Jemisi Hlɛ 5

1E le, yire swafɛɛnlɛ, e na gble leni, e na nyɛni, kanyana badɛnyi paan e na. 2E yirɛ nyjɛ e ta yire kro kla, a dumblↄ e yonyi ka. 3E swa nyiɛ yirɛ na e swa finyi yirɛ nyjɛ e ta yirɛ kro, sepe u chↄ gbo mu wo yi na, a yi kla, e yirɛ nyjɛ e tɛɛ a yi kla kre, yie e dansiɛrɛ li na e sisam pe, a yie pan na kanyana tataara ni e na. Ŋgi na, ŋga nu waŋgra paan mbe kla kre, kre nyjila kre nu e yirɛ lele mu tɛɛ e nyinyi nu. 4E le, leele mblɛ pe e tnumu tuni e seele nu kre, e n pe fↄↄlɛɛ tↄ chiriri, ki tia a pra nyɛni, a pe nyɛnɛɛ le o Tafun jaŋgafun wre ndie. 5E swa ndra na e eyɛ lii e tnimu nu tra ŋga na. Imi na nuu kaa mbe kpↄↄ mbe pe u gbo kre, pan chↄↄ e eyɛ li mu kpↄↄ kpↄↄ na shie Nyiɛkpↄↄ kpra kuun ble kre nu. 6Yire e leele mblɛ pe fraka kre yii, mu yo na ki fna pe ku ku, a pe n paara a e sɛ pe gbo gbo. 7Kena ni wolo, e frↄ e tni e na o Tafun paan kre sri. Na falifun chaa mbe u yirɛ nyu chiriri kre, e le imi na u frↄ na da ni, we frↄ mbe yirɛ luu nyiɛ jle ni, mbe frↄ, na nyiɛ hɛnyi pan mu kun kre, mbe u chiin yi kun. 8Pan ki fna mbe e frↄ, e eyɛ yii e tni komm. Ŋgi na, o Tafun pan ble kre dani. 9Ni wolo, yaa na taanri eyɛ na, mbe Nyiɛkpↄↄ waa shia e gbun pimi ni. E le, kpra kunfun wree wa mu yire e jlonwee nyu na. 10Ni wolo, e Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ mblɛ pra pan mu paara o Tafun wre mɛɛ nu kre sↄↄnri, e pe kepele twan. 11Pe frↄ ŋga pra ta kre ndra na o pe yeeri yɛshↄↄrↄ tafɛɛnlɛ. E Hiob frↄ ŋga wra ta u kanyana nyjila nu kre loo. A e loo imi na o Tafun wre na kↄ mna u le mu da. O Tafun wre, u lewo kee chaa, a u fooro chiɛn kpↄↄ. 12Nyjɛ kↄkro kre, ni wolo, wa waa shia Nyiɛkpↄↄ, ndee tra da, ndee mbe yira ka na ki nyini da. La, e ti mbe e "Ɛnhɛɛn" pe "Ɛnhɛɛn", mbe e "Ↄↄnhↄn" pe "Ↄↄnhↄn", mbe wa waa kↄↄ to Nyiɛkpↄↄ kpra kuun kre nu. 13E waa wa kanyana nu ree? Kena e ti mbe u Nyiɛkpↄↄ tali. Na waa wa e nu a u yiɛ shↄ kre, ufun u mɛɛ kↄ mbe Nyiɛkpↄↄ ŋga. 14A na waa wa e nu na yaa kre, ufun u sumifɛɛnlɛ pre loplombo yeeri, mbe pe paan nyiɛtali mbe u ŋga, mbe u fa na simi ni o Tafun mɛɛ ni. 15Shↄnlie nyiɛtalaa we ti mbe yaŋu wre saanla. O Tafun wre we u ŋga faŋga, na u sisam ka pe kuraa kre, we ki ti mbe u kɛ. 16Kena e na eyɛ sisam yuu eyɛ pan. E na nyiɛtali e na eyɛ kaan, kre ee saanla. Jaŋgaa wa lewo ŋmba u fraka nyiɛtalaa nu, na tnumu tuni. 17Lewo na wi Elaija chↄↄ na wre lɛ. A wra nyiɛtali kpↄↄ na nyiɛ waa pan tra na, a nyiɛ yire nsra pan yɛlɛ taarɛ na nyiɛpↄ kↄↄnanu. 18A wra ndru mu nyiɛtali na, a nyiɛ yire na ndru mu pan. A yirɛ kro na ndru mu nyu tra na. 19Ni wolo, na wa waa fɛ mu laa kpra kee kre kro, a wa waa ndru mu pan na u ni kre, 20e ja e chin na ndro ŋmba u sisampefun kna na laari u sisam kro kre, ufun wre we sisampefun wre shↄ mbe yili kumu nu, a we ti sisam nɛɛrɛ flo Nyiɛkpↄↄ yiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\