Timotio Hlɛ Shiinwo 1

1Hlɛ ŋga yiri mi Pↄↄl, Yesu Kristo bituŋu ŋmba u wↄ Nyiɛkpↄↄ chaara na, mu ni wↄ na ni sɛ ŋmaa ŋga kee Nyiɛkpↄↄ yo mu tɛɛ, mbe o yire wre Yesu Kristo na mbe ki ta kre kee kpali. 2Kre hlɛ ŋga shie ni bikoroo Timotio pan. O lɛ Nyiɛkpↄↄ, na o Tafun Yesu Kristo pe mu ŋga dumiɛ, mbe mu fooro le, mbe mu ŋga wejinyiŋge. 3Ni jawala saan ni na, a ndaa Nyiɛkpↄↄ ŋmba ni sumi wre kaan mboo imi na ni tolɛɛlɛ na pe kre. Na ni nyiɛtali ni mu sↄↄnri na Nyiɛkpↄↄ kaan mboo mu ndra na lafo na blee. 4Ni mu nyɛnɛɛ kre sↄↄnri, ki tia ni chaa mbe paan mu shaari nyaanyaa, mbe ki ti mbe ni yiɛshↄ. 5Ni mu kpra shↄnlie kre sↄↄnri, kre shↄnlie kre na mu lelɛɛ Liosu, na mu lo Eunisi na ta kre, a ni shↄ mu li na kre shↄnlie kree wa mu nu tɛ. 6Kre ndra na, ni chaa mbe mu sↄↄnri na, ti mbe Nyiɛkpↄↄ wre kɛyira kre mna ta, nyjila ŋga ni ndaa kɛ taa mu na kre, mbe yi tnumu tun. 7Ŋgi na, kpra Ŋumu ŋmba Nyiɛkpↄↄ o ŋga wre wa o pe fiɛrɛfɛɛnlɛ, la, Kpra Ŋumu wre o kaan jaŋga, na koroo, mu tia o ja na oyɛ yiri kee na. 8Kena maa ti mbe nyifɛɛrɛ na mu kuu na mu o Tafun wre dansiɛrɛ li, a mba ti mbe nyifɛɛrɛ na mu kuu na pe ni yii mu le nyuŋgo o Tafun wre ndra na. La, yila ketaan kre na mu kala nya, Nyiɛkpↄↄ we mu ŋga ki faŋga mbe mu ki pe. 9Nyiɛkpↄↄ wre o shↄ, mu o yeeri na o paan pe u leele. Ki n pe kee ŋga o pe mu u ŋga ndra na yi, la, u chaara na u dumiɛ na yi. Yesu Kristo na u yire mu o ŋga kre dumiɛ ŋga, u o ŋga ki yi mu chin mu yirɛ kro nↄↄhle. 10La, fuŋga u yire o ŋmaashↄfun Yesu Kristo wre paan kre na mu ki wↄ mu o nyina. U kumu jaŋga gbo, mu yire ketaan kre na mu blenyini ŋmaa kre wↄ mu o nyina. 11Nyiɛkpↄↄ ni wↄ bituŋu na nyinafun, na ni ketaan kre kpali. 12Kre ndra na ni yire kee nyjɛ nyaa kre. La, nyifɛɛrɛ n na ni kuu, ŋgi na, ndro ŋmba ni shↄ mu li kre, ni u chin, a ni shↄ mu li na we jaa mblɛ ni le u kɛɛ kre le mbe sɛ su u pan ble kre nu. 13Kpra kee ŋga ndaa mu nyina kre yii kɛshiin, mu taa ki na, mu tni shↄnlie, na koroo ŋga o taa Yesu Kristo nu kre nu. 14Kpra kee ŋga pe le mu kɛɛ kre le chichie, Kpra Ŋumu ŋmba uu wa mu nu kre jaŋga na Nyiɛkpↄↄ yire mu ki le mu kɛɛ. 15Ŋu titi chin na leele mblɛ praa wa Asia tra nu kro na laa ni kro, hali Fɛjilo, na Hɛmoginis kro na chaa. 16Ni tali na o Tafun wre u Onisfaros, na u sele leele fooro chin, ŋgi na, wra ya ni na nyjila tataara nu. U nsraa nyifɛɛrɛ pini na pe ni yii mu le nyuŋgo. 17La, ŋga wra le Rom na to, ni lawee wraa chaa, wra ni cha chiin mna sɛ su nyjila ŋga ni wra ni nya. 18O Tafun Nyiɛkpↄↄ wre u ti ŋga ble o Tafun Yesu Kristo wre we pan kre, mbe u mu fooro chin. Ŋu Timotio, mu chin imi na Onisfaros na ni sumi Efiso na mu da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\