Timotio Hlɛ Shiinwo 2

1Ni pↄ, ŋu rɛ, faŋga ŋga o taa Yesu Kristo dumiɛ nu kre ka ta. 2Kee nyjɛ mna loo na ni yire dansiɛfɛɛnlɛ tataara yiɛ na, na kpali yire yii, mu leele mblɛ mu shↄ mu li, mu chin na pie jaa leele nyina yi yi pre nyina kee yire. 3Mu yɛ yii mu kala nya ka na, na Yesu Kristo Soja kprafun wi. 4Soja titi wa n wa mbe uyɛ pe na lewaa ŋmba u n pe Soja wi, mbra kee nyjɛ yi n fna pini, ŋgi na, u chaa mbe u lopom yiɛshↄ u na. 5Tafɛŋgɛfun wa jaa fɛ mbe yira ta, fↄna u li tafɛŋgɛ mbra na. 6Falifun ŋmba u yiɛnyina mu tnumu tun kre, wre we klu mbe yira ŋga kie yili see kre nu kre ta. 7Kee nyjɛ ni yuu ŋga, yi jawa chiriri, ŋgi na, o Tafun wre we ti mbe mu yi kro nↄↄloo. 8Yesu Kristo ŋmba wra nyi mu yili kuulo nu kre sↄↄnri, ketaan kre ndaa kpali kre nyina na, Ŋunu Devid sele nu wra yiri. 9Ŋga ni ketaan kre kpali kre ndra na, ni kala nyaa, kre ndra na pe jlↄnyi le ni na, na linkufun wi. La, Nyiɛkpↄↄ kee kre na ma pe jlↄnyi yire le. 10Ki tia ni yila Nyiɛkpↄↄ leele mblɛ u wↄ pre na, mu niyɛ yii kanyana kro nu, mbe ki ti mbe pre ŋmaashↄmu ŋga kii Yesu Kristo nu kre ta, mbe blenyini yɛnyiŋge kre ta. 11Pe kee ka yuu, ki pe kpra, mbo, "Na wre na wre chaa mu ku kre, wre na wre we chaa mbe nyi, 12Na o ja mu frↄ ta, wre na wre we chaa mbe ŋunumu li. Na o u sin, we o sin na. 13Na o n pe kprafɛɛnlɛ kre, wre pe kprafun nyjila kro nu. Ŋgi na, pa u kepele nyi nyjila kro nu." 14Mu leele pre sↄↄnri, mu yire Nyiɛkpↄↄ yiɛ mu pe jaari na pia na kakra wɛɛ lii, tnu ka n wa ki nu, la, mblɛ pe yi ndru kre, kla yi pe klai. 15Gbeŋmba na mu tnumu tun mbe Nyiɛkpↄↄ mu pni, pe na tnumu tunfun chiriri ŋmba u n na nyifɛɛrɛ pini u tnumu na wi, mu pe na lewo ŋmba u Nyiɛkpↄↄ kekpra nyina chiriri wi. 16Mu yɛ wↄ mu yili kewɛɛ, na jijiere kakra nu, yire kee nyjɛ krɛrɛ leele yi nini na laari Nyiɛkpↄↄ na. 17Yire kee nyjɛ nyini pan yi nyi na kla ŋga ki wejikaara lii yi. Leele mblɛ pe yire kee yire pini pre plɛ lɛ Himenio, na Fileto. 18Pre pe fɛ mu laa kpra kre kro, na shↄnlifɛɛnlɛ pre plɛ shↄnlie klai, na yuu na, leele kunnyiɛ ŋga kee o yuu kre pan mu tro. 19La, Nyiɛkpↄↄ nyuŋgo ŋga nↄↄ u le kre wa jaa jↄŋgↄ, a kee nyjɛ pe nyunↄ ki na yi kre, mbo, "O Tafun Nyiɛkpↄↄ wre chin mblɛ lɛ u leele." A "ŋmba u yuu na O Tafun Nyiɛkpↄↄ wre wo wi kre fna mbe laa sisam pee kro." 20Katoo ŋga ki kpↄↄ kpan, yirɛ nyininyini nɛɛ ki nu, swa fiŋge, na swa nyiɛ yirɛɛ wa ki nu, yɛɛ wa tinyi ni pe yi tɛ, a yɛɛ wa pooro ni pe yi faanri, yɛɛ wa kee chiriri pe pini na yi ni, a yɛɛ wa nyjila kro nu pe yi tɛɛ na tnumu tuni. 21Na wa uyɛ pe cheche mu yili yire sisam kee nyjɛ krɛrɛ nu kre, o Tafun we u tɛɛ mbe tnumu ŋga ki shian titi tun, ŋgi na, u nyu, mu fna na u Tafun we u tɛɛ mbe tnumu chichie tun. 22Laa mu yirifum nyjila niŋge yire kro, mu ti mbe mu yiɛ nyina kee nyjɛ yi fraka, na shↄnlie, na koroo, na wejinyiŋge na. Ti mbe ŋu na mblɛ pe lɛɛ nunu teeri na o Tafun wre yeeri mbe u ya pe na kre pe nunu. 23La, flo mu yili jijiere na kakra wɛɛ lie yire nu, chin na kakrↄ ni yire kee nyjɛ paan. 24O Tafun sumifun n fna mbe pe kakↄtuŋu. U fna mbe u lɛɛ tna na ndro kro ni, mbe nyjii, mbe pe nyinafun chichie ŋmba u frↄ. 25Na uyɛ nyjiri na paara na mblɛ pe u nyu kaanri kre nyina. Na ki pan ma kre, aada Nyiɛkpↄↄ we ti mbe pe jawala chinɛ mbe paan kpra kre chin, 26a pe jawala we nyaa, mbe pe fɛ mbe yili Sutna wre pɛɛlɛɛ nu, ŋgi na, Sutna wre u pe yii mu tia pe taa ŋga wre chaa na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\