Pita Hlɛ Jle 5

1Yire sumifɛɛnlɛ pre loplombo pre, ni yuu e pan na mi chↄↄ, sumifɛɛnlɛ lopom wi mi na, Kristo kanyana kre dansiɛlifun wi mi, a yɛnyiŋge ŋga Nyiɛkpↄↄ we wↄ mbe nyina kre mbe ki ka ta. Ni e tali na, 2e Nyiɛkpↄↄ mbaala pre u le e kɛɛ pre le chichie. E lɛɛ wↄ e pe le imi na Nyiɛkpↄↄ chaa, ki n pe mbe pe yire e na pↄↄrↄ na tun. Yaa na tnumu ŋga Nyiɛkpↄↄ le e kɛɛ kre tuni mbra swa le, la, e ki tun na lɛɛ nunu ni. 3Yaa na ŋunumu lii leele mblɛ pe le e kɛɛ kre na, la, e pe leele mblɛ pie jaa le mbe twan. 4Na mbaala lefun lopom wre waa pan kre, we e ŋga yɛnyiŋge ŋga kia jaa kla. 5Pan chↄↄ yire yirifumblↄ fna mbe eyɛ nyjii mbe loplombo ŋga. E ti mbe e yiɛ nyjii, mbe e na eyɛ sumi. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ kee kre pe nyunↄ mu tɛɛ kre yo mbo, "Nyiɛkpↄↄ n na ndro ŋmba u uyɛ kpↄↄri kee chaa, la, u mblɛ pe peyɛ nyjiri kre kaan dumiɛ." 6Kena e eyɛ nyjii Nyiɛkpↄↄ jaŋga kre jaara, mbe wre titi e yire nyjeeri nyjila ŋga ki fna nu. 7E e keshian kro wa u na, ŋgi na, wre u e jawa. 8E ti mbe eyiɛ to, mbe e na sri. E loŋgo Sutna wre, u kila na tro na blɛkpↄↄ wi, na wa chaa mbe ka. 9E yire e shↄnlie nu gbiŋmbi, e u tↄ kolo. Ŋgi na, e chin na e wolo sumifɛɛnlɛ mblɛ pee wa waŋgra ŋga nu kro, pan pe kala nyaa. 10La, na e kala nya nyjila chiɛri nu kre, Nyiɛkpↄↄ ŋmba u dumiɛ kro kaan kre, wre u e yeeri na e paan yire Yesu Kristo na, mbe u blenyini yɛnyiŋge kre ka ta, wre we e gbeele chiriri, mbe ti e yire gbiŋmbi, mbe e ŋga faŋga, mbe e yire haa ta. 11Wre wo yi faŋga nyjila kro nu. Amin. 12O ŋmbrↄ Silas kprafun wre u ya ni na a ni hlɛ chiɛri ŋga nyunↄ na paan mbe e ŋga. Ni chaa mbe e le gbeŋmbaa, mbe e nyina na kre kolo ŋga Nyiɛkpↄↄ kpra dumiɛ kolo yi. Kena e yire ki nu gbiŋmbi. 13Sumifɛɛnlɛ mblɛ pee wa Babilↄn na, a Nyiɛkpↄↄ pe wↄ kre, pe e shaari, pan chↄↄ ni pↄ Marko e shaari na. 14E eyɛ shaari na Kristo koroo ni. Yire mblɛ e pe Kristo wolo kre, e tni wejinyiŋge nu kro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\