Hebrie 10

1A Judae mbra yire na ma yirɛ chichiele nyjɛ yie pan kre, la, yirɛ chichiele nyjɛ Yesu naa paan mbe o ŋga kre yira wru. Ŋgi na, sra nyjɛ praa woni nyjila kro nu yɛlɛ nyini kre, yi nsra ja mbe mblɛ praa wa mbra yire jaara kre pe cheche. 2Kena na mblɛ praa Nyiɛkpↄↄ sumi mbra yire kolo na kre na pe cheche, a pe sisam na laa pe na kre, kaa pe chin na pe n sisam pimi ka li na, kena kaa sisam sra ka n wa mbe praa woni na. 3A nde pra je na sra yire woni yɛlɛ nyini na pe sisam sↄↄnri. 4A nui na sikaala nyimi wa jaa sisam jee laa lewo na fio. 5Kre ndra na, ŋga Yesu naa chaa mbe pan waŋgra nu kre, wra yo Nyiɛkpↄↄ pan mbo, "Mu n na sra wↄↄ, na yirɛ ŋgaa chaa, la, mu ni ŋga wejiŋge. Ŋgi na? 6Yurɛ mblɛ pe sroi sragbuɛnlɛɛ na, na sisam sra nyjɛ pe woni kre, mu yiɛ n shↄ yi na. 7Ki tia ni yo na, Mi wi kre Nyiɛkpↄↄ, mbe ŋga mu chaa ni pe kre pe, imi na mu ki nyunↄ mu tɛɛ kre." 8Ŋga wra klu mu yo mbo, "Mu n na chaa, a mu yiɛ n shↄ sra wↄↄ, na yirɛ ŋgaa, ndee yurɛ mblɛ pe sroi sragbuɛnlɛɛ na, na sisam sra woni na mu kaan kre na. La, yire sra nyjɛ krɛrɛ Mbose mbra yire kolo na chↄↄ pe yire na yi pini," 9A wra ndru mu yo mbo, "Ni we Nyiɛkpↄↄ, ni pan mbe ŋga mu yo ni pe kre pe." Ki tia sra lɛɛlɛ yire kro Nyiɛkpↄↄ yi wa, mu Yesu sra wↄↄ kre le yi titɛɛ. 10Ŋga Yesu na ŋga Nyiɛkpↄↄ chaa u pe kre pe kre ndra na, ki tia o kro pe cheche u wejiŋge ŋga wra wru mu ŋga gbee nunu chom kre na. 11Judae sↄfue naa pe tnumu tuni blenyini, na sra nunu kre woni nyjila kro nu, la, kre sra kre wa jaa sisam laa lewo na. 12Yesu wra sisam sra wↄ gbee nunu chom, a kii wa nyjila kro nu, ŋga wra kↄ kre, a wra sɛ tni Nyiɛkpↄↄ kalie. 13Bawa u nyi mu tni fuŋgaami, na sri mbe sɛ su nyjila ŋga Nyiɛkpↄↄ we u loŋgoolo yii mbe le u jeelee jaara. 14A u sra ŋga u wↄ gbee nunu kre tia mblɛ u pe cheche mu yili sisam nu kre a pe nyu nyjila kro nu. 15Kpra Ŋumu wre na u dansiɛrɛ li imi, na o Tafun Nyiɛkpↄↄ na klu mu yo kre, 16mbo, "Nyu nunu ŋga mbe pe na pe ni ble nyjɛ yi paan yire nu yi kre, mbe ni mbra le pe lolonyi, na pe jawala nu." 17A wra ndru mu yo na mbo, "A mba pe sisam sↄↄnri na." 18Kena na kre sisam tinkɛɛ ŋga sembremu waa pan kre, mu chin na sisam sra wↄↄ n wa na. 19Kena ni wolo, o gbun ta mbe yire Yesu Kristo nyimi kre na mbe le Cheche Lawee Titi kre nu. 20Yesu u wejiŋge tɛɛ mu kolo fↄŋgↄ, ŋga ki pe ŋmaa kolo nyaa mu o ŋga, mbe o le Cheche Lawee Titi kre nu. 21Kena oo wa na sↄfu kpↄↄ titi ni a wra Nyiɛkpↄↄ katoo kre le, 22e ti o sɛ Nyiɛkpↄↄ jaara na kpra, na shↄnlie gbiŋmbi ni. Ŋgi na, Yesu nyimi kre sisam jawala wↄ o nu, mu o weli nyumu chichie ni. 23Kena e ti mbe o o kaanhaa ŋga o shↄnli kre yii kɛshiin, mbe o waa ndru kro. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ ŋmba u nyu yo o pan kre pe kprafun. 24Kena e ti mbe oyɛ kee oyɛ shian, mbra yaa oyɛ na, mbe oyɛ kori, mbra chichie piin. 25Mbe e ti mbe o na fni na oyɛ ni, mbe waa na pini imi na plɛ pini kre, la, mbe o na oyɛ leni gbeŋmba nyjila kro nu. Ŋgi na, o chin na o Tafun ble kre mbra mna. 26A na o ta mu kpra kolo kre chin mu tuwi na sisam pini kre, kre sra n wa ŋga kie ja mbe o sisam laa o na. 27La, ŋga ki kro yi na oo Nyiɛkpↄↄ kpra kuↄn kre, na kanhun ŋga kie paan Nyiɛkpↄↄ loŋgoolo kla kre fiɛ. 28A nyjila ŋga ni Nyiɛkpↄↄ na Mbose ŋga mbra yire kre, na ndro fun mbra yire na kre, praa yire leele shiin ndee taarɛ dansiɛrɛ na, mbe ufun wre gbo, fooro chiɛn nsraa wa ki nu. 29Kena ŋmba u Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre yiɛ taan, mu na paara na dumiɛ Ŋumu wre tɛɛlɛ, mu na nyimi nyu nunu pee ŋga ki ufun wre sisam laa u na kre jawa na yira waara yi kre, fↄtↄↄrↄ ŋgi sembremu ki fna na ufun ni hin? 30O kro Nyiɛkpↄↄ ŋmba wra kee ŋga yo kre chin mbo, "Mi ni sisam teeri na sisam fↄlↄ toni, a nii wa mbe sisam fↄtↄↄrↄ ŋga tɛ." A wra ndru mu yo na "Mi Nyiɛkpↄↄ, mbe ni leele kpra kun." 31Ki pe fiɛrɛ kee kpↄↄ mu tro na mu to Nyiɛkpↄↄ ŋmba u le wre kɛɛ. 32A e jawa, e ble nyjɛ nu e na Nyiɛkpↄↄ kolo kre nya jle kre sↄↄnri, na yire ble yire nu, e na kanyana tataara nya mna ja mu eyɛ yii mu tni yi nu. 33Praa e tɛɛlɛ, na e frↄ lete na, a nde nyjila yɛ nu e naa shie na yire mblɛ praa kanyana yire yɛ nyaa kre kro. 34A mblɛ praa yiri na leni nyuŋgo kre fooro naa wa e na, na pe e yirɛ nyjɛ yii wa e pan shↄ kre, e yiɛ naa shio. Ŋgi na, e kaan yɛ na, nyjɛ yie tni nyjila kro nu, mu wɛ nyjɛ pie shↄ yire na. 35Kena yaa shia gbun ŋga e ta kre wa. Ŋgi na, kre na ee yire mbe fↄtↄↄrↄ badaaŋga ta. 36Kena ki fna mbe e eyɛ gbun yii, mbe ŋga Nyiɛkpↄↄ chaa kre pe, mbe yaa shia u nyu kee ŋga wra yo mu tɛɛ kre la. 37Imi na Nyiɛkpↄↄ kee kre nyina kre, mbo, "Kia mu, mbe ndro ŋmba u paan kre pan." 38"A ni wolo mblɛ pe fraka kre we shↄↄli mbe ŋmaa ta, a na wa waa ndru kro kre, ni yiɛ wa shↄ ufun na." 39A wre rɛ, o n pe na mblɛ pie ndru kro mbe fun kre lɛ, la, oo wa shↄnlie ni, ki tia o ŋmaa ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\