Jↄn 21

1Kre kↄkro ni Yesu na ndru mu uyɛ wↄ mu u twanfɛɛnlɛ pre nyina Tiberia epo kre mbɛɛ na. Imi wra uyɛ wↄ mu pe nyina na yi kre. 2Siimↄn Pita, na Tↄmasi ŋmba pe yeeri Atta wre, na Netaniel ŋmba u yiri Kaana na, Galilii tra nu kre, na Zebedii biile, na twanfɛɛnlɛ pre shiin plɛ, na pee wa mu tni titɛɛ. 3A Siimↄn Pita na kna mu yo hamblɛ pre pan mbo, "Ni shie lↄↄ mbroe pan." A pe kro na kna mbo, "Wre na ŋu we sɛ." A pe kro na yili fimi na mna sɛ le krↄ nu. Nyiŋge na pan mu se na pe n yaka ta. 4Ŋga ndram naa saanri kre, na Yesu wa mu yire lↄↄ kre nyu na, la, u twanfɛɛnlɛ pre nsra chin na Yesu wi. 5A Yesu na pe wie mbo, "Nyanyjɛbɛɛlɛ, e n mbroe ta ra?" A pra kna mbo, "Ↄↄnhↄn, o n yaka ta." 6A Yesu na yo pe pan mbo, "E asau kre wa krↄ kre kaliehaa, ee plɛ ta mbe wↄ." A pra ki wa. Pe nsra ja mu ki tini. Ŋgi na, mbroe na nɛɛ ki nu. 7A twanfun ŋmba Yesu na kori wre na yo Pita pan mbo, "Mu chin na O Tafun wre wi ŋgaa?" Ŋga Pita na loo na "O Tafun wre wi" kre, titɛɛ kre nu, a wra u yirɛ wru mu le, mna ye mu to lↄↄ kre nu. Na u klu mu u yirɛ wↄ mu tɛɛ na tnumu tuni. 8Twanfɛɛnlɛ pre hamblɛ, mblɛ pra kro krↄ kre nu kre, na krↄ kre bri mu asau kre tini mu pan tanyiɛ na, lↄↄ kre mbɛɛ na. Na mbroe bribri pe ki nyi. Pe haa nsra le na fimi ni. Na pre na fimi we pe sↄↄlɛɛ lafaa. 9Ŋga pra da fimi na kre, pra kaanlɛɛ kanhun ka nya, na pe mbro kla ki na, na paanu ni. 10A Yesu na yo pe pan mbo, "E pan na mbroe mblɛ e wↄ fuŋgaami kre plɛ ni." 11A Siimↄn Pita na le krↄ kre lam mna asau kre tini mu pan fimi na, na mbroe badɛnyi bribri pe ki nyi. Pe kro naa lafaa na fuloe shiin, na kɛmbↄtaarɛ. Mbroe pre na nɛɛ, nde asau kre nsra knumu. 12A Yesu na yo pe pan mbo, "E pan e li." Hali u twanfɛɛnlɛ pre wa nsra tuwi mu u wie mbo, "Ŋu wi ŋmbi hin?" Na pe chin na o Tafun wre wi. 13A Yesu na sɛ paanu kre na mbro wre wru, mna knumu mu pe ŋga. 14Kre na yi gbee taarɛwo, ŋga Yesu na uyɛ wↄ mu u twanfɛɛnlɛ pre nyina u kunnyiɛ kre kↄkro. 15Ŋga pra li mu kↄ kre, Yesu na Siimↄn Pita wie mbo, "Siimↄn, Jↄn pↄ, mu ni kori mu wɛ nyjɛ na ree?" A wra kna mbo, "Ɛnhɛɛn, ni Tafun, mu chin na ni mu kori." A Yesu na yo u pan mbo, "Ta ni mbaala biile pre le." 16Yesu na u wie shiin wo na mbo, "Siimↄn, Jↄn pↄ, mu ni korii?" A wra kna mbo, "Ɛnhɛɛn, ni Tafun, ŋu titi chin na ni mu kori." A Yesu na kna mbo, "Ta ni mbaala pre le." 17Yesu na ndru mna u wie gbee taarɛwo na, mbo, "Siimↄn, Jↄn pↄ, mu ni korii?" Fooro na Pita yii na Yesu u wie gbee taarɛwo na "Mu ni korii?" Kra tia Pita na kna mu yo mbo, "Ni Tafun, kee ka wa jaa ndra mu na, mu chin na ni mu kori." A Yesu na yo u pan na mbo, "Ta ni mbaala pre le. 18Kpra na ni yuu mu pan, nyjila ŋga ni mna pe nyanyjɛble kre, ŋu titi mnaa mu kpla grere muyɛ, mbe sɛ mna mu chaa, la, na maa lɛ blɛlↄↄ kre, kɛnyi mu nyaa, mbe lefuŋu mu grere, mbe sɛ na mu ni mna mu n na chaa." 19Yesu na kre kee ŋga yo, mnaa nyina kumu ŋga nyini Pita we ku, mbe Nyiɛkpↄↄ ŋga yɛnyiŋge kre. A wra yo Pita pan mbo, "Taa ni kro." 20Pita na kna mu le, mna u ŋmbrↄ twanfun ŋmba Yesu na kori wre nya, na u yire mu mbra u na. Wre twanfun ŋmba wra tni mu mbra Yesu na, pe lie haŋa kre nu, mna Yesu wie mbo, "O Tafun ŋmbi we mu wↄ mbe ŋga kre hin?" 21Ŋga Pita na kna mna u nya kre, a wra Yesu wie mbo, "Ni Tafun, a ŋmba hin?" 22A Yesu na kna mbo, "Na ni chaa mbe u tni mbe sɛ su nyjila ŋga mbe ndruu pan, mu kee ŋgi yi hin? Ŋu mu taa ni kro rɛ." 23Kre kee ŋga na kpali Yesu kotↄmblↄ pre nu na wre twanfun ŋmba wa ku fio. La, Yesu nsra yo na wa ku, la, wra yo mbo, "Na ni chaa mbe wa ku mbe sɛ su na mbe ndruu pan, mu kee ŋgi yi hin?" 24Wre twanfun ŋmba kee pe yuu ŋga, wre wra hlɛ ŋga nyunↄ, a o chin na ŋga u yo kre kpra yi. 25Kenɛɛrɛ naa wa na, nyjɛ Yesu na pe. Na pra yi kro nyunↄ nununu kre, ni shↄnli na hlɛ kre wra kpↄↄ mbe tro, waŋgra ŋga leele wa na jaa ki twan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\