Timotio Hlɛ Jle 1

1Mi, Pↄↄl, Yesu Kristo bituŋu wre, o ŋmaashↄfun Nyiɛkpↄↄ wre, na o danknafun Yesu Kristo wre pe ni wↄ, 2mi pan hlɛ ŋga yiri na shie ni kpra pↄ Timotio ŋmba mi na wree wa shↄnlie nunu nu wre pan. O Lɛ Nyiɛkpↄↄ, na O Tafun Yesu Kristo wre pe mu dumi, mbe mu fooro chin, mbe mu ŋga wejinyiŋge. 3Ni chaa mbe mu tni Efiso na, imi na ndaa yo mu pan ŋga ndaa shie Makedonia na kre, leele plɛɛ wa wa na kee fↄnyi yɛ nyina, mbe mu pe jaari mbe pe yi ti. 4Yo pe pan mbe pe mbuura na pe tolɛɛlɛ mɛɛ tataara yire kee yoo ti. Yire kee yire krɛrɛ kakra ni yi paan, yi n na Nyiɛkpↄↄ shↄnlie kolo kre nyina. 5Ŋga ki tia ndaa kee nyjɛ yuu kro yi na, pie koroo ŋga ki yili loloŋgo cheche nu nya, mbe pe jawala saan pe na, mbe pe shↄnlie yire. 6Leele plɛ fun yire kooloe nyjɛ na, mu kna mu sɛ taa jijiere kee na. 7Pe chaa mbe pe Mbose mbra nyinafɛɛnlɛ, la, pre titi kee nyjɛ yi yilii pe nyuu, ndee kee nyjɛ pe yii kɛshiin kre, pe n yi nↄↄ loo. 8O chin na Mbose mbra yire nyu, na mu li ki kolo na wala. 9Ki fna mbe o sↄↄnri na Mbose mbra yire, leele chichiele na ma pra yila mu yi le, la, mbra taanfɛɛnlɛ, na ndikambla, na mblɛ pe n na Nyiɛkpↄↄ sumi, na sisampefɛɛnlɛ, na mblɛ pe n pe cheche, na mblɛ pe Nyiɛkpↄↄ pini na tɛɛ, na mblɛ pe pe lɛɛlɛ, na pe loolo gbo, na mblɛ pe tuwi mu leele gbo, 10na tiɛrifɛɛnlɛ, na bilɛ mblɛ pe sni na bilɛ ni, na mblɛ pe leele yiri na prɛ, na kafinɛfɛɛnlɛ, na mblɛ pe danyi wɛɛ dani, ndee mu na kee nyjɛ yi n fna nyina kre, pre na pra yila mu Mbose mbra yire le. 11Mbra yire pe nyina kre, yi kpra kee kroo wa Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge ketaan ŋga nu dwamu nyi kre nu, a u ki le ni kɛɛ na ni ki kpali. 12Ni O Tafun Yesu Kristo wre kaan mboo na u ni ŋga faŋga a ni tnumu ŋga u ni ŋga kre tun. Ni u kaan mboo na u le na ni fna mbe u ni wↄ mbe ni u sumi, 13nde jle kre ndaa kefuɛn yo u na, mna u pra, mna u tɛɛlɛ. La, Nyiɛkpↄↄ na nyu ni na, Ŋgi na, ni nsra shↄ mu li, a ni nsra chin kee ŋga ndaa pini. 14A O Tafun Nyiɛkpↄↄ wre na ni dumi, mna ni ŋga shↄnlie, na koroo ŋga o taa Yesu Kristo nu kre. 15Kre kee ŋga pe kpra kee ŋga lewo fna mbe yii, mbe ki shↄↄli, Yesu Kristo na pan waŋgra ŋga nu mna sisampefɛɛnlɛ shↄ. A mi Pↄↄl nsra prↄ sisampefɛɛnlɛ pre nu. 16Kre ndra na Nyiɛkpↄↄ na yila mna ni fooro le, imi kie pe mbe Yesu Kristo u frↄ ŋga u ta ni na nyina, ndaa wɛ sisampefɛɛnlɛ mblɛ pee wa kro mbe paan u shↄↄli, mbe blenyini ŋmaa ta pre kro na. 17Blenyini Ŋunu wre, wre ŋmba uu wa nyjila kro nu, a pra u nya nyini ni kre, wre wi Nyiɛkpↄↄ nunu chom ŋmba ki fna o ŋga kpↄↄmu, na yɛnyiŋge nyjila kro nu. Amin. 18Ni pↄ Timotio, kre paara nyinaa ŋga ni chaa mbe mu yii kɛshiin, yire kee nyjɛ, ŋu titi kee nyjɛ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre yo mu tɛɛ yi. Ti mbe yire kee yire pe mu ŋunↄ wiyirɛ, mbe mu tɛɛ mbe wii sɛ yiɛ, 19mu ti mbe mu jawala saan mu shↄnlie na. Leele plɛɛ wa, kee nyjɛ pe jawala yo pe pe kre, pe n li yi na. A ki tia pe shↄnlie shↄ mu to. 20Pre leele pre plɛ lɛ Himenio, na Alɛksandria, pre leele mblɛ, ni pe wru mu le Sutna kɛɛ, mbe Sutna pe ndie tini mbe sɛ su nyjila ŋga ni pie chin na ki n fna mbe pe kefↄↄn yo mbe Nyiɛkpↄↄ taan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\