Korintoe Hlɛ Shiinwo 2

1Ki tia ndaa ni jawala pe na, ni n na chaa mbe pan shiin wo, mbe ki e yiɛ je. 2Yire mblɛ e fna mbe ni yiɛshↄ kre, na ni tia e yiɛ je, ŋmbi we kro wa mbe ni yiɛshↄ hin? 3Kre ki tia ndaa e nyunↄ hlɛ jle kre, ni n na chaa na ndaa pan, mbe yire mblɛ ee ti ni yiɛshↄ kre, mbe e ti ni yiɛ je. Ni shↄ mu li na kee ŋga kie ti ni yiɛshↄ kre, kie ti mbe e yiɛshↄ na. 4Ŋga ndaa e nyunↄi fa ŋga, na fooro ni yii, a ni gbun na ni fiiri na yotunyi ni nyiɛlɛ, ni n na chaa mbe hlɛ kre ti mbe e yiɛ je, la, ndaa chaa mbe e chin imi ni e kori mu da. 5Na e wa tia u ŋmbrↄ yiɛ je kre, u fun tia ni yiɛ je na, la, mi chiin yiɛ ma kie je, e kro yiɛ we je chiɛri na, nde ni n na chaa mbe paara ufun taan. 6Ŋga e tataara nyu fni a e u ndie tini ŋga, kre ndie tinɛɛ ŋga ki yila ma. 7Kena e u sisam ti e u kɛ, e u le gbeŋmbaa, mbe u yiɛ wa je kpↄↄ mbe waa ndru kro. 8Ni e tali, e ti mbe u chin na e u kori. 9Ndaa e nyunↄ kre hlɛ ŋga, ŋgi na, ndaa chaa mbe e jawala le, na ee jaa li kee nyjɛ ni yuu e pan yire kro na. 10Na wa kee ka pe, a e u sisam ti mu u kɛ kre, kena mi ki ti mu u kɛ na. Na ni kee ka ti mu kɛ kre, e chin na e ndra na ni yire Kristo jele na mu ki ti mu kɛ. 11imi kie pe mbe o Sutna tↄ kolo, mbe wa jaŋga ka ta o na. Ŋgi na, o Sutna kooloe nyjɛ na u tro chin. 12Ŋga ndaa sɛ Troas na mbe sɛ Kristo ketaan kre kpali wa kre, ndaa nya na o Tafun kolo nyaa ni pan wa. 13La, ni lɛɛ nsra to ni nu, ŋgi na? Ni nsra o ŋmbrↄ Tito nya wa, ki tia ndaa kolo tali pe pan mna sɛ Makedonia na. 14Ni Nyiɛkpↄↄ kaan mboo, na u tia o yire Kristo na mu wi mu yili. Nyiɛkpↄↄ o tɛɛ mu Kristo kachindɛ kee kre nyina, a ki lawee kro shↄ mu ta, na yira ndiom taan lawee shↄ mu ta. 15Ŋgi na? O pe na tuwe ndiom taan ŋga Kristo Nyiɛkpↄↄ ŋga yi, a ki ndiom nyina mu le mblɛ ŋmaa Nyiɛkpↄↄ shio pre, na mblɛ pe shie mbe sɛ fun pre nu. 16Mblɛ pe shie mbe sɛ fun pre pan kre, ki pe na kumu ndiom pe ndru, a mblɛ ŋmaa pe shio pre pan rɛ, ŋmaa titi ndiom pe ndru. A ŋmbi we jaa kre tnumu ŋga tun hin? 17O n pe na leele mblɛ pe Nyiɛkpↄↄ kee kre kpali na swa chaa pre lɛ, la, o lɛɛ wↄ na kee kre kpali na Kristo sumifɛɛnlɛ lɛ wre Nyiɛkpↄↄ yiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\