ka bhà, ko nɛ Aatana do' n zʋʋ' à gi láà, àle à tó góà ka bhà kɔɔ wolo bhà Yesu Klisi sáà gi, le è to à tɔ́ bhɔ̀ ka bhà-kɔ̀ɔ̀a le. 20A-wùn gi, ko nɛ Aatana tɔ́- bhɔ kweetókwèètóá, ke è tó à pe tó-kɔ̀ɔ̀a. Amiina. 21Mɛ̂ɛ páipái' wó yaayèa Yesu Klisi-à yaa gi, má wɩ́ɩ́ àng tó bhà. 22Ko laànɛ́bò' wó n wɛì zé, àng tó woó wɩ́ɩ́ ka bhà. Aatana pe gi-mɛ̀ɛ̀ páipái' wó zé, àng leng woó wɩ́ɩ́ ka bhà. Kɛ́ àng yemò' wó gwilinɛ Sezaa pé kwíle zé, àngleà wɩ̀ɩ̀bhà' à gá kpáèa le. 23Koà Gwilinɛ Yesu Klisi- gɛ̀ilɛ' tóà ka bhà láà, è loo daa ka zowɛ́ɛ́ tà. KƆLƆSI MƐ̀Ɛ̀BÒÀ SƐ́IKWƐ́ KƆLƆSI 1


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\