Jↄn Hlɛ Jle 3

1E le imi o Lɛ Nyiɛkpↄↄ wre o kori mu da, imi u o kori kre tia pra o yeeri Nyiɛkpↄↄ biile, a u biile lɛ wre yɛŋgɛ. Ŋga ki tia waŋgra leele n o chin yi na pe n Nyiɛkpↄↄ wre chin. 2Ni wolo, fuŋgaami ŋga Nyiɛkpↄↄ biile lɛ wre, la, o n ta mu nya chasi imi sembremu oo pe tun, la, o chin na, na o waa Kristo nya kre, oo pe na wre wi, ŋgi na, imi na u nyi kre pan oo u nya. 3Ŋmba u kaan Kristo na kre kee ŋga na kre, u uyɛ pini cheche, imi na Kristo pe cheche kre. 4Ŋmba we sisaa pe kre, u pimi li na u Nyiɛkpↄↄ mbra taan. Ŋgi na, sisam kro Nyiɛkpↄↄ mbra taan. 5E chin na Kristo na pan mu lewo sisam kro laa u na, a sisam ka n wa u nu. 6Ki tia ŋmba na Kristo pie tni kre wa kro mbra sisaa pini. Kena ŋmba we kro mbra sisaa pini wre n Kristo wre nya, ndee mu u chin tun. 7Ni biile, yaa ti mbe ndro e fana, ŋmba u ŋga ki fraka pini kre fraka, imi na Kristo fraka kre. 8Ŋmba we kro mbra sisaa piin kre pe Sutna wo, ŋgi na, sutna wre u sisaa pe mu yire jle kre. Kre ndra na Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre yila mu pan, mbe paan Sutna wre tnumu kla. 9Ŋmba u pe Nyiɛkpↄↄ pↄ wre wa kro mbra sisaa pini. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ kepelee wa u nu, a ŋga Nyiɛkpↄↄ pe u Lɛ kre ndra na, wa jaa kro mbra sisaa pini. 10Kee ŋga ki Nyiɛkpↄↄ biile na Sutna biile nyina yi kre. Lewo ŋmba u n na ŋga ki fraka pini, ndee mu u ŋmbrↄ kori kre, ufun n pe Nyiɛkpↄↄ pↄ. 11Ketaan ŋga e na loo mu yire jle kre yi na, ki fna mbe o oyɛ kori. 12Ki n fna o pe na Kain wi, Kain na pe Sutna wo, mna u chunu gbo. Ŋgi kra tia wra u gbo hin? Kee nyjɛ Kain naa pini yire na pe sisam kee bribri, a kee nyjɛ u chunu wre naa pini yire na fraka. 13Kena ni wolo, na waŋgra leele e pra, yaa ti mbe ki e pe kawako. 14O chin na o yili kumu nu mu pan ŋmaa nu, o ki chin, ŋgi na, o o ŋmbilɛ kori. Ndro ŋmba u n koroo ni wree wa kumu jaŋga jaara. 15Lewo ŋmba u u ŋmbrↄ pra wre pe linkufun, a e kro chin na linkufun n wa blenyini ŋmaa ni. 16Kolo ŋga na o yire na koroo chini yi kre, Kristo na yila o ndra na mna sɛ ku. Kena o fna mbe ku o ŋmbilɛ tlo. 17Na lewo ta, a u u ŋmbrↄ nya na yaka u shian, a u n ya u na, mni we pe mbe yo na Nyiɛkpↄↄ koroo wa mu nu hin? 18Ni biile, o koroo n fna mbe pe nyu kee yoo, na paaraa chiin. Ki fna mbe pe kpra koroo, ŋga ndro kro we nya o kepele nu. 19Kena yire kee nyjɛ yie ti o chin na o pe kpra kre wolo, mbe gbun ta Nyiɛkpↄↄ yiɛ. 20La, na o jawala o gbun pimi ni kre, wre Nyiɛkpↄↄ ki chin. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ wre kpↄↄ mu wɛ o jawala na, mu kee kro chin. 21Kena ni wolo mblɛ ni kori, na o jawala n o gbun pimi ni kee ka na kre, oo gbun ta mbe yire Nyiɛkpↄↄ yiɛ. 22Ŋga o tali u pan kre o taa, ŋgi na? O lii u kee na, na kee ŋga ki tna u pan pini. 23Kee ŋga u yo o pe yi kre, na oo u Pↄ Yesu Kristo mɛɛ kre shↄ mbe li, mbe oyɛ kori, imi na Kristo wre yo na o pe kre. 24Ŋmba we li kee ŋga Nyiɛkpↄↄ yo o pe na kre, uu wa Nyiɛkpↄↄ nu a Nyiɛkpↄↄ wree wa o nu. A Kpra Ŋumu ŋmba Nyiɛkpↄↄ o ŋga kre ndra na, o chin na Nyiɛkpↄↄ wree wa o nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\