Jↄn 17

1Ŋga Yesu na yire kee nyjɛ yo mu kↄ kre, wra yiɛ wa nyjeeri mna yo mbo, "Ndoo, nyjila kre da. Mu pↄ ŋga yɛnyiŋge, mbe mu pↄ wre mu ŋga yɛnyiŋge. 2Ŋgi na, ŋu mu u ŋga jaŋga, a ki wɛ leele kro wo na, imi kie pe mbe u mblɛ mu u ŋga pre ŋga blenyini ŋmaa. 3A blenyini ŋmaa kre taara yi na pie chin na ŋu chiin wi kprafun Nyiɛkpↄↄ wre, mbe pe Yesu Kristo ŋmba mu tun wre chin. 4Ni mu yɛnyiŋge kre nyina tra, a tnumu ŋga mu le ni kɛɛ kre, ni ki tun mu kↄ. 5Kena, Ndoo, ŋga ni yire mu yiɛ ŋga, ni ŋga yɛnyiŋge, yɛnyiŋge ŋga kraa wa ni pan, a waŋgra na chin mu pe kre." 6Yesu na yo mbo, "Leele mblɛ mu wↄ waŋgra ŋga nu mu ni ŋga kre, ni tia pe mu chin. Mu wolo lɛ, a mu ni ŋga pe lɛ, a pe li mu kee kre na. 7A fuŋga pe chin na yirɛ nyjɛ mu ni ŋga yire kro, ŋu pan yi yiri. 8Ni pe ŋga mu kee ŋga mna ni ŋga kre, a pe ki shↄ. Pe chin na ŋu pan wa ni yiri mu pan yɛŋgɛ, mu shↄ mu li na ŋu mu ni tun. 9Pre ni nyiɛtali na kaan, ni n na tali mbe waŋgra kro ŋga. La, mblɛ mu ni ŋga kre, pre ni nyiɛtali na kaan, ŋgi na, mu wolo lɛ. 10Nyjɛ ni ta kro, mu wee yi, a nyjɛ ŋu ta kro, mi wee yi, a pre lɛ ni yɛnyiŋge. 11A fuŋga ni paan mu pan, ni n wa waŋgra nu na, la, pree wa waŋgra nu. Ndoo, ŋu mu pe Cheche! Kɛ tↄ pe na mu mɛɛ kre jaŋga ni, mɛɛ ŋga mu ni ŋga kre, mbe ki ti pe pe nunu, imi na mi na ŋu pe nunu kre. 12Ŋga mi na pre naa wa kre, ndaa pe tɛɛ mu jaŋga mɛɛ ŋga mna ni ŋga kre nu. Ndaa kɛ tↄ pe na, a wa nsra fun pe nu, fↄna ŋmba ki fna u fun wre bↄkↄ, imi kie pe, mbe Nyiɛkpↄↄ kee ŋga pe nyunↄ mu tɛɛ kre pe yɛŋgɛ. 13A fuŋga ni paan mu pan, a ni yire kee nyjɛ yuu waŋgra nu, imi kie pe mbe ni yɛshↄↄrↄ kre tni pe nu poŋgo. 14Ni mu kee kre yo pe pan, a waŋgra leele pe pra. Ŋgi na, pe n pe waŋgra ŋga wolo, imi na mi titi n yiri waŋgra ŋga nu kre. 15Ni n na yuu na mu pe wↄ mbe yili waŋgra nu, la, ni tali na mu kɛ tↄ pe na, mbe Sutna wre wa jaa pe pe yaka. 16Pe n pe waŋgra ŋga wolo, imi na ni n pe waŋgra ŋga wo kre. 17Yire mu kpra kolo kre na, mu pe wↄ mbe pe pe mu wolo. 18Imi na mu ni tun waŋgra nu kre, pan ni pe tuni waŋgra nu na. 19Pre ndra na, ni niyɛ wru mu mu ŋga, imi kie pe mbe pre titi peyɛ wru mbe mu ŋga kpra kolo na. 20Pre chiin ma ni tali na kaan, la, mblɛ pie kↄↄ pe kee kre loo, mbe ni shↄ mbe li pre kro ni tali na kaan. 21Ni tali na pe kro we pe nunu, imi na ŋu Ndoo wa mu tni ni nu, a mii wa mu tni mu nu na kre, mbe pe tni o nu ma na. Imi kie pe mbe waŋgra leele shↄ mbe li na ŋu mu ni tun yɛŋgɛ. 22Ni pe ŋga yɛnyiŋge imi na mu ni ŋga kre, mbe pe pe nunu, imi mi na ŋu pe nunu kre. 23Nii wa pe nu, a muu wa ni nu, imi kie pe mbe pe pe nunu titi, mbe waŋgra leele ja mbe chin na ŋu mu ni tun, a mu pe kori imi na mu ni kori kre. 24Ndoo, ni chaa mbe mblɛ mu ni ŋga kre pan mbe mi na pre tni titɛɛ, imi kie pe mbe pe ni yɛnyiŋge ŋga mu ni ŋga kre nya. Ŋgi na, mu ni kori mu chin mu waŋgra gbeele. 25Ni Lɛ Kprafun, waŋgra leele n mu chin, la, mi mu chin, a mblɛ mu ni ŋga pre chin na ŋu mu ni tun. 26Ni tia pe mu chin, a mba mu nyinaa ti, kre kie ti koroo ŋga mu ni kori kre tni pe nu, mbe mi titi tni pe nu na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\