Tesalonika Hlɛ Shiinwo 2

1Ni wolo, mu wru o Tafun Yesu Kristo wre panhaa, na imi we o wru mbe pan u jaara kre, ni e tali, 2yaa ti mbe pe e jawala kla ki na, ndee mbe ti mblɛ pe yuu na o Tafun wre ble kre pan mu tro kre e jawala kna, ndee mbe ti mblɛ pe yuu na Nyiɛkpↄↄ kee pe nyaa na yuu kre, ndee na u kee kpali kre, ndee na yuu na wre o yire kee nyjɛ hlɛ nyunↄ mu pan mu pe ŋga kre, mbe pia e le fiɛrɛ. 3Yaa shia ti mbe pe wa e fana kolo ka na. Ŋgi na, Kristo pan ble kre wa da, fↄna nyjila ŋga nu leele we yiri mbe Nyiɛkpↄↄ taan kre da, ki nyjila kre Nyiɛkpↄↄ loŋgo wre we yiri, wre Nyiɛkpↄↄ we kla kre. 4We paara mbe Nyiɛkpↄↄ sumiɛ, na sumiɛ ŋga mu chin ŋga kro taan. We uyɛ kpↄↄ mbe wɛ ndro kro na, a Nyiɛkpↄↄ suminyuŋgo we sɛ tni mbra yuu na wre wi Nyiɛkpↄↄ. 5E sↄↄnri na nyjila ŋga ni ndaa wa e jaara kre, ndaa yire kee nyjɛ krɛrɛ yo e pan. 6Yire titi e chin ŋga ki u tↄ kolo a u n pan tun. Nyjila ŋga ni ki fna kre, kre nu Nyiɛkpↄↄ loŋgo wre we pan. 7Ndra shelee kee nyjɛ yi ndra kree wa na tnumu tuni, la, kee ŋga kie pe kre n ta mu pe tun, fↄna ŋmba u ki tↄ kolo kre Nyiɛkpↄↄ u wↄ wa. 8Kre nyjila kre nu oo Nyiɛkpↄↄ loŋgo wre nya, na o Tafun Yesu Kristo wre waa pan, we u gbo na u nyu fuflɛ ni, mbe u kla na u yɛnyiŋge ni. 9Nyiɛkpↄↄ loŋgo wre, Sutna jaŋga ni we pan, mbe paan kawako kee nyininyini pe, mbe kafinɛ kee tataara pe. 10We yire kafinɛ, na ndra shelee kooloe tataara na mbe mblɛ pe shie mbe sɛ kla kre fana. Pie kla, ŋgi na, pe n kpra kre le mu nya, a pe n ki kori, mbe yire ki na mbe ŋmaa ta. 11Kre kee ŋga ndra na Nyiɛkpↄↄ pan na jaŋga ka ni pe nu mbe praa punu, mbe ki ti mbe pe kafinɛ kee shↄ mbe li. 12Ŋga kie pe yi na, leele mblɛ pe n kpra kre shↄ mu li, la, mu tia pe yiɛshↄ sisam na kre, Nyiɛkpↄↄ we pe gbun pimi ni. 13O wolo, ki fna o na Nyiɛkpↄↄ kaan mboo nyjila kro nu e ndra na, o Tafun e kori, ŋgi na, u e wↄ mbe klu mbe e ŋmaashↄ, ŋgi na, Kpra Ŋumu wre jaŋga tia e pe cheche, mu pe Nyiɛkpↄↄ wolo, mu yire e shↄnlie ŋga e ta kpra kre nu kre ndra na. 14Ketaan ŋga o kpali e pan kre, kre na Nyiɛkpↄↄ yire mu e yeeri, wra e yeeri mbe e paan o Tafun Yesu Kristo yɛnyiŋge kre ka ta. 15Kena ni wolo, e yire gbiŋmbi, e kpra kee ŋga o na e nyina kre yii. Kpra kee kre o na ka kpali e nu, mna e nyunↄ ki ka. 16O Tafun Yesu Kristo wre titi, na o lɛ Nyiɛkpↄↄ ŋmba u o kori, mu yire u dumiɛ kre na mu o le blenyini gbun, na dankna chichie kre, 17pe e ŋga gbun, mbe e ŋga faŋga mbe e jaa kee ŋga ki nyu yo, mbe jaa chichie pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\