Korintoe Hlɛ Jle 2

1Ni wolo, ŋga ndaa pan mu Nyiɛkpↄↄ kpra kee ŋga ki ndra kre kpali e pan kre, ni nsra kekpↄɛ, ndee kachindɛ paaraa paara. 2Ŋgi na, ndaa ni jawala pe na mbe yira kro kee fɛɛ nyjila ŋga ni mi na yire naa wa fↄna Yesu Kristo chiin, na u kum ŋga wra ku kanyana kumu kaan kre na kre bↄkↄ. 3Kena ŋga ndaa wa e nu kre, ndaa pe pↄlɛfun, a fiɛrɛ na tia ndaa seeri. 4Ni paaraa, na ni kee kpalaa nsra pe fanaa, na waŋgra kachindɛ kee yi, la, Kpra Ŋumu wre jaŋga kee nyinaa, 5na imi kie pe mbe Nyiɛkpↄↄ jaŋga ti mbe e shↄ mbe li, mbe yaa yire leele kachindɛ na mbe shↄↄli. 6Mblɛ pe lɛ Ŋumu wre nu kre, ni kachindɛ kee paara pe pan. La, ki n pe waŋgra ŋga kachindɛ, ndee waŋgra ŋga jaŋgafɛɛnlɛ mblɛ pe shie mbe sɛ fun pre kachindɛ yi. 7La, kachindɛ ŋga kee o yuu kre, Nyiɛkpↄↄ kachindɛ ŋga ki ndra yi. Wra ki ndra leele na. Nyjila ŋga ni u nsra ta mu waŋgra ŋga gbeele kre, kre kachindɛ ŋga naa wa u ndra, na we o ŋga yɛnyiŋge. 8Waŋgra ŋga lopom wa nsraa wa mu kre kachindɛ ŋga kee chin. Na pra ki chin kre, pia na o Tafun yɛnyiŋgefun wre kan kanyana kum kaan kre na. 9La, pe ki nyunↄ Nyiɛkpↄↄ hlɛ kre nu mu tɛɛ mbo, "Yirɛ nyjɛ ndro nsra da mu nya, ndee mu loo, ndee nyjɛ ndro nsra da mu tni mu jawa na yie jaa pe kre, yire yirɛ yire Nyiɛkpↄↄ gbeele mu tɛɛ mblɛ pe u kori pre pan." 10La, Nyiɛkpↄↄ yire u Kpra Ŋumu wre na, mu yirɛ nyjɛ u ndra yire wↄ mu wre nyina. Kpra Ŋumu wre yira kro lam chin, hali Nyiɛkpↄↄ wre yirɛ nyjɛ yi ndra yire kro. 11Ndro Ŋmbi uu wa mbe jaa ŋga kii wa ndro lam chin hin? Fↄna ndro wre titi ŋumu ŋga kii wa u nu kre. Pan chↄↄ ki nyi, ndro n ŋga kii wa Nyiɛkpↄↄ nu chin, fↄna Nyiɛkpↄↄ wre titi Ŋumu ŋga kii wa u nu. 12Waŋgra ŋga ŋumu ma o ta, Ŋumu ŋmba Nyiɛkpↄↄ tun wre o ta, wre we ti o yirɛ nyjɛ Nyiɛkpↄↄ o ŋga yire chin. 13Kena kee nyjɛ o yuu yire n pe kee nyjɛ yi yiri lewo kachindɛ nu, la, Ŋumu wre nu yi yiri, a o na Kpra Ŋumu wre kpra kee nↄↄ nyina Ŋumu nu. 14La, lewo ŋmba nu Nyiɛkpↄↄ ŋumu wre n wa kre, wa jaa yirɛ nyjɛ Kpra Ŋumu wre kaan yire ta, a wa jaa yi nↄↄ loo fio, ŋgi na, yi pe u pan jijiere kee, Wre titi ŋumu ŋga kii wa u nu kre, kre u wru na chaa mbe Kpra Ŋumu wre kee nↄↄ loo. 15Ndro ŋmba nu Kpra Ŋumu wre nyi kre ja na yira kro le mbe ki kpra kun, la, ndro ŋmba nu Kpra Ŋumu wre n wa kre wa jaa Ŋumu wre kee nↄↄ loo fio. 16Pe ki nyunↄ Nyiɛkpↄↄ hlɛ kre nu mu tɛɛ mbo, "Ŋmbi u o Tafun wre jawala kee chin hin? A ŋmbi we jaa u ŋga jawala hin?" La, wre rɛ, Kristo kachindɛ kii wa o nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\