Korintoe Hlɛ Jle 9

1Ni n niyɛ ta ree? Bituŋu ma mi ree? Ni nsra o Tafun wre nya na nyini ni ree? Tnumu ŋga ni pan mu tun mu o Tafun ŋga kre, yire shↄnlifɛɛnlɛ pre ma ki tnu ree? 2Hali na leele n ni chin na bituŋu wi mi kuraa kre, yire ni chin. Ŋgi na, tnimu ŋga nu e nyi o Tafun wre nu kre, ki nyina na bituŋu wi mi. 3Imi na ni niyɛ nyu woni mblɛ pe ni wie yire kalɛɛ nyjɛ pan yi kre. 4Kena o n kolo ni na pie o ŋga sro, na nyumu o tnumu ŋga o tuni na ra? 5A o n wa kolo ni na oo chlↄ shↄnlifun leŋge mbe taa oyɛ na, imi na bitumblↄ pre plɛ, na o Tafun wre chinlɛ, na Pita piin kre ra? 6Ndee mi na Banabas chiin ki fna o oyɛ faŋga tɛɛ mbe tnumu tun, mbe chiin yaka ta mbe ka ra? 7Soja ŋmbi u uyɛ fↄlↄ toni hin? Ŋmbi u see teeri mbe wa ki sro ka le nyuu hin? Flachɛ ŋmbi u n kolo ni na we nui mblɛ u le pre nↄnↄ gbↄ hin? 8Lewo jaŋga ni ni kee ŋga yuu ree? Pan Mbose mbra yire yo na. 9Pe ki nyunↄ Mbose mbra yire nu mbo, "Maashia nuu ŋmba u nyaari bleju na na yi tru wre nyu pↄ." Kena nui chiin kee kra Nyiɛkpↄↄ shian a wra yo ma ŋgaa? 10Ndee e n shↄnli na wre na wra nyi ree? Wre na pra yila mu ki nyunↄ Nyiɛkpↄↄ hlɛ kre nu mu tɛɛ. Ŋgi na, Falifun wre, na yirɛ kunfun wre, pe fna mbe pe tnumu tun, mbra kaan na pie pe wee ta yirɛ nyjɛ pie luu nu. 11Kena ŋga o pan mu e ŋga kpra Ŋumu wre kee yire ŋga, ki kpↄↄ e pan mu tro na oo wejiyirɛ ta tnu yirɛ e pan ra? 12Na plɛɛ jaŋga ni na pie yire yirɛ nyjɛ ta e pan, wre jaŋga n wɛ prefɛɛnlɛ na ree? Wre n na kre jaŋga kre lii, la, o frↄ mu na lii kee kro na, mbe waa kee ka wru mbe paan Kristo ketaan kre tↄ kolo. 13E n chin na mblɛ pe tnumu tuni suminyuŋgo wa kre, suminyuŋgo wa pe pe nyu sro taa ra? A mblɛ pe sra woni sragbunu na kre, pe sra yirɛ yire yɛ taa. 14Pan chↄↄ o Tafun wre ki yo na, mblɛ pe ketaan kre kpali kre fna mbe pe aliire ta, ketaan kre kpalaa nu. 15La, mi n kre jaŋga ŋga ka li e na, a ni n na e nyunↄi mbe kre ti e pe ma mbe ni ŋga. Na ni ku prↄ ni pan, na ndro we kee ŋga ni ni niyɛ kpↄↄri ŋga le kewaa. 16Na ni ketaan kre yuu, kre n nyina na ki fna ni niyɛ kpↄↄ. Ŋgi na hin? Fna ki fna mbe ni ketaan kre kpali. Na ni n shia ketaan kre kpali, kena ni atɛ. 17Na mi titi chaara na ni tnumu kre tuni kre, ka mbe na fↄtↄↄrↄ ta, la, mi titi ma ni ki tuni niyɛ chaara na, Nyiɛkpↄↄ u ni wↄ, mu tnumu ŋga le ni kɛɛ. 18Kena ni fↄtↄↄrↄ yi ŋgi hin? Ni fↄtↄↄrↄ yi na mbe ketaan kre kpali finfin, mbe mba yaka wie ki nu, la, kaa nii wa jaŋga ni na mbe yaka wie. 19Ni niyɛ ta, ndro wa tnu ma mi, la, mi titi ni niyɛ pe tnu mu ndro kro ŋga, imi kie pe mbe ni lenɛɛrɛ ta, mbe pe paan o Tafun wre sumi. 20Ŋga ndaa wa Judae nu kre, ndaa niyɛ pe na Judae wo wi, imi kie pe mbe ni pe ta. Ŋga ndaa wa mblɛ pee wa Mbose mbra jaara nu kre, ndaa niyɛ pe na Mbose mbra jaara ni nyi, imi kie pe mbe ni pe ta. La, Mbose mbra nsra ni pↄ. 21Pan chↄↄ, na ni sɛ mblɛ pe n wa Mbose mbra jaara nu kre, mbe ni niyɛ pe na ni n wa mbra jaara, imi kie pe mbe ni pe ta. La, kre n na nyina na ni n wa Nyiɛkpↄↄ mbra jaara. Nii wa Kristo mbra jaara. 22Na nii wa mblɛ shↄnlie kii fiɛn nu kre, ni niyɛ piin na pe wa wi mi, imi kie pe mbe ni pe ta. Leele mblɛ nu mbe sɛ kpan, ndaa niyɛ piin na pre lɛ, imi kie pe mbe ni plɛ ta. 23Nyjɛ krɛrɛ, ketaan kre na ni yila na yi pini, mbe ki ti o kro ki dwamu ta. 24E chin na tafɛŋgɛ lawee kre, leele pre kro feni chↄ, nde ndro nunu we yira ŋga pie kɛ kre ta, kena e fɛ chichie, e kɛyira ta. 25Ndro ŋmba u shie fɛhaa kre uyɛ knai chichie, na we ja mbe uyɛ yii kee kro na, mbe fɛ mbe sɛ kɛ yira ŋga pie u ŋga kre ta, nde kre yira kre nyini we kↄↄ kla, la, wre yira ŋga oo ta kre rɛ, ki n wa klahaa ni fio. 26Kre ki tia ni yiɛnyina na feni. Pan ni nyi na churɛgbunfun wi, ndaa gbun mbe la. 27Ni ni wejiŋge fiŋge. Ŋga ki tna wejiŋge kre pan ma ki pini, imi mbe pe, ŋga ni ketaan ŋga kpali ŋga, mbe pia kↄↄ ni je na ni n fna mbe kɛyira kre ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\