Efisoe Hlɛ 1

1Mi Pↄↄl ŋmba Nyiɛkpↄↄ na yire wre titi chaara na mna yeeri, na ni paan pe Yesu Kristo bituŋu kre, mi pan hlɛ ŋga yiri na shie Nyiɛkpↄↄ sumifɛɛnlɛ mblɛ pe Yesu Kristo shↄ mu li Efiso na kre pan. 2O Lɛ Nyiɛkpↄↄ, na O Tafun Yesu Kristo wre pe e dumi, mbe e ŋga wejinyiŋge. 3E ti mbe O Nyiɛkpↄↄ, O Tafun Yesu Kristo Lɛ wre ŋga mboo, Ŋgi na, ŋga wre na Kristo pe nunu kre na, u o dwan na Kpra Ŋumu wre yirɛ nyjɛ yii wa nyjeeri wa yire kro ni. 4Nyjila ŋga ni Nyiɛkpↄↄ nsra ta mu waŋgra wa kre, na u o wↄ, mbe o yire Yesu Kristo na mbe pe u wolo, mbe ki ti mbe o pe cheche u yiɛ, mbe nɛɛrɛ ka wa pe o na. 5Nyiɛkpↄↄ na o kori, ki tia wra klu mu u jawala pe na we yire Yesu Kristo na mbe pan na o ni u jaara, mbe o paan pe u biile. U chaara na u chichie na yi. 6E ti mbe o Nyiɛkpↄↄ ŋga mɛɛ u yɛnyiŋge dumiɛ ŋga u o ŋga mu yire u koroo Pↄ wre na kre na. 7Ŋgi na, o yire Yesu Kristo kumu kre na mu oyɛ ta, ki nyina na o sisam tinkɛɛ ta. Nyiɛkpↄↄ dumiɛ kpↄↄ mu tro. 8U o dumi mu o ŋga kachindɛ, na jawala. 9Nyiɛkpↄↄ kee ŋga u jawa mu tɛɛ fa, mu ki ndra kre, u yire Yesu Kristo na mu ki wↄ mu o nyina. 10Nyiɛkpↄↄ jawala ŋga u pe yi na, nyjila ka paan, na kia da kre, yira ŋga wre Nyiɛkpↄↄ gbeele nyjeeri, na tra na kro, we yi le Kristo jaara. 11Nyiɛkpↄↄ u yirɛ kro gbeele imi na u chaa, mu yire u chaara kre na mu o wↄ, mbe o pe u wolo, mbe wre na Kristo pe nunu, u chaara kre na wra nyjɛ kro jawa mna chin mu yirɛ kro nↄↄhle. 12E ti mbe wre mblɛ o klu mu Kristo shↄ mu li kre Nyiɛkpↄↄ ŋga mɛɛ, na yɛnyiŋge. 13Pan yire chↄↄ na pe na, ŋga e na kpra kee kre, ndee ketaan ŋga ki e ŋga ŋmaashↄmu kre loo kre, e na Kristo wre shↄ mu li na. A Nyiɛkpↄↄ e tnↄ na Kpra Ŋumu wre ni imi na wra ki yo mu tɛɛ kre, na u wolo lɛ yire. 14Kpra Ŋumu wre u tia o chin na, yirɛ nyjɛ Nyiɛkpↄↄ wↄ mu tɛɛ na we u leele ŋga kre, na oo yi ta yɛŋgɛ. Mu tia a o chin yɛŋgɛ na we ti mbe u leele peyɛ ta. Kena e ti mbe o u ŋga mɛɛ na yɛnyiŋge. 15Kre kee ŋga ndra na, mu yire ŋga ble ni e shↄnlie ŋga e ta O Tafun Yesu Kristo wre nu loo, mu imi na e Nyiɛkpↄↄ leele kori mu da kre kee loo na kre, 16ki tia ndaa Nyiɛkpↄↄ kaan mboo e ndra na. Na ni nyiɛtali kpan, ni e sↄↄnri ni nyiɛtalaa nu. 17Ni tali na O Tafun Yesu Kristo Nyiɛkpↄↄ wre, o lɛ yɛnyiŋgefun wre u e ŋga Kpra Ŋumu wre. Wre we ti e kala chin, mbe Nyiɛkpↄↄ wre wↄ mbe e nyina, mbe e u chin. 18Ni tali na Kpra Ŋumu wre u e jawala nyaa, mbe e u kania kre nya. Mbe ki ti e yire ŋga na u e yeeri, a e na kaan ki na kre nya, mbe nya imi na u dwamu ŋga kee u yo mu tɛɛ, na we u leele ŋga kre nya imi na ki kpↄↄ, mu pe kawako ni mu da, 19na imi na u jaŋga ŋga ni u tnumu tuni shↄnlifɛɛnlɛ nu kre kpↄↄ mu da. Kre jaŋga kre ki tnumu tuni o nu kre chↄↄ. 20Kre jaŋga kre ni Nyiɛkpↄↄ na tɛɛ mu Kristo nyi mu yili kuulo nu, a uu wa mu tni nyjeeri Nyiɛkpↄↄ kalie wa. 21Kristoo wa nyjeeri wa na ŋunumu lii ŋulo, na jaŋgafɛɛnlɛ, na faŋgafɛɛnlɛ, na tafɛɛnlɛ kro na, mɛɛ ŋga ki kpↄↄ waŋgra ŋga nu, na mbakↄ waŋgra kre nu kro, Yesu mɛɛ kre kpↄↄ mu wɛ yi na kro. 22Nyiɛkpↄↄ yirɛ kro le Kristo jeelee jaara, mu u pe sumifɛɛnlɛ pre, na yirɛ kro ndra. 23Sumifɛɛnlɛ pre, Kristo wejiŋge lɛ, wre uu wa pe nu, a pe pe wejiŋge nunu. Kolo kro na kre, Kristo u yirɛ kro pe poŋgo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\