Hebrie 11

1Shↄnlie yi na mu na kaan, mbe chin na yira ŋga mu chaa kre mu ki ta, mbe chin na yirɛ nyjɛ mu n nya tun kre na yii wa. 2Shↄnlie kra tia fawolo pre na dumiɛ chichie ta Nyiɛkpↄↄ pan. 3Shↄnlie ki tia o ki nↄↄ loo na, Nyiɛkpↄↄ u nyu kayolo na wra yire mna waŋgra ŋga gbeele, a ki tia o chin na yaka nsraa wa jle kre, a wra chin mu yirɛ nyjɛ o nyaa ŋga kro gbeele. 4A Habɛl shↄnlie kra tia u sra ŋga wra wↄ mu Nyiɛkpↄↄ ŋga kre na nyu mu wɛ u nyjↄ Kain wo na. Habɛl shↄnlie kre na Nyiɛkpↄↄ na yire mna u le na u fraka. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ na u sra kre shↄ mna u pni. Habɛl ku, a u shↄnlie kre ndra na uu wa na paara tɛ. 5A Enↄku shↄnlie kra tia Nyiɛkpↄↄ na u wru mu sɛ nyjeeri, a u nsra ku, a ndro nsra u nya. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ wra u bali, u yiɛ na shↄ u na, a wra chin mu u bali. 6A na shↄnlie n wa kre, Nyiɛkpↄↄ yiɛ wa jaa shↄ lewo na. Ki tia ŋmba we pan Nyiɛkpↄↄ jaara kpan, u fna mbe shↄↄli na Nyiɛkpↄↄ wa, a mblɛ pe u haa chaa titi kre, u pe kaan fↄtↄↄrↄ chichie. 7A Noa shↄnlie kra tia ŋga Nyiɛkpↄↄ na u jaari kee nyjɛ u n da mu nya tun na kre, a wra ki loo, mna ki shↄ mu li, mna krↄ badaaŋga ka pe, mna u sele leele kro ŋmaa shↄ. Kra tia wra waŋgra leele kro gbun na pimi ni, a Nyiɛkpↄↄ na u wↄ a wra fraka, u shↄnlie kre ndra na. 8Abraham shↄnlie kra tia ŋga Nyiɛkpↄↄ na u yeeri, mna yo u sɛ tra ŋga wra yo we u ŋga na krↄ yira yi kre na kre, a wra ki loo mna yili u chia na shie, a nde u nsra chin mna u shie. 9Shↄnlie kre ndra na wra sɛ tni tra kre na na fuŋu wi. Bawa wre na u leele Isaki, na Jekↄb, mblɛ pra Nyiɛkpↄↄ nyu yoo kre ta na kre, na tni yonyi nyinyi nu. 10Abraham na nyjɛ krɛrɛ pe na Nyiɛkpↄↄ wre titi chia ŋga u sin kre sri, kre chia kre wa jaa ja fio. 11A Saara shↄnlie kra tia wra ja mna siire ta, nyjila ŋga ni wra lɛ mu tro biseere na. Ŋgi na, wra ŋmba wra nyu yo u pan kre shↄ mu li na kprafun wi. 12A Abraham na lɛ mu da kumu na, a nde wre blↄ ŋmba nu sele tataara yili, mu nɛɛ tataara na wↄɛlɛɛ, na epo nyu tanyiɛ yi, a pia jaa tↄↄnri kre. 13Shↄnlie kre nu pre leele mblɛ krɛrɛ na ku ku, a pe nsra yirɛ nyjɛ Nyiɛkpↄↄ na yo we pe ŋga yire ta, la, pra shↄnlie tɛɛ mna nya lee a kra tna pe pan, a praa yuu na pe pe fumblↄ waŋgra ŋga nu. 14Mblɛ pe yire kee nyjɛ yuu kre nyina na pe yiɛɛ wa pre titi waŋgra na. 15Pe nsra tra ŋga na pra yiri mu pan kre kee sↄↄnri, na pra ki sↄↄnri kre, pie naa chaa mbe ndru pe kro. 16Waŋgra chichie ŋga kii wa nyjeeri kre na pe yiɛ na nyi. Ki tia ki nsra Nyiɛkpↄↄ pe nyifɛɛrɛ na pie u yeeri pe Nyiɛkpↄↄ, ki tia wra chia gbeele pe pan. 17Abraham shↄnlie kra tia ŋga Nyiɛkpↄↄ na u penle kre, a wra u pↄ Isaki bali na shie mbe sɛ sra wↄ. Abraham pan Nyiɛkpↄↄ na u nyu kre yo, a wra ki loo chↄↄ mnaa shie mbe sɛ u pↄ nunu chom wre tɛɛ mbe sra wↄ. 18Na Nyiɛkpↄↄ klu mu yo u pan mbo, "Isaki nu mu sele leele we yili mbe pan." 19Abraham naa jawa na Nyiɛkpↄↄ we Isaki nyi mbe yili kumu nu. A na u jawa ma kre, yɛŋgɛ yi, wra Isaki ta. 20Isaki shↄnlie kra tia wra u biile Jekↄb na Esau ŋga mbakↄ dwamu. 21A Jekↄb shↄnlie kra tia ŋga wraa paan mbe ku kre, a wra Josɛf biile shiin pre dwan, mna ndra soo u kanyie na mna Nyiɛkpↄↄ ŋga mɛɛ. 22Josɛf shↄnlie kra tia ŋga wraa paan mbe ku kre, a wra Israel leele yilii ŋga pie yili Egypt na kre kee yo, mna imi pie u gboo pe krɛrɛ nyina pe pan. 23Shↄnlie kra tia ŋga pra Mbose se kre, a u lo, na u lɛ na sɛ u ndra nyiɛpↄ taarɛ. Pra nya na wra nyu, a pe nsraa fiɛ na pie ŋunu wre mbra yire wra le yire taan. 24A Mbose shↄnlie kra tia ŋga u yiɛ na kun kre, a u nsraa chaa mbe pe u yeeri ŋunu nana. 25La, wraa chaa mbe kala nya Nyiɛkpↄↄ leele pre ni, mu wɛ ŋga we yɛshↄↄrↄ tɛɛ mbe tni sisam nu nyjila chiɛri nu na. 26Wra Kristo kanyana kre wru mu pe yira kpↄↄ mu wɛ Egypt yirɛ chichiele nyjɛ wra ta kre na. Ŋgi na, u yiɛ naa wa mbakↄ fↄtↄↄrↄ ŋga we ta na. 27A Mbose shↄnlie kra tia wra yili Egypt na, a u nsra ŋunu wre krↄ kuↄn fiɛ, a u nsra ndru u kro, mna uyɛ pe na u Nyiɛkpↄↄ ŋmba pra ja mu nya wre nya. 28A Mbose shↄnlie kra tia wra ja mna Klɛntro ble yire li, mna nyimi nyaara Israel leele krↄɛ na, mbe nyjeeri bituŋu ŋmba wraa paan mbe paan yurɛ, na leele bijlo kro gbo kre, mbe wa Israel wolo gbo. 29A shↄnlie kra tia epo nyiɛ kre na peeri, a Israel leele pre na nyaari tra waa na mu tro ki lam. A ŋga Egypt leele pre naa chaa mbe tro na kre, epo kre na pe li kro. 30A shↄnlie kra tia ŋga Israel leele na fɛ mna Jɛriko chia kre kun ble kↄↄnashin kre, a bubuŋgo ŋga pra sin mu chia kre fɛ mu kun kre na juari. 31Rahab na pe tɛtiɛrↄↄ, la, wra leele mblɛ Israel leele na tun a pra ndra mu pan chia lehaa kre shↄ mu tɛɛ, a u shↄnlie kre na tia ŋga praa leele mblɛ pe nsra Nyiɛkpↄↄ shↄ mu li pre kuu kre, a pe nsra wre gbo ka. 32Ni plɛ nyini mbe ya ree? A na nyjila n wa mbe ni taa tɛɛ mbe Gideon, na Barak, na Samson, na Jafta, na Devid, na Samuel na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre kee yo. 33Pre pra yire shↄnlie na mna ŋunↄ wi na waŋgra tataara ni mna pe ja. A pra kee nyjɛ yira fraka pe, mna Nyiɛkpↄↄ nyu ŋga wra yo kre ta, mna tia blɛkpↄɛ na nyu nyaala mu pra, 34a kanhun nsra ja mu pe plɛ shↄ, a plɛ na ja mu yili brↄfiɛn kumu kɛɛ. Pe nsra sheli, a nde praa faŋga taa ŋunↄ nu na pe loŋgoolo tataara jani. 35A chiɛlɛ plɛ shↄnlie saara na, pe sele wolo plɛ na ku, a pe shↄnlie na tia pra nyi. A plɛ na yila ŋga pie ku, mbe kↄↄ nyi mbakↄ mbe ŋmaa chiriri ta ndra na, pra tia pra pe fiŋge mu gbo, pre titi nsraa chaa mbe pe pe wa. 36A pra plɛ tɛɛlɛ, mna plɛ gbun, mna plɛ pↄ, mna sɛ pe le nyuŋgo. 37A pra pe plɛ waari na dnɛ ni, mna plɛ le kanyana nu mu pe penle, mna plɛ yↄↄlɛ shiin shiin na sraraa ni, mna plɛ gbo gbo brↄfiɛnlɛ ni. Shↄnlifɛɛnlɛ pre plɛ naa sikaala na mbaala hlɛ toni na kila na tro, mna shian imi na ki fna, mnaa wejiwrɛm, na kanyana tataara nyaa. 38Pre leele mblɛ waŋgra n nsra tna pe na. Pe nsraa titɛɛ ni na jiin, fimi lawee yire, nu na nyuɛ na praa tro, na jiin dnɛ weele, na tra lam weele nu. 39Pre leele mblɛ krɛrɛ yire shↄnlie na mu kee pe mu tɛɛ, nde pe nsra Nyiɛkpↄↄ nyu ŋga wra yo mu tɛɛ kre ta. 40Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ, na o jawa na jawala chiriri ni, na we wre na pre leele mblɛ kee o yuu ŋga kro chaa, mbe o pe chichie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\