Galatie Hlɛ 4

1Kee ŋga ni yuu yi na, pↄ ŋmba we u lɛ krↄ li kre, na uu fiɛɛn kre, we pe na tnu wi katoo, nde wre wi krↄlifun chↄ. 2Nyjila ŋga ni uu fiɛɛn kre, leele pie na u le mbra krↄ nyjɛ we kↄↄ ta yire le mbe sɛ su nyjila ŋga u lɛ wre we tɛɛ nu. 3Pan ki nyi chↄ, wre chↄↄ, waŋgra ŋga, na yirɛ nyjɛ yii wa ki nu tinlɛ na lɛ wre, a o chin mu lɛ, mu kpra kre chin. 4La, ŋga nyjila ŋga ki fna na da kre, Nyiɛkpↄↄ na wre titi Pↄ tun. Wra pan a lewo chlↄ na u se, a u li Mbose mbra yire na, 5imi kie pe mbe u jaa mblɛ pee wa Mbose mbra yire jaara pre shↄ, mbe o jaa pe Nyiɛkpↄↄ wre biile. 6Ŋga o pe Nyiɛkpↄↄ biile kre ndra na, u u Pↄ wre Ŋumu wre tun, a u pan mu tni o lolonyi nu, wre Ŋumu wre u Nyiɛkpↄↄ yeeri "Ndoo" o nu. 7Kena fuŋgaami ŋga, tinlɛ ma yire na, la, Nyiɛkpↄↄ biile lɛ yire, a ŋga e ta mu pe Nyiɛkpↄↄ wre biile ŋga, we e ŋga yirɛ nyjɛ u tɛɛ u biile pan yire yɛ. 8Jle kre na e n Nyiɛkpↄↄ chin, ki tia ŋumu nyjɛ yi nsra pe ŋumu chiriri pre tinlɛ na lɛ yire. 9La, fuŋga e Nyiɛkpↄↄ chin, a Nyiɛkpↄↄ wre e chin. Mni a e na chaa mbe ndruu sɛ waŋgra ŋumufuɛn nyjɛ nu tnu ka n wa yire sumi hin? Mni a e na chaa mbe yi e pe tinlɛ na hin? 10E ble yɛ, na nyiɛpↄ yɛ, na nyjila yɛ, na yɛlɛ yɛ le, na yire wɛ yɛ na. 11E kee ni pe fooro ni, ni fiɛ na ni tnumu ŋga ni pan mu tun e nu kre pe waara. 12Ni wolo, ni e tali, e pe na mi wi, ŋgi na, pan ni nyi na yire lɛ. E n ni pe sisaa ka. 13Yire titi e chin yira ŋga na kra yire, a ndaa ketaan kre kpali e pan jle, e chin na ni wejiyira na kra yire. 14La, e nsra ni le fiɛɛn, a e nsra ni je, nde ni wejiyira kre na tia a e na fna kolo kro na, nde e na je mna ni yii imi na ee Nyiɛkpↄↄ nyjeeri bituŋu yii. Imi ee na Yesu Kristo yii to, pan e na ni yii kre. 15A e yɛshↄↄrↄ ŋga e na ta kre, sena ki nyi hin? Mi titi we jaa e yɛshↄↄrↄ kre dansiɛrɛ li. Kre nyjila kre na ee na ja kre, ee na e nyiɛlɛ wↄ mbra ni ŋga. 16Kena ŋga ni kpra yo e pan kre ki tia ni kaari e loŋgo ree? 17Pre leele mblɛ pe kpra kre knai kre, pe gbeŋmba e na, la, kolo ŋga na pe tro na e ni kre, ki n pe kolo chichie. Ŋga pe chaa mbe pe kro yi na pie e laa ni na. Mbe ki ti e ndie tɛɛ pe pan. 18Ki nyu na mu lewo ta mbe u nyu mu na nyjila kro nu na jawala chichie ni, la, ki n pe nyjila ŋga nu nii wa e jaara chiin nu, la nyjila kro nu. 19Ni biile mblɛ ni kori, imi chlↄ siin mbe kra u yaa kre, pan e kee ni yaa mbe hɛ su na mbe e nya na e kepele pe na Kristo wi. 20Ni chaa mbe kra pe imi na nii wa e jaara, mbe naa paara mbe e na chin imi ni e jawa mu da. Ni kawa na e kee ni kpa. 21Yire mblɛ e chaa mbra lii Mbose mbra yire na kre, e ti ni e wie kee ŋga. E n loo kee ŋga Mbose mbra yire yo ree? 22Yi nyina na Abraham biile naa shiin, tnu pↄ na wi nunu, shiin wo wre lo n sra pe tnu. 23Tnichlↄ wre pↄ wre, imi na chlↄ siire taa, mbe se ŋga pan pra wre se, la, chlↄ ŋmba u pe tnu wre pↄ wre rɛ, Nyiɛkpↄↄ na u kee yo Abraham pan na we wre pↄ wre se, a pra chin mu u se. 24Pre chiɛlɛ shiin mblɛ kee ni yo ŋga, yire mu kpra kaalɛɛ shiin ŋga. Chiɛlɛ shiin pre yire mu nyu nunu pee nyini shiin ŋga. Nunu yire mu Nyua Sinai kre nyu nunu pee ŋga, wre wi Hega, tinlɛ lɛ u biile. 25Hega yire mu Sinai Nyua ŋga kii wa Arebia na kre ŋga. A u yire mu aŋga Jerusalɛm chia kre ŋga, Jerusalɛm na ki leele kro pe tinlɛ. 26La nyjeeri Jerusalɛm kre n pe tnu, kre Jerusalɛm ŋga sɛ pe na lewo chlↄ wi, a wre wi o lo. 27Imi na Nyiɛkpↄↄ kee kre pe nyunↄ mu tɛɛ kre yo kre mbo, "Ŋu chlↄ gbende, ti mbe mu yiɛshↄ, gblee le kpↄↄ na yɛshↄↄrↄ ni, siire n da mu mu yaa tun. Ŋu chlↄ ŋmba plↄ u mu ti kre, mu se tataara, mbe wɛ chlↄ ŋmba plↄ uu wa u jaara kre na." 28Ni biile, fuŋgaami Nyiɛkpↄↄ biile lɛ yire, mu yire u nyu ŋga wra yo kre na. Imi na Isaki na nyi kre, pan e nyi. 29Imi na pↄ ŋmba kee Nyiɛkpↄↄ nsra yo, a pra chin mu u se wre, na ŋmba pra yire Kpra Ŋumu wre jaŋga na mu se wre pra kre, pan ki nyi aŋga nyjila ŋga nu. 30La mni Nyiɛkpↄↄ kee ŋga pe nyunↄ mu tɛɛ kre nyina hin? Mbo, "Ti mbe tnichlↄ wre na u pↄ wre sɛ, ŋgi na, tnichlↄ wre pↄ wre, na chlↄ ŋmba u n pe tnu wre pↄ wa pe lɛ krↄ yirɛ yↄ." 31Kena ni wolo, o n pe tnichlↄ biile, la, chlↄ ŋmba u n pe tnu wre biile lɛ wre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\