Luka 16

1A Yesu na kna mu yo u twanfɛɛnlɛ pre pan mbo, "Swafun wa naa wa, a wraa wa na u katoo yirɛ lefun wa ni, a leele naa paan na yuu swafun wre pan na, u yirɛ lefun wre n na u yirɛ yire le chichie. 2A swafun wre na u yeeri mna yo u pan mbo, 'Ni mu kaalɛɛ yɛ ndru. Kena pan mu ni yirɛ nyjɛ mu le yire kro nyu gbun mu ni ŋga. Ŋgi na, mba ti mbe mu yi le na.' 3A yirɛ lefun wre na kna na yuu uyɛ pan mbo, 'Ŋga ni tafun ni woni tnumu nu ŋga, mni mbe pe hin? Na mii ŋmba, faŋga n wa ni nu mbe ni jaa fali, a ni nyifɛɛrɛ pini na mbe tali. 4Ni chin kee ŋga mbe pe, na pe waa ni wↄ tnumu nu mbe leele na ni kee chaa.' 5A wra tni mna u lopom wre fↄlↄ lifɛɛnlɛ yeeri nununu, mna jlewo wre wie mbo, 'Ni tafun fↄlↄ mni kii wa mu na hin?' 6A wra kna mbo, 'Kii similiwo ankurae fulo.' A wra kna mna yo u pan mbo, 'Mu fↄlↄ hlɛ wru nyaanyaa mu nyunↄ ki nu na ankurae kɛ yi.' 7A wra kna mna yo shiin wo pan mbo, 'A ŋu hin, ni tafun fↄlↄ mni kii wa mu na hin?' A wra kna mbo, 'Yii yua bↄtↄe lafaa.' A wra kna mbo, 'Mu fↄlↄ hlɛ ye. Shↄ mu nyunↄ ki nu bↄtↄ fuloejirɛ.' 8Ŋga kra pan ma kre, kachindɛ kolo ŋga wra wru kre na tia swafun wre na u pni. Ŋgi na, waŋgra ŋga leele pe pe denyjuu kolo chin peyɛ nu, mu wɛ leele mblɛ pe taa Nyiɛkpↄↄ kro kre na." 9"Kena ni yuu e pan, e waŋgra swa tɛɛ e nↄↄlↄ cha, na ki waa kↄ, pie e shↄ mbe sɛ pe ble nyini tnihaa nu. 10Fↄna e kpra li kalɛɛ fiɛn fiɛn nu, kre ee jaa kekpↄɛ kpra li. A na ma jaa kpra li kee fiɛn nu kre, ma jaa kpra li kekpↄↄ nu. 11A na ma jaa waŋgra yirɛ kpra li kre, ŋmbi we mu shↄ mbe li, mbe nyjeeri yirɛ chichiele wru mbe le mu kɛɛ hin? 12A na ma jaa ndro wo kpra li, ŋmbi we mu ŋga ŋu titi wo hin? 13A kre sumifun n wa mbe jaa tafɛɛnlɛ shiin sumi. Ŋgi na, we nunu kori mbe nunu pra, mbe uyɛ wru mbe nunu ŋga mbe wɛ shiin wo wre na. Ki tia ndro wa jaa taa Nyiɛkpↄↄ kro mbe jaa taa swa kro mbe ki nyu." 14Ŋga Farisiie mblɛ pra pe swachafɛɛnlɛ pre na yire kee nyjɛ krɛrɛ loo kre, a pra u pini na tɛɛ. 15A wra kna mna yo pe pan mbo, "Yire e eyɛ pini kprafɛɛnlɛ leele yiɛ na, la, Nyiɛkpↄↄ e lolonyi kee chin. Ŋgi ndra na, yira ŋga waŋgra leele jawa yira chichie kre, ki pe yira waa Nyiɛkpↄↄ yiɛ. 16Mbose mbra yire na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre naa wa mna pan mu su Jↄn ndrajefun wre nyjila, a mu yire yire nyjila yire nu krɛrɛ mu pan mu su aŋga, leelee wa na Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre ketaan kpali, a leele na peyɛ gbeŋmba na lee ki nu. 17Na nyjeeri na tra kla kre, kre prↄ ŋga pie Mbose mbra yire fiɛn ka wↄ mbe wa." 18"Blↄ ŋmba we u chↄ je mbe sɛ fuŋu leŋge kre, u leŋgeere kla, a ŋmba we chlↄ ŋmba u u plↄ je wru mbe leŋge kre, u leŋgeere kla." 19"Kena swafun wa naa wa, wraa wa dodonyi na yirɛ chichiele titi ni na leni, na uyɛ nyu lii ble kro nu. 20A shianfun wa naa wa, praa u yeeri Lazaro, a klɛ na u knumu kro poŋgo, 21a praa paan na u teeri swafun wre jlonwee nyu na. Kena na swafun wre li, a yi knumɛɛ wo tra kre, mbe u sɛ yi yoori mbe ka. A na ki pan ma kre, nyukwanla wa u ti, mbe pe pan mbra u klɛ lala. 22Ki ble ka shianfun wre na ku, a nyjeeri bitumblↄ na pan mu u tio mna sɛ Abraham lawee. A swafun wre na ku, a pra u le. 23A wra sɛ na kala nyaa kuulo ndoo, ŋga wra yiɛ yire kre, wra Abraham nya lawee lee ka nu, a Lazaro wa u jaara. 24A wra kna mbo, 'Ndoo Abraham, jande ni fooro le, mu Lazaro tun, mbe u sɛ u kambɛlɛ ni nyumu nu mbe paan ni ndile nyiŋge. Ŋgi na, ni kala nyaa kanhun ŋga nu titi.' 25A Abraham na kna mu yo u pan mbo, 'Ni pↄ, jawa mu chin na, ŋga mnaa wa ŋmaa ni kre, mna yirɛ chichiele nyjɛ mnaa chaa kro ta, a Lazaro na kala nya, la, fuŋga wre uyɛ lii, mbe ŋu kala nya. 26A na o yire krɛrɛ tɛɛ mbɛɛ na kre, wee badaaŋga kaa wa wre na ŋu lalaa, na ndro chaa mbe kun mbe pan mu pan wa kre, wa ki ja, a wa wa jaa kun mbe pan mna.' 27A swafun wre na kna mbo, 'Ndoo, ni mu tali, kena u tun mbe u ndru mbe sɛ ni lɛ katoo. 28Ŋgi na, nii wa na chinlɛ knↄ ni wa, mbe u sɛ pe jaari, mbe pia kↄↄ pan kanyana ndoo ŋga nu.' 29A Abraham na kna mbo, 'Mbose na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pree wa pe pan wa, pie loo pe pan.' 30A swafun wre na kna mbo, 'Ↄↄnhↄn, ni lɛ Abraham, la, na ndro yiri o pan mna mu sɛ wa kre, pie pe jawala chinɛ.' 31A Abraham na kna mbo, 'Na pia Mbose na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre kee yire loo kre, kena na ndro nyi mu ki yo pe pan kuraa kre, pia ndie tɛɛ u pan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\