Tesalonika Hlɛ Jle 5

1O wolo, ki n shian na oo e nyunↄ mbe e nyina nyjila ŋga nu yire kee nyjɛ krɛrɛ we pe. 2Ŋgi na, yire titi chin na o Tafun wre pan ble kre, we pan imi na juo paan juhaa blee kre. 3Nyjila ŋga ni leele we na yuu na waŋgra nyjii, ki tia fiɛrɛ n wa fuŋga kre, kre nyjila kre nu Nyiɛkpↄↄ we yirɛ kro kla mbe ki o fo. Pan kie pe na imi na selɛɛ foni na chlↄ yaa ŋga yi. Kolo ka n wa mbe lewo jaa tro ki na mbe shↄ kre kanyana kre nu. 4La, o wolo, yire n wa wↄmu nu, kena ble kre n fna mbe yire fo na juo wi. 5yire krɛrɛ kania kre biile lɛ yire, a e pe nyisee kre biile. Blee, ndee wↄmu biile ma wre. 6Kena yaa ti mbe o pe na leele mblɛ pe snii kre lɛ. E ti mbe o tni mbe shie, mbe o yiɛto. 7Blee ki woo mbe mblɛ pie ŋunu kre ŋunu, mbe mblɛ pie gbↄ mbe to kre gbↄ. 8La, nyisee kre biile lɛ wre, kena ki fna mbe o yiɛto. Ki fna mbe o shↄnlie na koroo yii na o ŋunↄ wiyira ŋga ki o tↄ yi, mbe o o dankna ŋga o ta o ŋmaashↄmu nu kre pe o ŋunↄ wi juulee. 9Nyiɛkpↄↄ nsra o wↄ na o paan to u krↄ kuↄn kre nu, la, wra o wↄ na o paan yire o Tafun Yesu Kristo wre na mbe ŋmaashↄmu ta. 10Wre wra ku mu o ŋga, mbe o yire ki na, na waa pan na o le o, na o ku o, mbe wre na wre ŋmaa li. 11Kre kee ŋga ndra na, e eyɛ le gbeŋmbaa, e na yaa eyɛ na, imi na e pini kre. 12O wolo, o e tali, mbe e mblɛ pra tnumu tun e nu kre ŋga buuro ŋga ki fna. Leele mblɛ pe e le, na e nyina Kristo tnimu. 13E pe kori, e pe ŋga buuro kpↄↄ tnumu ŋga pe tuni kre ndra na, e ti mbe wejinyiŋge pe e lalaa. 14O wolo, o e tali, e paara e mblɛ pe kila na tro finfin kre nyina. E mblɛ pe fiɛ kre le gbun. E ya mblɛ pe pↄlɛ kre na, e na frↄ. 15E le na wa wa sisaa tɛɛ mbe sisaa fↄlↄ tↄ, la, nyjila kro nu e na chichie pini e na eyɛ kaan, e na pini ma e na ndro kro kaan. 16E ti mbe e yiɛ na shio nyjila kro nu. 17E na nyiɛtali nyjila kro nu. 18E na Nyiɛkpↄↄ kaan mboo kee kro na. Ŋga yire na Yesu pe nunu ŋga, pan Nyiɛkpↄↄ chaa mbe e na pini. 19Yaa shia Kpra Ŋumu wre tↄ kolo. 20A yaa shia Nyiɛkpↄↄ kee nyanyoo le kewaa. 21E na kee kro le chiriri ŋga ki nyu kre, e kre yii kɛshiin, 22E eyɛ wↄ we yili sisam kro nu. 23Nyiɛkpↄↄ ŋmba u o kaan wejinyiŋge kre u e pe cheche kolo kro na, mbe e ŋumu, na e wejinyi na e nyiɛ wↄ mbe yili nɛɛrɛ kro nu, mbe sɛ su o Tafun Yesu Kristo wre pan ble. 24Nyiɛkpↄↄ ŋmba u e yeeri kre we ki pe, ŋgi na, u pe kprafun. 25O wolo, e nyiɛtali e o ŋga. 26E o wolo pre kro shaari o pan. 27Ni o Tafun wre jaŋga tɛɛ na e tali na, e hlɛ ŋga tↄↄnri e e wolo sumifɛɛnlɛ pre kro nyina. 28Yire na o Tafun Yesu Kristo dumiɛ e tni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\