Timotio Hlɛ Shiinwo 4

1Ni yire Nyiɛkpↄↄ, na o Tafun Yesu Kristo ŋmba we leele mblɛ pe le, na mblɛ pe ku kro kpra kun wre yiɛ, ŋga u paan mbe ŋunumu li kre na, ni mu jaari, 2yiɛnyina mna kee kre kpali nyjila kro nu, ta leele kna mna pe yiɛ kee yuu pe pan, mna pe leni gbeŋmbaa, mu frↄ tɛɛ mu pe nyina nyjila kro nu. 3Nyjila ka paan mbe lewo wa ndie tɛɛ kpra kee kre nyinaa na, la, nyjɛ pre titi chaa na pie taa, pie nyinafɛɛnlɛ tataara haa cha, mbe pe kee nyjɛ pe chaa mbe loo yo pe pan. 4Pia na chaa mbe kpra kre kee loo ndie ni, chalɛɛlɛ mbuura na pie ndie tɛɛ. 5La, ŋu rɛ, gbeŋmba mu muyɛ yii kolo kro na, frↄ kanyana nu, pe ketaan kre kpalifun, mu tnumu tun na Nyiɛkpↄↄ sumifun wi. 6Mi rɛ, nyjila da mbe pe ni tɛɛ mbe sra wↄ, ni nyjila da mbe ni yili tra mna. 7Ni wiire ŋga ni wi kre, mna ki fna ni wi mbe sɛ su krɛrɛ, ni da wa, ni ni shↄnlie yii kɛshiin. 8Fuŋgaami ŋga ni wi mu yili, yira ŋga ki fna mbe lewo ŋmba u fraka ta kree wa na ni sri. O Tafun kpra kunfun ŋmba u fraka wre, we ni ŋga kre yira kre u pan ble kre nu, mi chiin ma we ŋga ki yi, la, mblɛ pe u kori na u sri mbe u pan pre kro. 9Jande, gbeŋmba mu pan mu ni nya nyaanyaa. 10Dɛma kna mu waŋgra ŋga yirɛ kori, mu fɛ mu laa ni kro. U fɛ mu sɛ Tesalonika na, a Kreke wre sɛ Galatia na, a Tito wre sɛ Dalmatia na. 11Luka chiin uu wa ni jaara. Ŋu na Marko e pan, ŋgi na, we jaa ya ni na tnumu nu. 12Ni Tihiko tun Efiso na. 13Na maa na paan, mna paan na ni dodoŋgi titnↄŋↄ ŋga ndaa ti Karpo pan Troas na kre ni, ta paan na hlɛ yire ni na, nyjɛ yi ni shian titi yi yurɛ hlɛ wee yire. 14Alɛksandria, tutuŋu wre ni pe sisam kpↄↄ ka, o Tafun wre we ŋga u pe kre fↄlↄ tↄ u na. 15Ŋu titi ta u dↄↄtaa, ŋgi na, u o toni kolo kee ŋga o kpali kre na. 16Ŋga ndaa ni nyu woni jle kre, ndro nsra yire ni kro, pe kro na laa ni kro. Nyiɛkpↄↄ waa shia ki jawa sisaa mbe pe ŋga. 17La, o Tafun na ya ni na, mna ni le faŋga, a ndaa ja mna kee kre kpali a leele mblɛ pe n pe Judae pre kro na loo, a Nyiɛkpↄↄ na ni wↄ Jirae nyuu. 18O Tafun wre, we ni wↄ mbe yili kefuɛn nyjɛ leele chaa ni pe kro nu. Mbe ni wru mbe sɛ u nyjeeri Ŋunumu kre nu. Wre wo yi yɛnyiŋge nyjila kro nu! Amin. 19Ni Prisila na Akwila shaari, pre na Onisfaros sele ni kro. 20Erasto na kro Korinto na, a Trofimo naa yaa ki tia ndaa u ti Mileto na. 21Gbeŋmba mu pan mbe weere nyjila kre chiin da. Eubulo, na Pude, na Lino, na Klaudia e shaari, na o wolo shↄnlifɛɛnlɛ pre ni kro. 22O Tafun wre na e ŋumu pe tni. A yire na Nyiɛkpↄↄ dumiɛ e tni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\