Luka 11

1Yesu na sɛ na nyiɛtali lawee ka nu. Ŋga wra kↄ kre, a u twanfɛɛnlɛ pre wa na pan mna yo u pan mbo, "O Tafun, o nyina imi oo na nyiɛtali, imi na Jↄn na u twanfɛɛnlɛ pre nyina kre." 2A wra kna mna yo pe pan mbo, "Na e nyiɛtali kre, e na yuu na, Ndoo, mu mɛɛ chichie ki yili. Mbe mu ŋunumu pan. 3O ŋga o blenyini aliire, 4Mu o sisam ti mu o kɛ. Ŋgi na, o tii na mblɛ pe sisam pini o na kre kee, a maa shia sɛ na o ni nyu chaara kee ka nu." 5A Yesu na kna mna yo pe pan mbo, "E ŋmbihaa we sɛ u nunu pan blee, mbe sɛ yo u pan na, 'Awe, jande, ni jin paanuu taarɛ, 6ni nunu wa le ni pan fuŋgaami ni pan, a ni n yaka ta mbe u ŋga', 7mbe u yire lam mbe yo u pan na, 'Maa ni hau! Ni ni krↄ kan mu kↄ, a ni biile ŋunu. Mba jaa yiri mbe mu ŋga yaka.' 8Na kra kro nↄↄlↄ na, wa na yiri, la, ŋga mu kroo na u tali kre ndra na, we yiri mbe mu ŋga nyjɛ yi mu shian kro." 9"Kre ndra na, ni yuu e pan na, e tali, pie e ŋga, e na le ee nya, e krↄ koori, pie ki nyaa e pan. 10Ŋgi na, ŋmba u tali kre, u taa; a ŋmba le kre, we nya. A ŋmba we krↄ koori kre, pie ki nyaa u pan. 11E mblɛ pan biile nyi kre, e ŋmbihaa pↄ we u tali mbro, mbe u u ŋga wↄↄ hin? 12Ndee na u pↄ u tali ŋgochirɛwɛ mbe u u ŋga naa hin? 13Kena na yire sisam pefɛɛnlɛ mblɛ chin, mu na e biile kaan yirɛ chichiele, ŋgi kie ti mbe e Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre wa mblɛ pe u tali Kpra Ŋumu wre, mbe wa pe ŋga hin?" 14Ki ble ka Yesu na sɛ na ŋumufↄↄn woni kpo wa nu. Ŋga ŋumufↄↄn wre na yili blↄ wre nu kre, a wra ja mna paara, a kra lenɛɛrɛ pre pe kawako. 15La, pe plɛ na kna na yuu mbo, "Bɛɛlzebul, ŋumufuɛn ŋunu wre u Yesu ŋga jaŋga, a wra ŋumufuɛn woni leele nu." 16A plɛ naa chaa mbe u pe mbe le, mbe u nyjeeri kawako kee pe mbe pe nya. 17La, Yesu na pe jawala nya, mna kna mu yo pe pan mbo, "Na waŋgra ki yɛ yↄↄlɛ, na wii na ki yɛ ni kre, waŋgra kre we to, a na sele ki yɛ yↄ na wii ki yɛ ni, kie ja. 18Kena na Sutna uyɛ yↄↄlɛ, na wii na uyɛ ni kre, mni u ŋunumu kre we pe mbe yire hin? 19Ŋgi na, e yo na Bɛɛlzebul jaŋga ni ni ŋumufuɛn woni leele nu, kena na Bɛɛlzebul jaŋga ni ni ŋumufuɛn woni leele nu kre, kena ŋmbi jaŋga ni e biile pre ŋumufuɛn woni leele nu hin? Pre pie pe e kpra kunfɛɛnlɛ. 20La, na Nyiɛkpↄↄ jaŋga ni ni tɛɛ na ŋumufuɛn pre woni kre, kena e chin na Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre mbra e na. 21Na faŋgafun uyɛ kna, mu ŋunↄ wi yirɛ pↄ na u katoo sri kre, yaka wa jaa u yirɛ ta. 22La, na faŋgafun ŋmba u wɛ u na waa pan, maa wi na u ni maa u ja kre, we u ŋunↄ wi yirɛ nyjɛ na u kaan yire koli, mbe yi yↄↄlɛ mbe leele ŋga. 23Kena ŋmba u n pe ni wo kre, e chin na ni loŋgo wi, a ŋmba u n na yaa ni na mbe o leele ble kre, e chin na leele u nyina." 24"Na ŋumufↄↄn yili lewo nu kre, we sɛ wila fimi lawee nu, mbra lawee chaa mbe tni, na u waa lawee cha mu la, mbe u kna mbe yo uyɛ pan mbo, 'Mbe ndru mbe sɛ ni katoo ŋga nu ni yili mu pan kre nu.' 25Na u waa ndru mu pan, mu nya na pe katoo kre pↄ, mu ki lam yirɛ mbra kama kre, 26mbe u ndru mbe sɛ pan na ŋumu kↄↄnashin mblɛ pe wɛ wre na ni, mbe pe kro paan tni wa, na ki pan ma kre, ndro ŋmba nu pie tni kre sisam we wɛ u jle kre na." 27Ŋga Yesu nyu na to kre, a chlↄ wa na yire lenɛɛrɛ pre nu mna paara kpↄↄ mbo, "Lɛɛ ŋga ki mu se, na nyinimi ŋga mu ŋgↄↄri kre wo yi dwamu." 28A Yesu na kna mbo, "La, mblɛ pe Nyiɛkpↄↄ kee kre ndru na lii ki na kre, pre wo yi dwamu kpↄↄ." 29Ŋga lenɛɛrɛ mblɛ pra fni Yesu jaara kre naa nɛɛi na yaa kre, wra kna mna yo pe pan mbo, "Aŋga leele mblɛ, sisampefɛɛnlɛ lɛ pe kro, kawako kee pe chaa mbe nya. La, pia ka nya fio, fↄna Jona kee kre chiin bↄkↄ. 30Ŋgi na, imi Jona kee kre na pe kawako ni Nineve leele pan kre, pan chↄↄ Lewo pↄ wre kee we pe kawako ni aŋga leele mblɛ pan. 31Nyiɛkpↄↄ kpra kun ble kre, Sheba ŋuchlↄ wre we yiri mbe paara mbe aŋga leele mblɛ taan. Ŋgi na, wra yiri haalee mna sɛ Sↄlↄmↄn kachindɛ kee kre loo, a e le, ndro ŋmba u wɛ Sↄlↄmↄn naa wa mu yire mna. 32Nyiɛkpↄↄ kpra kun ble kre, Nineve leele we yiri mbe paara mbe aŋga leele mblɛ taan. Ŋgi na, ŋga pra Jona kee yire wraa kpali yire loo kre, pra pe jawala chinɛ, a e le, ŋmba u wɛ Jona naa wa mna." 33"Ndro n wa mbe kania mu mbe ki ndra, ndee mbe yira tɛɛ mbe ki juule, la, we ki taa kania taayira na, mbe mblɛ pie le katoo kre na nyaa ki na. 34Lewo wejiŋge kania yi nyini, na mu nyini pe chasi, mu wejiŋge kro we pe chasi. A na mu nyiɛlɛ n nyu kre, mu wejiŋge kroo wa wↄmu nu. 35Kena e dↄↄ ta, mbe kania ŋga kii wa e nu kre wa fii. 36Kena na kania ŋga kii wa mu nu kre fniŋge a wↄmu n wa ki kokoo ka na kre, kie na nyaa lawee kro nu, imi na pie kania mu mbe tɛɛ, mbe ki kan ndro na mbra nyaa kre." 37Ŋga Yesu na paara a u nyu na to kre, Farisiie wo wa na u yeeri na u sɛ li u katoo, a wra sɛ, a pra tni na lii. 38Kra Farisiie wo wre pe kawako na Yesu n kɛ je pe paala kolo na mna chin na lii. 39A Yesu na kna mna yo u pan mbo, "Yire Farisiie, e e fimi jee, la, jajaara na sisam kee yi e lam nyi. 40Yire jijiele mblɛ, e n chin na Nyiɛkpↄↄ ŋmba wra fimi gbeele kre wra lam gbeele na ree? 41Kena e na shianfɛɛnlɛ kee na lam nunu ni, kre yirɛ kro we pe cheche mbe e ŋga. 42La, yire Farisiie, e atɛ! Ŋgi na, yire titi yirɛ fiɛnfiɛn nyjɛ e taa kre, e yi yↄↄlɛ kɛ, mbe Nyiɛkpↄↄ ŋga nunu kama, la, Nyiɛkpↄↄ kpra liire na u koroo kre, e yire je, yire kee nyjɛ yi fna mbe e naa pini mbra ya. 43Yire Farisiie, e atɛ! Ŋgi na, na e sɛ fninyinyi nu kre, tnihɛɛ chichiele e chaa, na lete shaaraa chaa. 44E atɛ! Pan e nyi na fanyi nyjɛ leele n na nyaa na yi taanla na tro yi, a nde yirɛ fuɛn bribri yii wa yi nu." 45Bawa pe mbra nyinafɛɛnlɛ pre nunu na kna mna yo Yesu pan mbo, "Nyinafun, na mu yo ma, kena o kro mu paara na taanla kre." 46A Yesu na kna mbo, "Yire mbra nyinafɛɛnlɛ pre, yire atɛ na. Ŋgi na, e tuuro nyjɛ leele wa ja pↄ mu pe tio. A yire titi wa kɛ taa ka na. 47E atɛ! Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ mblɛ e tolɛɛlɛ na gbo kre, e pe fanyi sin. 48Kena e chaa mbe nyina na kee nyjɛ e tolɛɛlɛ na pe kre, na yire nyjila na yi chↄↄ pan ee na pe. Ŋgi na, pre na pe gbo, mna pe le, a yire pe fanyi faanri. 49Kre ndra na, kee nyjɛ Nyiɛkpↄↄ na yo yi kre mbo, 'Mbe ni kee nyanyofɛɛnlɛ na bitumblↄ tun pe pan, pie plɛ gbo, mbe ti plɛ kala nya.' 50Mu yire waŋgra gbeele nyjila mu pan mu su aŋga, ni kee nyanyofɛɛnlɛ mblɛ pe gbo kre ndra na, pie aŋga leele mblɛ ndie tini. 51Mu yire Abɛl na, mu pan mu su Zakaria ŋmba pra gbo sra gbunu kre na cheche ndoo kre lalaa kre na, kpra na ni yuu e pan na, pre leele mblɛ ndra na, mbe aŋga leele mblɛ ndie tini. 52Yire mbra nyinafɛɛnlɛ, e atɛ! Ŋgi na, e kachindɛ kre kolo tↄ, a yire titi wa sɛ wa, a mblɛ pie sɛ wa kre, a e kolo tↄ pe na." 53Ŋga Yesu na yili lawee kre nu kre, mbra nyinafɛɛnlɛ pre na Farisiie pre plɛ na u wie kaalɛɛ tataara, 54praa u paaraa dↄↄtaa, na aada we kee ka sembremu yo mbe pe u ta mbe yii ki na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\