Korintoe Hlɛ Jle 7

1Fuŋga rɛ, mu wru kaalɛɛ nyjɛ e na ni nyunↄ kre na kre, ki nyu mu blↄ ŋga na wa da chlↄ na. 2La, ŋga ee na tiɛri kre ndra na, ki fna mbe blↄ u chↄ ta, mbe chlↄ u plↄ ta na. 3Blↄ n fna mbe je sinlɛ na u chↄ pan, a chlↄ n fna mbe je sinlɛ na u plↄ pan na. 4Chlↄ wre n jaŋga ni wre titi wejiŋge na, na blↄ wre bↄkↄ. Pan chↄↄ blↄ wre n jaŋga ni wre titi wejiŋge na, na chlↄ wre bↄkↄ. 5Chlↄ na u plↄ n fna mbe je sinlɛ na peyɛ pan, fↄna pe paara mu fni na pia da peyɛ na, mbe hɛ su nyjila ka nu, mbe ki ti pe nyjila ta mbe nyiɛtali. Na kre nyjila kre tro, mbe pe ndru mbe da peyɛ na, na kre ma sutna we kolo cha mbe paan pe pe mbe le, na yaa jaa frↄ eyɛ niŋge na. 6Ni n na yuu na e leŋge, la, na mu chaa leŋge. 7Kaa ni chaa mbe ndro kro na tni na mi wi, la, ndro kro na ŋga Nyiɛkpↄↄ u ŋga yi. U tii mbe wa leŋge, mbe ti wa tni ma na yɛshↄↄrↄ ni 8Ni yuu mblɛ pe n leŋge kre, na lekuchiɛlɛ pan, ki nyu mu pe ŋga na pie tni ma, na mi wi. 9La, na pia jaa peyɛ yii, kena pe leŋge, na mu leŋge ki prↄ, ŋga mu tni, mbe leŋgeere niŋge na mu kuu na. 10Leŋgefɛɛnlɛ pre, ni yuu e pan, a mi titi pan ma ki yiri, o Tafun pan ki yiri. Chlↄ waa shia u plↄ je. 11La, na waa u je kre, u tni ma, na pan ma naa, u ndru u sɛ u plↄ lↄↄ wre leŋge na. A pan chↄↄ blↄ n fna mbe u chↄ je. 12Hamblɛ pre, mi ni yuu e pan, O Tafun wre ma. Na blↄ shↄnlifun waa wa chlↄ ni, a chlↄ wre n pe shↄnlifun, a chlↄ wre li ki na mbe wre na wre tni kre, waa shia u je. 13A na chlↄ shↄnlifun waa wa blↄ ŋmba u n shↄnli ni, a blↄ wre li ki na mbe wre na wre tni kre, waa shia u je. 14Ŋgi na, blↄ ŋmba u n shↄnli wre, u chↄ ŋmba u shↄnli wre saara na, Nyiɛkpↄↄ blↄ wre le na u fna chlↄ wre plↄ . A chlↄ ŋmba u n shↄnli wre, u plↄ ŋmba u shↄnli wre saara na, Nyiɛkpↄↄ chlↄ wre le na u fna blↄ wre chↄ. Na ki n pe ma, a pe je kre, pe biile wa Nyiɛkpↄↄ chin, la, na pe tni kre, Nyiɛkpↄↄ we biile pre le na u sumifɛɛnlɛ biile lɛ. 15La, na ŋmba u n shↄnli kre chaa mbe ŋmba u shↄnli wre je kre, ti mbe u sɛ. Na ki pan ma kre, blↄ wre, ndee chlↄ wre, yaka n u pↄ. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ o yeeri na o paan tni wejinyiŋge nu. 16Ŋu chlↄ wre, mni mu pe mu chin na, na e kro mu tni, ŋu na ma kie yire mbe mu plↄ ŋmaa ta hin? A ŋu blↄ wre, mni mu pe mu chin na, na e kro mu tni, na ŋu na ma kie yire mbe mu chↄ ŋmaa ta hin? 17Ŋga o Tafun wre e ŋga kpan, e tni ki nu ma, imi na e na nyi a Nyiɛkpↄↄ na e yeeri kre. Kre kolo ŋga ni sumifɛɛnlɛ kro nyina. 18Nyiɛkpↄↄ na wa yeeri, na pe yire Judae paala na mu u fɛŋgɛ kun ree? Ufun waa kawa na ki ni. A na pe n u fɛŋgɛ kun naa, waa kawa na ki ni na we ki kun. 19Na pe mu fɛŋgɛ kun o, na pe n ki kun o, yi kro ka n shian. Ŋga ki pe keshian yi na mu li Nyiɛkpↄↄ mbra na. 20Ndro kro u kro imi na u nyi a Nyiɛkpↄↄ na u yeeri. 21Ŋga Nyiɛkpↄↄ na mu yeeri, na tnu wi ŋu ree? Maa kawa na ki ni. La, na mu kolo ka ta mbe yili mu tnibim nu kre, ki bali. 22Ŋgi na, tnu ŋmba o Tafun yeeri kre, u yili u tnibim nu mu pe Kristo lepↄↄ. Pan chↄↄ lepↄↄ ŋmba Kristo yeeri kre pe Kristo tnu. 23Nyiɛkpↄↄ na e lↄ ndrↄ shelee. Kena yaa pe leele tinlɛ. 24Kena ni wolo, imi na e na nyi a Nyiɛkpↄↄ na e yeeri kre, yire na wre e tni ma. 25Fuŋga rɛ, mu wru bichabɛɛlɛ mblɛ pe n leŋge tun kre haa kre, ni n mbra ka ta mu yiri o Tafun wre pan, la, ni jawala ni nyina, a o Tafun wre dumiɛ saara na, ni pe lewo ŋmba ki fna e shↄ mbe li. 26Ni shↄnli na kre nyjila shelee ŋga nu o nyi ŋga, ki nyu na lewo we tni mbe wa leŋge. 27Muu chlↄ ni ree? Maa u je. Mu n leŋge ree? Maa chlↄ cha. 28La, na mu leŋge, mu n sisaa pe, a na chlↄ ŋmba u n blↄ chin tun leŋge kre, u n sisaa pe. La, leŋgefɛɛnlɛ na waŋgra ŋga blenyini kebɛɛlɛ nyi. La, ni chaa mbe e wↄ mbe yili yi nu. 29Ni wolo, ŋga ni chaa mbe yo e pan yi na, nyjila ŋga kii wa o yiɛ kre kro fiɛn. Kena mu yire fuŋga na shie kre, leŋgefun u uyɛ pe na u n leŋge. 30Mbe mblɛ pe nyɛni kre peyɛ pe na pe n na nyɛni. Mbe mblɛ pe yɛshↄↄrↄ lii kre pe na pe yiɛ n na shio. Mbe mblɛ pe loni kre pe na pe n yirɛ ta. 31A mblɛ pe waŋgra yirɛ ta kre, pia ti pe yiɛ nyina yi na. Ŋgi na, imi waŋgra kre nyi kre, ki paan mbe kla. 32Ni chaa mbe jawala bɛɛlɛ laa e na. Lewo blↄ ŋmba u n leŋge kre, o Tafun wre tnumu na u jawala nyi, imi we pe mbe o Tafun wre yiɛ nyi. 33La, lewo blↄ ŋmba u leŋge kre, waŋgra kee na u jawala nyi, ŋgi na, u chaa mbe u chↄ yiɛ nyi, 34a ki tia u jawalaa shiin. A chlↄ ŋmba u n leŋge, ndee bichable ŋmba u n blↄ chin kre, o Tafun wre kee na u jawala nyi, imi we pe mbe pe cheche wejiŋge na ŋumu nu. La, chlↄ ŋmba u leŋge kre, waŋgra yirɛ na u yiɛ nyina. Imi we pe mbe u plↄ yiɛshↄ u na. 35E chichie na ni kre kee ŋga yuu. Chaa ma ni chaa mbe e leŋgeere ti. La, ŋga ki nyu, mu fna kre ni chaa mbe e pe, mbe jaa eyɛ wru poŋgo mbe le o Tafun wre tnumu kre nu. 36Na blↄ wa le na u pↄ bichable da leŋgee, a pↄ wre n na chaa mbe kepele chichie pe kre, a blↄ wre na chaa mbe u pↄ wre leŋge kre, u ti u leŋge, sisaa ma. 37La, na blↄ wre ja mu yire gbiŋmbi u loloŋgo nu, mu u jawala pe na wa ti u pↄ wre leŋge, a yaka ma ki u pↄ kre, uu kolo ni mbe jaa ki pe. Na ki pan ma kre, kena blↄ wre ka pe na u n tia u leŋge. 38A ŋmba we ti u pↄ leŋge kre ka pe, la, ŋmba we ti u pↄ tni mbe wa leŋge wre ka pe mu wɛ. 39Mbra chlↄ pↄ nyjila ŋga ni u plↄↄ wa ŋmaa ni. Na u plↄ wre ku rɛ, kena kre u uyɛ ta mbe jaa blↄ ŋmba u chaa leŋge na, la, ŋmba u pe Kristo ndro ki fna u leŋge. 40La, mi jawala nu, na u tni ma kre, u yiɛ we shↄ mbe wɛ ŋga we leŋge na. Ni shↄnli na mi chↄↄ, Nyiɛkpↄↄ Ŋumu wree wa ni nu, a ndaa paara e pan kre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\