Hebrie 1

1Nyiɛkpↄↄ na yire u kee nyanyofɛɛnlɛ na mna paara gbee tataara na kooloe nyini nyini na mna o tolɛɛlɛ nyina fa. 2A fuŋgaami, ble hɛnyi nyjɛ nu o nyi ŋga rɛ, u Pↄ wre na u yire na paara o pan. Wre u wↄ mu yirɛ kro wru mu le u kɛɛ. Wre na wra yire mna yirɛ nyjɛ yii wa waŋgra nu kro gbeele. 3Imi na Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge nyi kre, pan u Pↄ wre yɛnyiŋge nyi na. Imi na Nyiɛkpↄↄ sembremu nyi kre, pan u Pↄ wre nyi na. U Pↄ wre u u jaŋga nyu kee ŋga u yuu kre tɛɛ mu waŋgra ŋga yii. ŋga wra o sisam pↄ mu laa o na kre, a wra chin mu sɛ tni Nyiɛkpↄↄ kalie nyjeeri. 4Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre na sɛ wɛ bitumblↄ pre na imi na u mɛɛ na wɛ pe na kre. 5A nyjeeri bitumblↄ pre ŋmbi haa pan Nyiɛkpↄↄ na da mu yo na, "Ni Pↄ wi ŋu. Ni mu se aŋga." Ndee, ŋmbi haa pan wra yo na, "Mbe pe mu Lɛ, mbe mu pe ni Pↄ" hin? 6A ŋga Nyiɛkpↄↄ na u bijlo wre tun mbe u pan waŋgra nu kre, wra yo na u bitumblↄ pre kro pe u sumi. 7La, kee ŋga wra yo bitumblↄ pre haa na yi na, we pe kaari u fuflɛ bitumblↄ, na u kanhun ndile. 8A u Pↄ wre pan rɛ, wra yo u pan na mbo, "Ŋu Nyiɛkpↄↄ, mu ŋunumu kree wa nyjila kro nu. A mu ŋunumulie kolo pe kpra kolo mu fraka. 9A mu kpra kori, mu sisam fun. Kre ki tia Nyiɛkpↄↄ, a mu Nyiɛkpↄↄ mu wↄ, mu mu fa simi, mu mu ŋga yɛshↄↄrↄ mu wɛ mu ŋmbilɛ na" 10A wra ndru mu yo u pan, mbo, "Ŋu waŋgra Tafun, jle kre ŋu mna nyjeeri na tra gbeele, a mu kɛ nyu tnumu yi kro. 11A yi krɛrɛ we kↄ, la, ŋuu wa nyila kro nu. Yie lɛ na yoknumɛɛ yi, 12mbe mu yi ka na yonyi yi, mbe yi chinɛ fↄŋgↄ. A ŋu rɛ, imi na mu nyi pan mu kro, mu yɛlɛ wa kↄ fio." 13A nyjeeri bitumblↄ pre, ŋmbi haa pan Nyiɛkpↄↄ na da mu yo na, "Tni ni kalie mu hɛ su nyjila ŋga nu mbe mu loŋgoolo yii mbe le mu jeelee jaara" hin? 14Bitumblↄ pre, pe krɛrɛ pe ŋumu mblɛ pe Nyiɛkpↄↄ sumi, a u pe tun mbe pe paan ya mblɛ ŋmaa pie shↄ pre na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\