Jↄn 1

1Jle kre, na Kee kree wa. Kee kre na Nyiɛkpↄↄ praa wa, a Kee kre na wi Nyiɛkpↄↄ. 2Jle kre, wre na Nyiɛkpↄↄ praa wa. 3Wre na Nyiɛkpↄↄ na yire mu yirɛ kro gbeele. Kre yira n wa, a wra la ki gbeelee nu. 4Wre nu ŋmaa na nyi, a ŋmaa kre pe leele kania. 5Kania kre nyaa wↄmu nu, a wↄmu kre wa jaa ki tↄ. 6Nyiɛkpↄↄ na ndro wa tun, praa u yeeri Jↄn. 7Wre wra pan mu kania kre kee kpali leele pan, imi kie pe mbe pe yire u na mbe shↄↄli. 8Jↄn titi na ma kania kre, la, paan wra pan kania kre kee kpalihaa, 9na kpra kania ŋga kie ti mbe ndro kro na nyaa kre paan waŋgra nu. 10Wraa wa waŋgra nu, a wre na Nyiɛkpↄↄ na yire mu waŋgra gbeele, a nde waŋgraleele nsra u chin. 11Wra pan u tra nu, a nde u tra leele nsra u shↄ. 12La, mblɛ pra u yii, mu u shↄ mu li kre, wra pe ŋga jaŋga na pe pe Nyiɛkpↄↄ biile. 13Kre sem ŋga, ki nsra pe lewo sem kolo na, la, Nyiɛkpↄↄ wre titi wra pe wru mu pe u biile. 14Kee kre na pan mu pe lewo, mna tni o nu. O na u yɛnyiŋge nya, latam na kpra bribri. Yɛnyiŋge ŋga wra ta kre, kra pe wre, u lɛ Pↄ nunu chom wre wo. 15Jↄn na u kee yo mbo, "Ndro ŋmba kee ndaa yuu na u paan kro, a u jaŋga wɛ ni wo na wre wi kre. Nyjila ŋga ni pe nsra ta mu ni se kre, na uu wa." 16Latam kpↄↄ ŋga kii wa u nu kre saara na, u o dwan, na ka yaa o dwamu na. 17Mbose na Nyiɛkpↄↄ na yire mu o ŋga mbra yire, la, latam na kpra rɛ, Yesu Kristo pan yi yiri. 18Ndro n da mu Nyiɛkpↄↄ nya tun, fↄna u Pↄ nunu chom ŋmba wre na Nyiɛkpↄↄ wree nunu, a uu wa u jaara kre bↄkↄ. Wre u tia o chin imi na u Lɛ Nyiɛkpↄↄ wre nyi. 19Ki ble ka, Judae loplombo mblɛ praa wa Jerusalɛm na kre, na sↄfue na Levie plɛ tun Jↄn pan na pe sɛ u wie mbo, "Ndro ŋmbi nyini wi ŋu hin?" 20Jↄn nsra je pe pan. Wra kpra yo pe pan chasi mbo, "Mi ma Kristo wre!" 21A pra ndru mu u wie mbo, "A kena ŋmbi wi ŋu hin? Ŋu wi Elaija ree?" A Jↄn na kna mbo, "Mi ma!" A pra kna mbo, "A ŋu wi Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun wre ree?" A wra yo, "Ↄↄnhↄn!" 22A pra ndru mna u wie mbo, "A ŋmbi wi ŋu hin? O nyina ndro ŋmba nyini wi ŋu, kena o sɛ mandiɛ bↄ mblɛ pe o tun kre pan mu chin. Muyɛ kee ŋgi mu ta mbe yo hin?" 23A Jↄn na kna mbo, " 'Mi wi ŋmba mana ki yilii badaaŋga, fimi lawee kre nu,' na 'e o Tafun kolo kre fraka,' " imi na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun Yisaia na yo kre. 24Farisiie pra pre bitumblↄ pre tun. 25A pra Jↄn wie mbo, "Na Kristo wre ma ŋu, a Elaija ma ŋu, a Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun wre ma ŋu, ŋgi ki tia mna leele ndrɛ jee hin?" 26Jↄn na kna mbo, "Nyumu ni mi e ndrɛ jee, la, ndro waa wa mu chaa e nu, a nde e n u chin. 27Wre uu wa ni kro na paan mu wɛ mi na, a ni n fna mbe kɛ taa u kpawrɛ na kple." 28Yire kee nyjɛ na pe Bɛtani na Jↄↄdan lↄↄ kre kro, bawa Jↄn naa leele ndrɛ jee. 29Ŋga nyiŋge na se kre, Jↄn na nya na Yesu paan u pan, a wra yo leele pre pan, mbo, "E le, Nyiɛkpↄↄ Mbↄↄ Pↄ wre wi kre. Wre u paan, mbe waŋgra leele kro sisam laa pe na kre." 30Mbo, "Ŋmba kee ndaa na yuu na, 'blↄ waa wa ni kro na paan mu wɛ mi na, wraa wa fa, a pra chin mu mi se, wre wi kre.' 31Mi titi nsra u chin, la, mi ni pan na leele ndrɛ jee na nyumu ni, imi kie pe mbe Israel leele u chin." 32Jↄn na u dansiɛrɛ li mbo, "Ndaa nya na Kpra Ŋumu wre yiri nyjeeri na katoo kotro wi, mna tii mu tni u na. 33Kre nyjila ŋga krɛrɛ na ni n u chin tun, la, Nyiɛkpↄↄ ŋmba wra ni tun na ni paan na leele ndrɛ jee nyumu ni kre wra yo mbo, 'Ndro ŋmba mu nya na Kpra Ŋumu wre tiri mbe pan mbe tni u na kre, kena wre wi ŋmba we na ndrɛ jee Kpra Ŋumu ni kre.' " 34Jↄn na yo mbo, "Ni ki nya ma yɛŋgɛ. Kena ni ki yuu e pan na wre wi Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre." 35Ŋga nyiŋge na se na, na Jↄn na u twanfɛɛnlɛ shiin wa mu yire, 36mna nya na Yesu tro, a wra kna mbo, "Nyiɛkpↄↄ Mbↄↄ Pↄ wre wi kre!" 37Ŋga u twanfɛɛnlɛ shiin pre na kee kre loo kre, a pra sɛ taa Yesu kro. 38Yesu na kna mu pe nya na pe taa u kro, a wra pe wie mbo, "Yira ŋgi e chaa hin?" A pre na kna mu Yesu wie mbo, "Rabi, sena mu katoo nyi hin?" Rabi kre nↄↄ yi "Nyinafun". 39A Yesu na kna mu yo pe pan mbo, "E pan e sɛ ki le." Pra taa u na mna sɛ u tnihaa nya, a pre na wre na ŋunu wa mna nyiŋge se. Ŋga pra le Yesu lawee kre, na kie pe yilakↄŋgↄ, nyjila jijirɛ. 40Leele shiin pre pra Jↄn kee kre loo mna taa Yesu na kre nunu na wi Andriu, Siimↄn Pita chunu wre. 41Andriu na sɛ nyaanyaa mna sɛ u nyjↄ Siimↄn haa cha, mna yo u pan mbo, "O Mizaia ŋmba Nyiɛkpↄↄ wↄ wre nya." Mizaia kre nↄↄ yi Kristo. 42Bawa Andriu na Siimↄn wru mna pan Yesu pan. A Yesu na yire mu u le maa, mna kna mbo, "Siimↄn Jↄn pↄ, fuŋga mu mɛɛ Kefa." Kefa na Pita, mɛɛ nunu yi, a ki nↄↄ yi, "Dnɛ". 43Ŋga nyiŋge na se, Yesu naa shie Galilii na, mna Filipo nya, mna yo u pan mbo, "Pan mu taa ni kro." 44Filipo na yiri Bɛtsaida na, a kre chia kre na Andriu na Pita na yiri na. 45Filipo na sɛ Netaniel nya mna yo u pan mbo, "O ndro ŋmba kee Mbose na nyunↄ mbra hlɛ nu wre nya. Wre kee Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ na nyunↄ kre. Wre wi Yesu, Josɛf pↄ, ŋmba u yiri Nazrɛt na kre." 46A Netaniel na Filipo wie mbo, "Yira chichie ka we jaa yiri Nazrɛt na ra?" A Filipo na kna mbo, "Pan mu le ɛ!" 47Ŋga Yesu na Netaniel nya na u paan u pan kre, u kee ŋga wra yo na yi mbo, "Israel ndro titi ŋmba u pe kprafun wi kre." 48Kra Netaniel pe kawako ni, a wra kna mu Yesu wie mbo, "Mni mu pe mu ni chin hin?" A Yesu na kna mbo, "Ni mu nya na muu wa mu tni fig tiŋge kre jaara, a Filipo chin mu sɛ mu yeeri." 49Netaniel na kna mu yo mbo, "Nyinafun, Nyiɛkpↄↄ Pↄ wi ŋu, a ŋu wi Israel ŋunu wre." 50Yesu na u wie mbo, "Kena ŋga ni yo na ni mu nya fig tiŋge kre jaara kre ki tia mu shↄnli ŋgaa? Mu kekpↄɛ nya mbe yi wɛ ŋga na." 51A Yesu na ndru mu yo u pan mbo, "Kpra na, ni yuu mu pan, mu nyjeeri nya na ki nyaa, mbe nyjeeri bitumblↄ na shie mbra paan Lewo Pↄ wre pan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\