Hebrie 2

1Nyjɛ krɛrɛ na ki fna mbe o ndie tɛɛ mbe o Tafun kee kre loo chichie, mbe waa laa ki kro, 2Nyiɛkpↄↄ kee yire nyjeeri bitumblↄ pre na pan mu yo kre krɛrɛ na pe, a mblɛ praa punu yi na, ndee na ndikana piin yi na kre, Nyiɛkpↄↄ na pe ndie tini imi na ki fna. 3Kena na o ŋmaashↄmu kpↄↄ ŋga sembremu je mni oo pe mbe shↄ hin? O Tafun wre titi na klu mna ŋmaashↄmu ŋga kee yo, a mblɛ pra ki loo kre, ki nyina o pan na kpra yi. 4A Nyiɛkpↄↄ na ki dansiɛrɛ li, mna kawako kee, na kekpↄɛ nyini nyini pe, mna pe ŋga Kpra Ŋumu wre, imi na wre titi chaa. 5A waŋgra ŋga kie pan na kre, ŋga kee o yuu ŋga, ki n pe nyjeeri bitumblↄ kɛɛ Nyiɛkpↄↄ we ki le. 6La, imi na pe ki nyunↄ mu tɛɛ kre mbo, "Lewo wi ŋmbi kuraa mbe mna u kee jawa hin? Ndee, lewo pↄ wi ŋmbi mbe mu kna mbe u le hin? 7Ŋu Nyiɛkpↄↄ, mu u wↄ nyjila chiɛri ka nu mbe nyjeeri bitumblↄ pre wɛ u na, a mu chin na mu u ŋga yɛnyiŋge, na kpↄↄmu, 8mu tia u ŋunumu li yirɛ kro na." Ki nyina chasi na Nyiɛkpↄↄ yira kro le lewo kɛɛ, kena yaka n wa a u n lewo ŋga jaŋga ki na, a nde o n nya a lewo jaŋga ta yira kro na tun. 9La, o Yesu nya, na kie pe nyjila chiɛri ka nu kre, bitumblↄ pre na wɛ u na, a kanyana kumu ŋga u ku mu lewo ŋga kre ndra na, a Nyiɛkpↄↄ u ŋga kpↄↄmu na yɛnyiŋge, a u yire Nyiɛkpↄↄ dumiɛ ŋga u lewo dumi kre na mu ku mu lewo kro ŋga. 10Kra nyu mu fna na Nyiɛkpↄↄ ŋmba wra yirɛ kro pe uyɛ pan kre, na tia Yesu na yire kanyana na mu nyu kolo kro na, mbe yire ki na mbe pan Nyiɛkpↄↄ biile nɛɛrɛ ni u yɛnyiŋge nu. Ki tia Yesu wi ndro ŋmba na leele we tro mbe ŋmaashↄmu ta. 11Yesu u sisam laari leele na, mbe pe pe cheche, a wre na mblɛ u pini cheche kre Lɛɛ nunu. Ki tia Yesu n na nyifɛɛrɛ piin na we pe yeeri u chinlɛ. 12Imi na wra yo kre mbo, "Nyiɛkpↄↄ, mbe mu kee yo ni chinlɛ pan, mna pie fni kpan, mbe mu ŋga mɛɛ pe yiɛ na." 13Yesu na paara na mbo, "Mbe ni shↄnlie kro wru mbe taa Nyiɛkpↄↄ na", mna ndru mu yo na mbo, "Mi wi kre, na biile mblɛ Nyiɛkpↄↄ ni ŋga pre ni." 14A ŋga biile pre pe leele, mu wejikaara na nyimi ta kre, ki tia Yesu na pan na pre lɛ, mna wejikaara na nyimi ta, mbe yire u kumu na mbe Sutna ŋmba kɛɛ kumu jaŋga nyi kre kↄ mbe wa. 15Mbe mblɛ pra yila kumu fiɛrɛ na mu kaari tinlɛ pe tnimu nu kre shↄ mbe wa. 16A ki pe kpra na nyjeeri bitumblↄ pre na ma Yesu na yila mu pan, la, Abraham sele leele na wra yila. 17Ki tia kolo kro na kre, Yesu na pan na u wolo pre lɛ, imi kie pe mbe u pe pe Sↄfu lopom titi, mbe pe pe foorochinfun, na kprafun, Nyiɛkpↄↄ tnumu kre nu, mbe ki yire ki na mbe u wolo pre sisam tinkɛɛ ta. 18A ŋga wre titi na pan mu kala nya, a Sutna na u nyu cha kre ndra na, ki tia u ja na yaa mblɛ nyu Sutna chaa kre na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\