Luka 2

1Yire ble yire nu kre Ŋunu Augustus na mbra le na pe u waŋgra kre leele kro tↄↄnri. 2Kre na yi leele tↄↄnrↄↄ ŋga kra yiɛ klu. A kre nyjila kre na Kirenio wi Siria waŋgra kre lopom. 3Ŋga kra pan ma kre, ndro kro na sɛ u chia mbe pe sɛ u tↄↄnri. 4Kra tia Josɛf na yili Galilii chia ŋga pe yeeri Nazrɛt kre na mna sɛ Judea chia ŋga pe yeeri Bɛtlɛhɛm kre na, kre chia kre na pra Ŋunu Devid se. Josɛf rɛ, Ŋunu Devid sele nu wra yiri, kre kra tia wra sɛ wa, 5mbe sɛ wre na u chↄ Maria mɛɛ nyunↄ, mbe pe pe tↄↄnri. Kre nyjila kre na pe Maria wru mu Josɛf ŋga mbe u u leŋge, a wra siire ta. 6Kena ŋga praa wa Bɛtlɛhɛm na wa kre, Maria se nyjila na da. 7A wra u bijlo se blↄ, mna u fo yoknumɛɛ nu mna u sniŋge mbaala ka yira nu. Ŋgi na, lawee nsraa wa fumblↄ lehaa mbe pe tni. 8Kre nyjila kre nu, na mbaala lefɛɛnlɛ plɛɛ wa nyaa na ŋunu na pe mbaala ni kre tra kre nu. 9A Nyiɛkpↄↄ nyjeeri bituŋu wa na sɛ uyɛ wↄ mna pe nyina. A Nyiɛkpↄↄ yɛnyiŋge na tia lawee kre na fniŋge poŋgo. A fiɛrɛ na pe yii. 10A nyjeeri bituŋu wre na kna mna yo pe pan mbo, "Yaa fiɛ! E le, ketaan ŋga kie pe yɛshↄↄrↄ ni leele kro pan ni ni paan e pan. 11Aŋga pe o Tafun ŋmaashↄfun Kristo wre se Devid chia. 12Kee ŋga ee nya mbe chin na ki pe kpra yi na, ee nya na pe pↄ wa fo yoknumɛɛ nu mu u sniŋge mbaala ka yira ka nu." 13Titɛɛ kre nu to a bitumblↄ tataara plɛ na yiri nyjeeri mna pan mna ya bituŋu wre na, a praa Nyiɛkpↄↄ kaan mɛɛ na yuu mbo, 14"Nyiɛkpↄↄ ŋmba uu wa nyjeeri kre wo yi yɛnyiŋge, a mblɛ na u yiɛshↄ tra mna kre we pe ŋga wejinyiŋge." 15Ŋga bitumblↄ pre na yiri mna sɛ nyjeeri mu pe ti wa kre, mbaala lefɛɛnlɛ pre na kna mna yo peyɛ pan mbo, "E ti mbe o sɛ Bɛtlɛhɛm na mbe sɛ kee ŋga ki pe wa, a o Tafun ki wↄ mu o nyina ŋga le." 16A pra pe nyaanyaa mna sɛ le, mna Maria na Josɛf na pↄ wre nya na pe u sniŋge mbaala ka yira nu. 17Ŋga mbaala lefɛɛnlɛ pre na pↄ wre nya mu kↄ kre, pra pↄ wre kee nyjɛ bituŋu wre na sɛ yo pe pan yire krɛrɛ yo. 18Kee ŋga mbaala lefɛɛnlɛ pre na sɛ yo kre, na ndro ŋmba wraa wa wa kro pe kawako ni. 19La, Maria na kee yire krɛrɛ loo mna yi tɛɛ u jawala nu. 20A mbaala lefɛɛnlɛ pre na ndru na shie na mɛɛ koni na Nyiɛkpↄↄ kaan yɛnyiŋge, kee nyjɛ pe loo mna sɛ yi nya ma, imi na bituŋu wre na yo pe pan kre na. 21Ŋga pↄ wre na li ble kↄↄnataarɛ kre pra u fɛŋgɛ kun, mna u mɛɛ tɛɛ Yesu, mɛɛ ŋga bituŋu wre na u ŋga a pra chin mna u siire ta kre. 22Ŋga nyjila na da mbe Josɛf na Maria sɛ cheche paala pe imi na Mbose mbra yire naa nyina kre, pra sɛ na pↄ wre ni Jerusalɛm na mna sɛ u wru mu le o Tafun wre kɛɛ, 23imi na Mbose na ki nyunↄ Nyiɛkpↄↄ mbra kee yire nu kre mbo, "Biblↄ ŋmba pie klu mbe se kre, we pe cheche mbe o Tafun wre ŋga." 24A imi na o Tafun mbra yire nyina kre, "Pra sɛ na kotulo shiin ni mna sɛ sra wↄ." 25Kre nyjila kre, na blↄ waa wa Jerusalɛm na, u mɛɛ naa Siimiↄn. A wra pe lewo ŋmba wra fraka, mnaa Israel shↄmu kre sri. Kpra Ŋumu wre naa wa blↄ wre nu, 26mna klu mu wↄ mu u nyina na we o Tafun Kristo wre nya mbe chiin ku. 27A Kpra Ŋumu wre na sɛ na Siimiↄn ni suminyuŋgo wa, na kre nyjila kre na pe sɛ na Yesu ni wa mbe sɛ paala kolo ŋga mbra yire nyina kre pe. 28A Siimiↄn na sɛ Yesu wru mna yii kɛɛ mna Nyiɛkpↄↄ ŋga mboo mbo, 29"Fuŋga rɛ, ni Tafun, mu tia mu kee ŋga mu yo mu tɛɛ kre pe yɛŋgɛ, kena ti mbe mu letaa ku wejinyiŋge nu. 30Ŋgi na, ni mu ŋmaashↄfun wre nya na nyini ni, ŋmba mu gbeele mbe waŋgra kro u nya kre. 32Wre we pe kania mbe leele mblɛ pe n pe Judae pre ŋga, mbe mu leele Israel pre ŋga yɛnyiŋge." 33Ŋga kra pan ma kre, Yesu lo na u lɛ na kee yire Siimiↄn yo yire kro loo, a kra pe pe kawako ni. 34A Siimiↄn na pe dwan mna kna mna yo Maria pan mbo, "Le, wre pↄ ŋmba pe wↄ, a Israel leele tataara we yire u na mbe to, a tataara we yire u na mbe yiri. A wre Nyiɛkpↄↄ wↄ mbe pe paara mbe u taanla. 35A wre we leele jawala kee wↄ fimi na, a u kee kre we pe na snimi yi, mbe le mu loloŋgo nu." 36Kre nyjila kre na chlↄ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun waa wa Jerusalɛm na wa, a u mɛɛ naa Anna, Fannuel pↄ na wi, a wra yiri Ashɛ sele nu. Chlↄ wre plↄ na u leŋge mna u da, a pra tni yɛlɛ kↄↄnashin, a u plↄ na ku mu u ti. A wra kaari lekuchlↄ mna tni yɛlɛ fuloejirɛ na jijirɛ. Wra lɛ chalↄ kama, nde u nsraa laa suminyuŋgo wa. Nyjila kro nu wraa wa na sumi na blefuni, na nyiɛtalaa ni lafo na ble. 38Nyjila ŋga nu praa wa suminyuŋgo wa kre, chlↄ wre na pan mna pe da, mna Nyiɛkpↄↄ ŋga mboo, mna pↄ wre kee yo mblɛ praa Nyiɛkpↄↄ sri mbe u paan Jerusalɛm shↄ kre kro pan. 39Ŋga pra yira kro pe mna kↄ o Tafun wre mbra kolo na kre, pra ndru mna sɛ pe chia Nazrɛt na, Galilii tra nu. 40Pↄ wre naa lee mna faŋga ta, mna kala chin, a Nyiɛkpↄↄ na u dwan. 41Yɛlɛ nyini Yesu sefɛɛnlɛ naa shie Jerusalɛm na, na shie na klɛntro ble kpↄↄɛ yire lii. 42Ŋga Yesu na li yɛlɛ kɛmbↄshiin kre, pra sɛ ble kpↄↄɛ yire lihaa imi na praa pini yɛlɛ nyini kre. 43Ŋga pra ble yire li mu kↄ kre, pra ndru mbe sɛ pe chia, mna Yesu ti Jerusalɛm na, pe nsra chin na pe u ti wa. 44Hali pra ble poŋgo kolo nyaari mnaa jawa na aada wre na u nↄↄlↄ lɛ, la, ŋga pe nsraa u nyaa kre, pra u cha mu tro pe sele leele, na pe nↄↄlↄ lawee nu kro. 45Ŋga pra u cha a pe nsra u nya kre, pra ndru mna sɛ u cha Jerusalɛm na wa. 46Pra u cha ble nununu taarɛ mna chin mu sɛ u nya sumi nyuŋgo wa, na uu wa mu tni nyinafɛɛnlɛ pre nu, na ndru pe pan na pe wie kaalɛɛ. 47A mblɛ pra u kee yire loo, mna nya imi na wraa kee nyu woni kachindɛ ni kre, u kee na pe pe pan kawako. 48A ŋga u sefɛɛnlɛ pre na sɛ u nya kre, kra pe pe kawako ni kpↄↄ, a u lo na kna mna yo u pan mbo, "Ni pↄ, mni a mu o fiŋge ma ŋga hin? Mi na mu lɛ yiɛnyina, a o na mu chaa fuŋga ma." 49A wra kna mbo, "Mni a e na ni chaa hin? E n chin na ki fna ni tni ni lɛ katoo ree?" 50Paaraa ŋga wra paara kre, pe nsra ki nↄↄ loo. 51A Yesu na yiri a pe kro na pan Nazrɛt na. Ŋga pra pan kre, wra ndie tɛɛ u lo na u lɛ kee na kama. A u lo na kee yire krɛrɛ tɛɛ jawala nu. 52Yesu naa lee kama, mna kala chin, a Nyiɛkpↄↄ yiɛ na shↄ u na, a leele yiɛ na shↄ u na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\