Korintoe Hlɛ Jle 4

1E o jawa na Kristo sumifɛɛnlɛ lɛ wre, a Nyiɛkpↄↄ kpra kee ŋga ki ndra kre tnumu tunfɛɛnlɛ lɛ wre. 2Kee nunu ŋga ki kro yi na, pie nya na tnumu ka lefun we pe kprafun. 3La, ki n ni shian na ee ni gbun pini ni, a ni kee ka ma ŋga lewo we yo ni, mi titi n niyɛ gbun pimi ni. 4Ni n kee sisaa ka nya niyɛ na, a la, kre n nyina na ni tam li ya. O Tafun wre we ni kpra kun. 5Kena e wa waa shia ndro gbun pimi ni, mbe nyjila ŋga nu o Tafun we pan kre chiin da. Wre we pan mbe kee nyjɛ yi ndra wↄmu nu kre kro wↄ fimi na, mbe lewo loloŋgo kee kro wↄ fimi na. Kena bawa ndro kro we mɛɛ ŋga ki fna na u ni ta Nyiɛkpↄↄ pan. 6Ni wolo, yire na ni yila mu mi na Apolo wru mu tɛɛ mu kee nyjɛ yo, mbe e o le mbe twan. Mbe yaa pe mbe wɛ kee ŋga pe nyunↄ mu tɛɛ kre na, mbe yaa e wa le lekpↄↄ, mbe wa le fiɛn. 7Ŋmbi u ŋu pe a ŋu wɛ plɛ na hin? Yira ŋgi mu ta, a Nyiɛkpↄↄ ma u mu ŋga ki yi hin? A Kena ŋgi ki tia mna muyɛ kpↄↄri na Nyiɛkpↄↄ ma u mu kɛ ŋga mu ta kre hin? 8E jawa na e yↄↄ, na jawa na e yirɛ nyjɛ yi e shian kro ta mu kↄ. E jawa na ŋulo lɛ yire, a wre n pe ŋulo. Ki tna ni pan na ee na pe ŋulo yɛŋgɛ, mbe wre na yire na chaa mbra ŋunumu li. 9Ni jawa na Nyiɛkpↄↄ wre bitumblↄ wru mu tɛɛ kro kpↄklↄ, na leele mblɛ pe shie mbe sɛ gbo lɛ. O pe kaleere yira mu waŋgra, na nyjeeri bitumblↄ ŋga. 10Kristo saara na, jijiele lɛ wre, la, kachimblɛ lɛ yire Kristo nu. Wre pↄlɛ, la, faŋgaa wa yire nu. Pe wre le fiɛn fiɛn, la, yire kpↄↄ kpↄↄ. 11Mu pan mu su nyjila ŋga nu o nyi ŋga nu kre, klo, na gbↄↄ o tro, yoknumɛɛ o toni, gbuun pe o gbuun, a titɛɛ n wa o pan. 12Wre titi kɛnyu tnumu o tuni na oyɛ le. Na pe o suni, mbe wre na dwamu kaan. 13Na pe o o mɛɛ klai, o bonyaa tɛɛ na paara pe pan. Wre lɛ waŋgra ŋga nɛɛrɛ, a wre lɛ yira kro kafuŋgo mu pan mu su aŋga. 14Ni n na yire kee nyjɛ nyunↄi mbe ti mbe nyifɛɛrɛ e gbo, la, ni ki tɛɛ mbe e jaari na ni biile lɛ yire 15Ŋgi na, hali na e lefɛɛnlɛ nɛɛ Kristo nu, a pia ja mbe tↄↄnri kruaa kre, e lɛɛlɛ n nɛɛ, ŋgi na, mi ni yire ketaan kre na mu pe e lɛ Yesu Kristo nu. 16Kena ni e tali, e ni le, e ni kepele twan. 17Kre kee ŋga ndra na, ni Timotio tuni e pan. Ni koroo pↄ kprafun wi o Tafun wre nu, mbe u pan mbe e sↄↄnri ni kooloe nyjɛ na ni tro Kristo wre nu, yire kee nyjɛ ni nyina suminyinyi nu lawee kro nu. 18E plɛ e yɛ kpↄↄri, na jawa na mba pan mbe e shaari na. 19La, na o Tafun wre li ki na kia mu, mbe paan e shaari. Mi titi we paan mblɛ pe pe yɛ kpↄↄri pre kee nyjɛ pie jaa pe nya, ki n pe nyjɛ pie jaa yo. 20Ki n pe Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre, nyu kee yoo yi, la, Nyiɛkpↄↄ jaŋga yi. 21Ŋgi e chaa hin? Ni pan na fwa ni ree, ndee ni niyɛ nyjii mbe pan koroo loloŋgo ni hin?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\