Pita Hlɛ Shiinwo 3

1Ni wolo mblɛ ni kori, ni hlɛ shiin wo ŋga ni e nyunↄi yi kre. Hlɛ yire kro shiin nu, ni paara mu e jawala sↄↄnri yire kee nyjɛ ni paan mbe yo ŋga. 2Kee nyjɛ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre na yo fa kre, ni chaa mbe e yi sↄↄnri, mbe O Tafun, na o ŋmaashↄfun wre mbra nyjɛ bitumblↄ pre na e nyina yire sↄↄnri na. 3Ŋga ki yiɛklu yi na, ki fna e klu mbe chin na ble hɛnyi yire nu leele plɛ we yiri, pe tnimu nu kro pre titi niŋge kolo na pie taa. Pie na e pini mbra tɛɛ, 4mbra yuu na, "Wra u nyu yo na we ndruu pan, pan ma wra yo kree, a sena u nyi hin? O tolɛɛlɛ ku ku fuŋga ma, a imi na yirɛ nyi, pan yi nyi mu yire nyjila ŋga nu Nyiɛkpↄↄ tra gbeele." 5La pe fɛɛ na Nyiɛkpↄↄ wra paara, mna yire u nyu kee na mna nyjeeri na tra gbeele. Nyumu nu tra na yili, mu yire nyumu na mu pan. 6A nyumu ni Nyiɛkpↄↄ na tɛɛ mna fa waŋgra kre kla. 7Nyiɛkpↄↄ wre nyu kee kre nunu ni chↄↄ u tɛɛ mu nyjeeri na tra ŋga yii mu tɛɛ, mbe sɛ su na we yi kla na kanhun ni. U yi yii mu tɛɛ mbe sɛ su na we leele mblɛ pe n li u kee na kre kpra kun, mbe pe kla. 8Ni wolo mblɛ ni kori, kee nunu kaa wa, yaa shia kre fɛɛ, O Tafun wre, ble nunu pe u pan na yɛlɛ kagbeŋge yi, a yɛlɛ kagbeŋge pe u pan na ble nunu yi. 9O Tafun wre nyu ŋga u yo kre, u n nyjii ki pee na imi na plɛ jawa kre. La, frↄ u frↄ e na, ŋgi na? U n na chaa mbe leele kla, la, u chaa mbe ndro kro laa u sisam kro. 10La, O Tafun wre pan ble kre, pan we pan na juo wi. Kre ble kre nyjeeri we gblee kpↄↄ le mbe fun, yirɛ nyjɛ yii wa nyjeeri wa kro we shↄ mbe kla peii, mbe tra na yirɛ nyjɛ yii wa ki na kro nya mbe kla. 11Kena ŋga yire yirɛ nyjɛ kro we kla kre kolo ŋga na ŋga, leele mblɛ sembremu ki fna mbe e eyɛ pe hin? Ki fna e tnimu nu mbe e pe cheche, mbe eyɛ wru mbe Nyiɛkpↄↄ ŋga, 12mbe tni mbra Nyiɛkpↄↄ ble kre sri, mbra chaa mbe u pan yaari, kre ble kre nyjeeri we shↄ mbe kla, mbe yirɛ nyjɛ yii wa wa kro nya mbe kla. 13La, oo wa na Nyiɛkpↄↄ nyu ŋga u yo kre sri, nyjeeri fↄŋgↄ, na tra fↄŋgↄ ŋga na leele mblɛ pe fraka chiin we tni kre. 14Kena ni wolo mblɛ ni kori, ŋga ee wa na kre ble ŋga sri ŋga, e gbeŋmba na ee pe cheche, mbe nɛɛrɛ ka wa pe e na Nyiɛkpↄↄ yiɛ, mbe yire na wre tni wejinyiŋge nu. 15E o Tafun wre frↄ ŋga u ta e na le, e chin na chaa u chaa mbe e ŋmaashↄ, imi na o nyjↄ Pↄↄl ŋmba o kori wre na yire kachindɛ ŋga Nyiɛkpↄↄ na u ŋga na mna hlɛ nyunↄ mu pan mu e ŋga kre. 16Na Pↄↄl chaa mbe yire kee nyjɛ hlɛ nyunↄ kre, yire kee nyjɛ chↄↄ wraa yuu. U hlɛ yire kee yɛ naa wa a yi nↄↄloo na sheli, kra tia leele mblɛ pe nsra yaka chin kre, na mblɛ pe nsra yire gbiŋmbi kre naa yi kna, na yi nↄↄ nyina imi na yi n fna. Pan chↄↄ praa Nyiɛkpↄↄ kee yire pra nyunↄ mu tɛɛ yire kna kolo fↄŋgↄ na, na ndie tinii chaa na peyɛ kaan. 17La, yire ni wolo mblɛ ni kori, e yire kee nyjɛ chin, e eyɛ dↄↄta, mbe sisampefɛɛnlɛ pre waa shia yire pe kafinɛ kee yire na mbaa e waa fun, mbe e waa yire e yirehaa kre nu mbaa to. 18La, e na lee e dumiɛ, na O Tafun, na o ŋmaashↄfun Yesu Kristo wre chiɛn nu. Wre wo yi yɛnyiŋge fuŋgaami mu sɛ su nyjila kro nu. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\