Korintoe Hlɛ Jle 13

1Na ni ja na yolo kro yuu, hali mu na nyjeeri bitumblↄ yolo yuu na, a ni n koroo ni kre, pan ni gble na taha ŋga pe gbuun, ndee yambrawa ŋga pe nyaara yi. 2A na ni ja na Nyiɛkpↄↄ kee nyaa na yuu, mu ja na ndrandra kee, na jawala kee kro chini, mu shↄnlie ta mbe jaa ti nyuɛ klↄ yi titɛɛ, a ni n koroo ni kre, kena yaka ndro ma mi. 3Na ni yirɛ nyjɛ yii wa ni pan kro kɛ, mu niyɛ wru mu sra wↄ mbe pe ni gbo, na ni n koroo ni kre, tnu ka n wa ki nu. 4Koroo frↄ kpↄↄ, a ki lɛɛ tna, yenyjam n wa koroo nu, a kra kiyɛ kpↄↄ. 5Koroo n na mɛɛ chaa, a kra ŋga ki n fna pe, a ki n na kre chiin wo jawa, a ki krↄ na kun, a kra sisam le lɛɛ, 6koroo yiɛ n shↄ sisaa pee na, la, kpra na ki yiɛshio. 7Koroo na pra, a ki kee kro shↄnli, kii dankna ni kee kro nu, na frↄ kee kro nu. 8Koroo n nyukↄↄrↄ ni, la, Nyiɛkpↄↄ kee nyanyoo, na yolo fↄnyi yoo, na kachindɛ, yi kro nyu we to, yi krɛrɛ nyjila we tro peii. 9Ŋgi na? O kachindɛ n da haka, a o kee nyanyoo n da yaka. 10Kena na ŋga ki nyu titi kre waa pan kre, bawa nyjɛ yi n da haka kre nyjila we tro. 11Ŋga ndaa pe pↄ kre, ndaa paara na pↄ wi, a ndaa bimi jawala jawa, na bimi kee piin, a ŋga ni da lopom ŋga, ni bimi kee yire ti. 12Fuŋgaami ŋga, ki pe na dwanle nu o yirɛ nyaa duu, la, kre nyjila kre nu rɛ, oo yirɛ kro nya chasi. Fuŋgaami ŋga, ni n chin mu da haka, la, kre nyjila nu rɛ, mbe kee kro nↄↄ loo chasi, imi na Nyiɛkpↄↄ ni lam chin kre. 13Fuŋgaami, kee nyjɛ yi kro yi shↄnlie, na dankna, na koroo, a yi kro nu ŋga ki wɛ yi koroo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\