WƆLƆM 3

1È tò' àlei kwɛi, ke tò Zuifu-a-yè tɔnɔ' nu' tói mɛɛá le? Ɛ́ɛ́n ke àng lò gbùé-yè láà à leng tɔnɔ' nu' tói mɛɛá le? À tɔnɔ ké kpáa-leá kɔɔtókɔ̀ɔ̀tó gi. 2À tɔnɔ fɔ́ɔ́lé' bhe, àle Aatana' e wʋʋ kpɔ́' wo' Zuifu-bò bhà láà à gá le. 3É tò' àle gi kwɛi, ke àng kemò' káán' wo' Aatana wʋʋ bhà láà la ò, Aatana leng- góà zí e pe-wʋ̀ʋ̀ tà àle-wùn gi la è? 4Àbin ké bhe. Wánglafila, à-lèè ké à bhà ke mɛnó- à gànnu wo: Aatana yʋ́ʋ́' à gá, le bhaamɛ̀ɛ̀bò kó kɔi dolodolo mɛnó ko bele pe le. È bɛɛnzɛyèa kwɛi' wo Aatana-à sɛ́ikwɛ́ gi wo: Aatana, à-lèè ké à bhà ke mɛnó- à gànnu i wʋʋ bhà wo: i yʋ́ʋ́' à gá le. A-lèè ké à bhà zí ke wò à pè' wó i kɛɛ-wùn gó kéi, è tó ile i pe bhà le. 5Kɛ́ è tó-le wò' ke mɛ̂ɛ- Aatana-à lɩ́ɩ́ tò sɛ̀a-lèè yè bhaamɛ̀ɛ̀bò ko pe lɩ́ɩ́ tò yóoá-yè' à bhà la ò, mɛ̂ɛ- àle peà lɔ àle gi tò? Ko à pe' woà àle gi ko: Aatana- wún kpɔ̀' ko tà, ke è lɩ́ɩ́ yóo' góii ko bhà la è? An woo à pè' kwɛi, ke an n pe pe woii bhaamɛ̀ɛ̀bò pe yákii' gá le. 6Kɛ́ àa kwɛi, Aatana àa lɩ́ɩ́ yóo kpɔ́ gbonggbongle. Tààn é woo nù lɩ́ɩ́ yóo kpɔ́à la ò, ke e woo mɔɔà lúyáán tó bhàgila kpáa láà à woá è? 7È zí tò' ke koà bele-wùn láà àle Aatana-à mai-wùn daa kpunglà, le è Aatana tɔ́ bhɔ la ò, mɛɛ kɛɛ sée le Aatana' tuàn wún kpɔ́à ko tà ko wúnyóo kɛɛ' wo láà à-wùn gi àlei le? 8È tò' àleá la ò, mɛɛ kɛɛ le kwáá à pe ko: kwàa wúnyóo kɛɛ, ke à lé- nù yaa à sɛ̀ tà le? Sée mɛnggoò ké n yàngbha waa ziàn kwɛi maiá, le wò wɩɩ wo: nle án wʋʋ suubò láà à pe ziàn le. Ale kɛɛ le an wɩɩ ma: Aatana- wún kpɔ̀' mɛ̂ɛ suu láà àng tà, ke à-lèè' à gá le. 9Kɛ́ an wúnbò láà àle tó pè' kwɛi la ò, ke lɔ tò? Ke án wɩɩ ma: Zuifu-bò ko fìla' gá mɛ̂ɛ' wàa Zuifu-a àngle bhà la è? Yàa kwɛi gbonggbongle. Atoosiwo má woo bo à peá fɔ́ɔ́lé kpákpálé ma: è to Zuifu-a oo, è to mɛ̂ɛ' wàa Zuifu-a àng gá oo, bhaamɛ̀ɛ̀-le tó páipái ké wúnyóo kɛɛyè gɔ̀n nuanɛ̀ gi. 10Ale kɛɛ le é bɛɛnzɛyèa Aatana-à sɛ́ikwɛ́ gi wo: Wúnsɛ̀ kɛɛ-mɛ̀ɛ̀ àa bhe, à-mɛ̀ɛ̀ do lefienɛ́ àa bhe sɛ́ɛ́wɛ́ɛ́ tà. 11Wún dɔn-mɛ̀ɛ̀ àa bhe. Aatana-à zaawɛ́ɛ́ guo-mɛ̀ɛ̀ àa bhe. 12Mai ké niyèa mɛnómɛ̀nó gɔ̀n, le mɛnó páipái wunbílí gi' sieyèa le. Mɛnggemɛ̀ngge àa wúnsɛ̀ kɛɛ. A-mɛ̀ɛ̀ do lefienɛ́ àa bhe. 13Bhaamɛ̀ɛ̀bò láà àng líílé-wʋ̀ʋ̀ ké mɛ̂ɛ gɛɛn daa zaa gi. Ang nɛɛ́ɛ́' é àng líílé láà e bhɔ́ɔ́bhɔ̀ɔ̀a. Wʋʋ' è wolo àng biinlé, e ye mɛɛ bhàbhá nɛ̀. 14Ang kpíní ké payèa lángga dàà mɛ̂ɛ pé-wʋ̀ʋ̀ lí yóyoobòa. 15Ang gɛɛn ké fiáfiàa àng wala lò bhaamɛ̀ɛ̀ zɛi-yè bhà. 16Ang gie-gbòlò' lee óó lee' à gi, wò wún sie' wo bhi-le tó bhà, le wò wɛ̀i-wùn kɛɛ bhaamɛ̀ɛ̀bòa le. 17Wàa bhaamɛ̀ɛ̀ tò ké nɛ̀ sɛ̀a-kɔ̀ɔ̀ dɔn. 18Sùò Aatana gɔ̀n-yànwɛ́ɛ́ àa àng wɛ̂ɛ bhà. 19Sée à gàn ké ko yàan ko: wʋʋ páipái' é Aatana-à tɔ́ng-sɛ̀ikwɛ́ gi kwɛi láà, wò à tó yaayèa wó tɔ́ng dɔyèa mɛ̂ɛbò' àng nɛ̀ láà àngle nɛ̀ le. Tɔ́ng láà e à pe kwɛi, ke tòsɛ́ɛ́là-mɛ̀ɛ̀ konó páipái kó à gànnu ko: Aatana-à lɩ́ɩ́ ké ko zɛyè-le tóá sakelesakelele, le é konó ko biin kúnyèa le. 20Pɔɔn- à kɛɛ ke Aatana àa lɩ́ɩ́ sɛɛ mɛnggemɛ̀ngge bhà àbhà tɔ́ng kúnyè-le-wùn gi, àle lɛ́ɛ. Atoosiwo mɛ̂ɛ- mɛ̂ɛ leng dɔn' wo wúnyóo kɛɛ-mɛ̀ɛ̀a tɔ́ng láà àle bhà le. 21Kɛ́ dɔkɔ̀ɔ̀ é à gi, Aatana ké ebhà tɔ́ng-le-wùn tóyèa bhi, le è lɩ́ɩ́ sɛɛà bhaamɛ̀ɛ̀bò bhà kɔɔ' gi, é à-kɔ̀ɔ̀ dɛ́ɛ gieyèa àng nɛ̀ le. Sée Aatana leng ké àle to' liélé, le é à pe' ebhà tɔ́ng do láà à gi le. É go' bhi, le é zí à tàpolo' e wʋʋ léban-mɛ̀ɛ̀bò' nuu fɔ́ɔ́lé lii láà àng nɛ̀, le wó à bɛɛnzɛ' àbhà sɛ́ikwɛ́ gi le. 22Atoosiwo mɛ̂ɛ páipái' àng kpɔ́yè- tóà Yesu Klisi lé, Aatana ké lɩ́ɩ́ sɛɛà àng tó bhà àng kpɔ̀ à lé-yè láà à-wùn gi. 23E sée kwɛi maiá, bhaamɛ̀ɛ̀ tó páipái zɛ̀i-pòlò ké do, àng gò ké pé-lèè àa bhe. Atoosiwo bhaamɛ̀ɛ̀ tó páipái ké wúnyóo kɛɛyèa. Ale kɛɛ le wó kwiiyèa mɛ̂ɛnɛ̀' è go Aatana pé láà à gi le. 24A-wùn gi, Aatana- gɛ̀ilɛ' tóyèa, le é lɩ́ɩ́ sɛɛii bhaamɛ̀ɛ̀bò bhà bhiákábhiáká dɔ̀yáa gá le. Sée è gɛ̀ilɛ tóyèa kwɛi Yesu Klisi' e leng nuyè' gá àng tàboo-pɔ̀ɔ̀n-a láà àle sáà gi le. 25Atoosiwo Aatana' Yesu Klisi kɔ́nɔ́wò- ke à yuɛn- nù tó' wo bɔ́n gò kpɔ̀ à lé-mɛ̀ɛ̀bò bhà-sààa le. Sée Aatana ké à kɛɛ' kwɛi, ke mɛnó- nù à gànnu wo: ele é mai dɔ mai-mɛ̀ɛ̀ gɔ̀n le. Pɔɔn- à kɛɛ ke an àle pe kwɛi, àle ye: é nuu fɔ́ɔ́lé, Aatana ké mɔ' wúnyóo kɛɛ-mɛ̀ɛ̀bò sɔng kún-à e bhà flúúlé, ke àa wún kpɔ́ àng tà. 26Kɛ́ dɔkɔ̀ɔ̀ é à gi, e Yesu nuyèa bian gò e leng bhà-pɔ̀ɔ̀n-a, è gò' bhi ke è tó zí pɔɔn' è lɩ́ɩ́ sɛɛà kpɔ̀ à lé-mɛ̀ɛ̀bò bhà à gá. Sée è à kɛ̀ɛ̀ kwɛi ke mɛnó- à gànnu' wo wo: è lɩ́ɩ́ sɛ̀ɛ̀' kpɔ̀ Yesu lé-mɛ̀ɛ̀bò bhà bhiákábhiáká kwɛi laá, ke mai ké à pé le. 27È tò' kwɛi tò la ò, ke lekini tɔ́ kùn à tà-wùn' nu' tói mɛɛá mɛ̂ɛ la-wùn láà à gi le? Àa bhe. Mɛɛ kɛɛ le? Tààn àle bhaamɛ̀ɛ̀ kɛɛ-wùn sɛ̀sɛ̀bòa la è? Ááo! Kɛ́ pɔɔn- à kɛɛ ke mɛngge àa tɔ́ kún à tà láà, àle ye: bhaamɛ̀ɛ̀- là kpɔ̀ Yesu lé-yè' bhà le. 28Atoosiwo ko kpɔ́yè ké à lé ko: Aatana- lɩ́ɩ́ sɛ̀ɛ̀ mɛ̂ɛ bhà kpɔ̀ Yesu lé-wùn' gi le. Áa lɩ́ɩ́ sɛɛ mɛngge bhà é tɔ́ng' dɔ' láà àle kún-wùn gi. 29Yàa woo àleá laá, ke Aatana- woo Zuifu-bò lengdo' àng laà le. Kɛ́ àle do láà àle zí mɛ̂ɛ bhɛ́ibò tóà Aatana-á le. Tààn àa kwɛi è? É kwɛi' wo maiá le. 30Atoosiwo Aatana ké kwɛi do-kini-dò. Ale do láà àle lɩ́ɩ́ sɛɛ Zuifu-bò bhà àng kpɔ̀ Yesu lé-wùn gi, le è zí à sɛɛ mɛ̂ɛ' wàa Zuifu-a láà àng leng bhà àng kpɔ̀ Yesu lé-wùn do láà à gi le. 31É tò' kwɛi tò la ò, ke kwéé Aatana-à tɔ́ng gó' wo kpɔ̀ Yesu lé-wùn gi láà la è? Àa kwɛi gbonggbongle. Wánglafila, ko tɔ́ng láà à sòlòtàsolo lefienɛ́' woii le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\