Jↄn Hlɛ Taarɛwo 1

1Mi Jↄn ŋmba ni pe lopom wre pan hlɛ ŋga yiri na shie ni nunu Gaiu ŋmba ni kori kpra ni wre pan. 2Ni ŋmbrↄ ŋmba ni kori, ni nyiɛtali na kee kro ki nyu mbe mu ŋga, mbe mu pe gbaŋmba, imi na ni shↄ mu li na muu gbaŋmba kre. 3O wolo plɛ na le, mna mu kee yo ni pan na, mu kpra kre yii kɛshiin imi na mu nyi kpra kre nu kre, ki tia ni yiɛshↄ kpↄↄ. 4Ŋga ki ni yiɛshↄ mu tro kuraa yi na, ni loo na ni biile kpra kre yii kɛshiin. 5Ni ŋmbrↄ ŋmba ni kori, tnumu ŋga mu tuni na mu ŋmbilɛ sumifɛɛnlɛ kaan, hali na pini na pe mblɛ pe pe fumblↄ pre kaan kre, mu kpra lii. 6Pe pan mu mu koroo ŋga mu sumifɛɛnlɛ pre kori kre kee yo mna. Jande ta yaa pe na, mbe pe jaa pe kolo nyjɛ pe kuun yire kun, mbe ki Nyiɛkpↄↄ yi nyi. 7Ŋgi na, na pe yili na shie Kristo tnumu kre tun haa, pra yaka shↄ leele mblɛ pe n shↄ mu li pre pan. 8Kena wre Kristofɛɛnlɛ o fna mbra yaa pe na. Na ki pan ma, kena o kro pe kpra kre tnumu tunfɛɛnlɛ. Diotrɛfi na Demɛtriu 9Ndaa hlɛ fiɛn ka nyunↄ mu sɛ sumifɛɛnlɛ pre ŋga, la, Diotrɛfi ŋmba u chaa mbe uyɛ pe pe lopom wre n na chaa mbe ni kee ŋga ni yuu kre loo. 10Kena na ndaa pan, mbe u kee nyjɛ u pini yire kro wↄ fimi na, kefuɛn nyjɛ u yuu na taari o na, na kee nyjɛ u fnɛ yire kro. Yire chiin ma u pini kple, o wolo mblɛ pe kila na tro kre, wraa ti mbe pe le u pan, a na sumifɛɛnlɛ pre plɛ yo pie pe shↄ mbe u je, mbra chaa mbe pe ni mbe yili sumifɛɛnlɛ pre nu. 11Ni wolo mblɛ ni kori, yaa na kefuɛn sɛɛlɛ, la, e na kee chichie sɛɛlɛ. Ŋmba u chichie pini kre Nyiɛkpↄↄ ndro wi. A ŋmba u sisaa pini kpan, u n Nyiɛkpↄↄ chin. 12Ndro kro Demɛtriu kee chichie yuu, kpra kre titi u chichie yuu. A o ki dansiɛrɛ li, a yire titi chin na kpra o yuu. 13Kee wa tataara mbe ni yo e pan, la, ni n na chaa mbe yi nyunↄ na inki ni. 14Ni kaan na kia mu, mbe e nya, mbe o kro tni mbe paara. Yire na wejinyiŋge e tni. E nↄↄlↄ pre kro e shaari. E o nↄↄlↄ pre kro shaari o pan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\