Korintoe Hlɛ Shiinwo 12

1Ki fna mbe ni niyɛ kpↄↄ, nde ni chin na mba tnu ka ta ki nu. La, fuŋga mbe yirɛ nyjɛ o Tafun wre tia ni nya nyiɛlɛ na, na nyjɛ u wↄ mu ni nyina chasi yire kee yo. 2Ni blↄ wa chin, a u pe Kristo ndro, kie pe yɛlɛ kɛmbↄjijirɛ yi ŋga, pra u tio mu sɛ nyjeeri, ni n chin ya, na yɛŋgɛ kra pe o, na yirɛ ndaa nya nyiɛlɛ na o, Nyiɛkpↄↄ chiin u ki chin. 3A ni chin na Paradisi pra sɛ na u ni, la, na yɛŋgɛ kra pe o, na yirɛ ndaa nya nyiɛlɛ na o, ni n chin ya, Nyiɛkpↄↄ chiin u ki chin. 4Bawa blↄ wre na loo na yirɛ tini, lewo wa jaa yi kee paara, ndee mbe yi nyini nyina. 5Kena mbe wre blↄ wre tɛɛ mbe niyɛ kpↄↄ, la, ŋga mi titi pe ni ma mbe niyɛ kpↄↄ. La, yirɛ nyjɛ yi nyina na ni pↄlɛ kre, yire ni mbe niyɛ kpↄↄ. 6Na ni yo mbe niyɛ kpↄↄ kre, leele chin na jijuo ma mi, ŋgi na, kpra kee mbe yo, a mba niyɛ kpↄↄ, ŋgi na, ni n na chaa mbe wa ni jawa lewo kpↄↄ mbe wɛ imi nyini u ni nya a ni pe mu da, na imi na u loo na ni yo mu da. 7La, imi kie pe mbe mba kekpↄɛ nyjɛ ni nya yire tɛɛ mbe niyɛ kpↄↄ mbe tro kre na, Nyiɛkpↄↄ na yira ka le ni wejikaara nu na wuuro yi, Sutna wre bituŋu, na ki pe mbe ki ni su, mbe ki ti mbe mba jaa niyɛ kpↄↄ mbe tro. 8Ndaa o Tafun wre tali gbee tataara na u kre yira ŋga wↄ ni nu. 9Kee ŋga wra kna mu yo ni pan yi na, "Ni dumiɛ chiin mu shian, ŋgi na, na mu pↄlɛ kre, kena ni jaŋga ki faŋga nyina." Kena ni yiɛshↄ na mbe ni pↄlɛm tɛɛ mbe niyɛ kpↄↄ, mbe ki ti Kristo jaŋga paan tni ni nu. 10Ni yiɛshↄ ni pↄlɛm, na ni tɛɛlɛɛ, na ni fiŋgee, na ni prara, na kanyana nyjɛ ni nyaa Kristo ndra yire na. Ŋgi na, ni pↄlɛm nyjila Nyiɛkpↄↄ ni kaa faŋga. 11Ni pini na jijuo wi, la, yire e tia ndaa pini ma. Yire e fna mbra ni mɛɛ yile. Ŋgi na, hali na ni n da ndro wa kuraa kre, mblɛ pe peyɛ yeeri bitumblↄ e pan kre n wɛ ni na kee ka na. 12Kee nyjɛ yi nyina na bituŋu wi mi yire krɛrɛ, ni niyɛ yii mu yi pe e nu, ni kawako kee nyjɛ yi Nyiɛkpↄↄ jaŋga nyina pe, a e nya. 13Yira kaa wa, a sumifɛɛnlɛ pre plɛ ta ni pan, e yire n ka ta ree? Kee ŋga ndaa pe chiɛri yi na, ni nsra e gbun fↄlↄ ka ni. E ni sisaa ti e ni kɛ. 14Ni gbee taarɛ wo ni niyɛ kna mbe paan e shaari kre, a mba yaka shↄ e pan, yire titi ni chaa, ki n pe e swa. Ŋgi na, biile ma pe fna mbra sefɛɛnlɛ le, la, sefɛɛnlɛ pe fna mbe cha mbe pe biile ŋga. 15Ni yiɛshↄ na mbe ŋga kii wa ni pan kro tɛɛ mbe e le, mbe niyɛ gbo mbe e ŋga, imi kie pe mbe ni jaa ya e na. Kena na ni e kori kpↄↄ, ee ni kori fiɛn ree? 16Yire titi we ni dansiɛrɛ li na, ni nsra e gbun fↄlↄ ka ni. La, e yuu na, mi Pↄↄl kala chin titi, mu ni kachindɛ tɛɛ mu e fana. 17Kolo ŋgi na ni e dnumu hin? Ndee ni leele mblɛ ni tun e pan kre wa e dnumu rↄ? 18Ndaa Tito, na o ŋmbrↄ wa tali mu tun e pan, ŋga pra pan kre, pra e dnumu ree? Kpra Ŋumu nunu wre kolo na ma o kro na tro mna ŋga oo pe pe ra? 19Aada e jawa na nyjɛ o yuu ŋga, oyɛ o gbeele e pan. Pan ma ki nyi, Nyiɛkpↄↄ yiɛ o yire na paara kre, ŋga wre na Kristo pe nunu ŋga. Ni wolo, kee nyjɛ o pini ŋga krɛrɛ, e nyumu na o yi pini. 20Ni lɛɛlɛ na aada na ndaa pan, mba pan mbe e da imi na ni chaa, a aada yaa ni nya imi na e chaa. Ni lɛɛlɛ na aada mbe paan kakrↄ, na kɛyira sisaa, na krↄ sisaa, na jajaara, na kabaara, na kayooro, na kpↄↄmu kee, na kesakraɛ da e nu. 21Ni shↄ mu li na, na ni waa pan e nu na kre, ni Nyiɛkpↄↄ we ti ni nyjii e yiɛ, mbe ni jaa nyɛni mblɛ pe sisaa pe fa kre kee na, mblɛ pe n pe jawala chinɛ mu laa pe nɛɛrɛ kepelee, na tiɛrɛɛ, na niŋge sisaa kro kre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\