Korintoe Hlɛ Jle 12

1Ni wolo, a mu wru Kpra Ŋumu wre yirɛ kɛɛ na kre, ni n na chaa mbe ki ka ndra e na. 2E chin na nyjila ŋga nu e n na pe Kristo wolo kre, sɛɛnlɛ na e naa nyaari na tro, a yia jaa paara, a yira e wa mu fun. 3Kena ni chaa mbe e chin na, na Nyiɛkpↄↄ Ŋumuu wa ndro nu kre, wa jaa Yesu tɛɛ. A ndro wa ja mbe Yesu yeeri Tafun, fↄna Kpra Ŋumu wre ya u na. 4Kpra Ŋumu wre yirɛ nyjɛ u kee yire nyini nɛɛ, la, Kpra Ŋumu nunu wre u yi kro kaan. 5Sumiɛ kolo nɛɛ, la, Tafun nunu o kro sumi. 6Kooloe nyjɛ na Nyiɛkpↄↄ yire na tnumu tuni o nu kre nɛɛ, la, Nyiɛkpↄↄ nunu wre u yi kro tuni lewo nu. 7Kpra Ŋumu wre yire wa na, na uyɛ woni na nyina, mbe ki pan tnu ni mbe plɛ ŋga. 8Kpra Ŋumu wre wa kaan paaranyinaa kachindɛ, na tii mbe wa Nyiɛkpↄↄ kee nↄↄ loo mbe yo leele pan. 9Ŋumu wre chↄↄ wa kaan shↄnlie kpↄↄ, na wa kaan jaŋga wra leele trai. 10Kpra Ŋumu wre nunu wre chↄↄ wa kaan jaŋga wra kawako kee pini, mu na wa kaan jaŋga wra Nyiɛkpↄↄ kee nyaa na yuu, na wa kaan jaŋga mbe u ja mbe Ŋumu ŋga ki pe Nyiɛkpↄↄ wo, na ŋga ki n pe u wo chin, na wa kaan jaŋga mbe u jaa yolo fↄnyi yo, na wa kaan jaŋga mbe u ja mbe yolo fↄnyi yire nↄↄ nyina. 11Kpra Ŋumu nunu wre u yire yirɛ nyjɛ kro pini, mu na ndro kro kaan ŋga wre Kpra Ŋumu wre titi chaa. 12Imi na lewo wejiŋgee nunu, a ki kokoe nɛɛ kre, pan Kristo nyi, kii wa na u sumifɛɛnlɛ nɛɛ, nde leele nunu lɛ. 13Pan Judae, na mblɛ pe n pe Judae, na tinlɛ, na lebiile kro, u pe o ndrɛ je Ŋumu nunu wre ni, mu o pe leele nunu, mu tia o kro Ŋumu nunu wre ta. 14Lewo wejiŋge n pe kokoo nunu, ki kokoe nɛɛ. 15Na ki pe na jele we yo na, kɛ ma mi, ki tia wejiŋge wo ma mi, kie jaa ti mbe kia pe wejiŋge kre kokoo ka ra? 16A na ndie yo na, nyini ma mi, ki tia wejiŋge wo ma mi, kie jaa ti mbe kia pe wejiŋge kre kokoo ka ree? 17Na wejiŋge kre poŋgo na pe nyini, mni kie na pe mbraa ndru hin? A na wejiŋge kre kro poŋgo na pe ndie, mni kie na pe mbraa ndiom ndru hin? 18La, imi na ki nyi kre, Nyiɛkpↄↄ lewo kokoe yire pe mu le wejiŋge nunu nu imi na u chaa. 19Na lewo wejiŋge na pe kokoo nunu chom, kaa sena wejiŋge kre nyi hin? 20La, lewo kokoe yire nɛɛ, a nde wejiŋge nunu yi. 21Ki tia nyini wa jaa yo kɛ pan na, "ni n mu shian." A ndra wa ja mbe yo jele pan na, "ni n mu shian." 22La, lewo wejiŋge kokoo ŋga o jawa na ki kee n shian kre, kre kee ki shian kpↄↄ. 23A lewo wejiŋge kokoo ŋga o shↄnli na ki n pe yaka yira kuraa kre, kre o toni yira ni, mu ki wru mu pe yira kpↄↄ, a kokoe nyjɛ yi pe nyifɛɛrɛ ni kre, yire o toni yirɛ ni chiriri, 24a o wejinyi kokoe nyjɛ yi nyaa fimi na yire, yi n yire yirɛ nyjɛ shian. La, Nyiɛkpↄↄ u wejiŋge kre pe, mu tia kokoo ŋga pe n wru mu pe yaka kuraa kre, a ki mɛɛ ta kpↄↄ. 25Ki tia ma jaa wejiŋge kokoo ka wↄ kiyɛ, la, ki kokoe yiree yi yɛyɛ, nde yi kro keshiaan wa yiyɛ na. 26Kena na kokoo nunu ka kala nyaa kre, yi kroo wa kanyana nu. A na pe kokoo nunu ka ŋga mɛɛ kre, yi kro yiɛshio. 27Kena e kro, Kristo wejiŋge lɛ yire, a u wejiŋge kokoe lɛ yire nununu. 28Nyiɛkpↄↄ plɛ wↄ sumifɛɛnlɛ nu mu tɛɛ. Mblɛ pe yiɛklu lɛ bitumblↄ, mblɛ pe taa shiin lɛ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ, mblɛ pe taa taarɛ lɛ nyinafɛɛnlɛ, na kawako kee pe fɛɛnlɛ, na yambla trafɛɛnlɛ, na mblɛ pe yaa leele na, na loplombo, na mblɛ pe yolo fↄnyi yuu. 29Pe kro n pe bitumblↄ, a pe kro n pe nyinafɛɛnlɛ, a pe kro ma pe kawako kee pini, 30a pe kro ma pe yambla trai, a pe kro ma pe yolo fↄnyi yuu, a pe kro n na yolo fↄnyi nↄↄ nyina. 31La, e yiɛnyina e yire Ŋumu kɛyirɛ nyjɛ chichiele titi ta. A mbe e nyina kolo ŋga ki nyu mu wɛ nyjɛ krɛrɛ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\