Luka 6

1Wuu ble ka nu Yesu naa tro fifiire see ka nu, a u twanfɛɛnlɛ pre naa fifiire yire yɛ mbru na tuŋgo kɛɛ na kaa. 2A Farisiie pre plɛ na kna mu pe wie mbo, "Yira ŋgi ki tia e na kee ŋga ki n fna mbe e pe wuu ble nu, a e na ki pini ŋga hin?" 3A Yesu na kna mna yo pe pan mbo, "Nyjila ŋga ni klo na Devid, na u kotↄmblↄ pre ta kre, kee ŋga pra pe kre, e n ki tↄↄnri tun ra? 4Imi na wra sɛ le Nyiɛkpↄↄ suminyuŋgo, mna sɛ paanu ŋga praa teeri Nyiɛkpↄↄ pan kre wru mu ka, mna u kotↄmblↄ pre ŋga haŋa a pra ka, la, na ki mbra taan na lewaa we kre paanu kre ka, fↄna sↄfue pre chiin bↄkↄ." 5A wra kna mna yo pe pan mbo, "Lewo Pↄ wre wi wuuble kre Tafun." 6Judae Wuuble ka na to na, a Yesu na sɛ le fninyuŋgo ka nu mnaa leele nyina. Kre nyjila kre na blↄ waa wa wa, a u kalie kɛ ku. 7A mbra nyinafɛɛnlɛ pre na Farisiie pre naa Yesu le na we yaŋu wre tra, mbe pe yire kre na mbe u ta mbe yii. 8La, Yesu na leele pre jawala chin, a wra kna mna yo kɛ kuo wre pan mbo, "Yiri mu yire mna!" A wra yiri mna yire wa. 9A Yesu na kna mna yo leele pre pan mbo, "Ni chaa mbe e wie kee nunu, kena mbra kolo ŋga mbe o chichie, ndee sisam pe wuuble ra? Ki fna o leele ŋmaa shↄ ree ki fna o pe ŋmaa kla hin?" 10A Yesu na kna mna leele pre kro le mu fni mna kna mu yo yaŋu wre pan mbo, "Mu kɛ kre tini." A wra ki tini, a kɛ kre na ndru mu pe na ki fa yi kama. 11Ŋga kra pan ma kre, krↄ na pe kun kpↄↄ, a pra kna na bↄↄnri na peyɛ ni imi pie Yesu pe. 12Yire ble yire nu Yesu na sɛ nyuɛ yɛ na nyiɛtali haa, wra nyiɛtali hali a nyiŋge na pan mu se. 13Ŋga nyiŋge na se kre, a wra u twanfɛɛnlɛ pre yeeri mna kɛmbↄshiin wↄ pe nu mna pe mɛɛ tɛɛ bitumblↄ. 14Mblɛ wra wↄ kre mɛɛ yi kre, Siimↄn, a wra u ŋga Pita mu ya, na Siimↄn wre chunu Andriu, na Jemisi, na Jↄn, na Filipo, na Batolomio, 15na Matio, na Tↄmasi, Alfio pↄ Jemisi, na Siimↄn ŋmba praa yeeri Zilↄt wre, 16na Jemisi pↄ Judas, na Judas Iskariↄt, ŋmba wra kↄ mna Yesu wↄ mu ŋga kre. 17Ŋga wre na pre na yiri nyua kre na mna tii kre, pra pan mu yire lawee mbrɛrɛ ka nu, wre na u twanfɛɛnlɛ pre tataara ni. Lenɛɛrɛ na yiri Judea na Jerusalɛm na, na lↄↄ nyu chiɛ nyjɛ pe yeeri Tiro na Sidon yire na mna pan wa. Pra pan mbe paan u kee yire loo, mbe u pe tra. 18A wra mblɛ ŋumufuɛn naa hau kre tra. 19A lenɛɛrɛ pre kro naa u chaa mbe kɛ taa u na. Ŋgi na, jaŋga naa yilii u nu na pe kro trai. 20A Yesu na kna mu yiɛ kan u twanfɛɛnlɛ pre na, mna yo pe pan mbo, "E mblɛ e shian wo yi dwamu. Ŋgi na? Yire wo yi Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre. 21E mblɛ klo ta aŋga wo yi dwamu. Ŋgi na? Yire ee kↄↄ yↄↄ. E mblɛ e nyɛni aŋga wo yi dwamu. Ŋgi na? Yire ee kↄↄ tɛɛ. 22Mi ndra na, e mblɛ pe pra mu e wↄ mu ŋga, mu na e tɛɛlɛ, mu na e yeeri Sutna kre, e wo yi dwamu. 23Na ki pan ma kre, e ti mbe e yiɛ shↄ kpↄↄ. Ŋgi na? E fↄtↄↄrↄ kpↄↄ nyjeeri. Pan chↄↄ, e tolɛɛlɛ na Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre pe. 24La, yire mblɛ e ta kre, e atɛ! Ŋgi na? E eyɛ li mu kↄ. 25Yire mblɛ e yↄↄ fuŋgaami kre, e atɛ. Ŋgi na? Klo we kↄↄ e gbo. Yire mblɛ e tɛɛ aŋga kre, e atɛ. Ŋgi na? Ee kↄↄ nyɛni kpↄↄ. 26A yire mblɛ leele kro e kee chichie yuu kre, e atɛ! Ŋgi na? Pan chↄↄ, e tolɛɛlɛ pre naa kafinɛ Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofɛɛnlɛ pre pini." 27"La, yire mblɛ e ni kee ndru kre, ni yuu e pan, e e loŋgoolo kori, e na mblɛ pe e pra kre pini chichie. 28E na dwan e na mblɛ pe e suni kre kaan, a mblɛ pe e tɛɛlɛ kre, e na nyiɛtali e na pe kaan. 29A na ndro mu yiɛ kokoo ŋga ja kre, kokoo haŋa kre kna mu tɛɛ u pan. A na ndro mu dodoŋgi fimi wo shↄ kre, u ŋga lam wo mbe u ya. 30A ndro ŋmba we e tali kpan e u ŋga, a na ndro e yira wru jaŋga na kre, yaa ki shↄ u pan. 31Kena nyjɛ e chaa mbe pra pini e na kre, e na yire pini e ŋmbilɛ na. 32Kena na e mblɛ pe e kori kre chiin kori, mɛɛ ŋgi kii wa ki nu hin? Pan sisampefɛɛnlɛ pre pini, mblɛ pe pe kori kre pe kori. 33A na e chichie pini na mblɛ pe e pini chichie kre chiin kaan, mɛɛ ŋgi kii wa ki nu hin? Pan chↄↄ sisampefɛɛnlɛ pre pini. 34A mblɛ na e kaan na ee ta mbe shↄ pe pan kre, na e pre jin, mɛɛ ŋgi ee ta hin? Sisampefɛɛnlɛ pre, peyɛ pe jini, na shio peyɛ pan na chↄↄ. 35Kena e e loŋgoolo kori, e na chichie pini e na jini, la, yaa na kaan na pie tↄ mbe e ŋga. Na e pe ma kre e fↄtↄↄrↄ we kpↄↄ, a ee pe Nyiɛkpↄↄ ŋmba uu wa nyjeeri kre biile. Ŋgi na, u lɛɛ tna na ayɛtefɛɛnlɛ na ndra shelifɛɛnlɛ ni kro. 36Kena e pe foorochinfɛɛnlɛ imi na e lɛ Nyiɛkpↄↄ wre pe foorochinfun kre." 37"Kena yaa na kpra kuun nyaanyaa, mbe Nyiɛkpↄↄ waa e kpra kun, a yaa na e ŋmbilɛ gbuun na pimi ni, mbe Nyiɛkpↄↄ waa e gbun na pimi ni. E na tii e na kee mbe Nyiɛkpↄↄ ti mbe e kɛ. 38E na e ŋmbilɛ kaan, Nyiɛkpↄↄ we e ŋga. We kra yira tɛɛ mbe kra kama mbe e ŋga, mbe ki fɛɛri kama, mbe ki nyaara mbe yi le mbe ki nyi mbe wo. Ŋgi na, Kra yira ŋga ni mu yirɛ kra mbe ŋga kre, kre ni Nyiɛkpↄↄ we kra mbe mu ŋga." 39Yesu na pe gbun yomini ka mbo, "Fuun we ja mbe fuun yii kaan na ree? Na ki pan ma, pe kro shiin wa to wee nunu nu ree? 40Twanfun na wɛ u nyinafun na. La, na u u nyina chiriri we pe na u nyinafun wi. 41A yira ŋgi ki tia kra fiɛn ŋga kii wa mu ŋmbrↄ nyini kre, a mu kre nya, la, kpↄↄ ŋga kii wa ŋu titi nyibie kre, a mu n kre nya hin? 42Ndee ŋgi ki ti mbe mu yo mu ŋmbrↄ pan na awe, ti mbe ni kra fiɛn ŋga wↄ mu nyini, a kpↄↄ ŋga kii wa ŋu titi nyini kre, a mu n kre wↄ tun hin? Yire yiɛnyumufɛɛnlɛ, e kra kpↄɛ nyjɛ yii wa e nyiɛlɛ yire wↄ tun, kre ee nya chiriri, mbe chiin jaa e ŋmbilɛ wee fiɛn fiɛn yire wↄ pe pan." 43"Ŋgi na, tiŋge chiriri na sɛŋgɛ sisaa sɛ, ndee mbe tiŋge sisaa sɛŋgɛ chiriri sɛ. 44Tinge kro ki sɛŋgɛ na pe yire na ki chini. Ŋgi na, ma jaa lombru sɛŋgɛ kun, wufiun tiŋge na. 45Lewo kepele chichie ŋga kii wa u loloŋgo nu kre, kre ki tia wra chichie pini. A lewo sisam kepele ŋga kii wa u loloŋgo nu kre, kre ki tia wra sisam pini. Kena kee ŋga kii wa loloŋgo nu mu ki nyi kre, kre nyu yuu. 46Yira ŋgi ki tia e na ni yeeri Tafun, a la, nyjɛ ni yo e pe kre a yaa yire pe hin? 47Lewo ŋmba we pan ni pan, mbe ni kee yire loo, mbe li yi na kre, mbe e nyina imi we pe, 48pan ufun wre nyi na blↄ ŋmba wra yo we u katoo sin, mna sɛ dnɛ ndra tuu, a kra jio, a wra ki nↄↄ le mu taa dnɛ kre na, ŋga nyiɛ na pan, a lↄɛ na nyi, mna fo mna pan mu le ki nu, ki nsra ja mna ki chan. Ŋgi na, na wra ki sin chichie. 49La, ŋmba u ni kee yire ndru a wa li yi na kre, pan u nyi na blↄ ŋmba wra yo we u nyuŋgo sin, mna ki sin to mu taa tra na, u nsra ki nↄↄ le chiriri. Nyiɛ na pan mna fo mu le ki nu, a kra to. Nyuŋgo kre too na peere."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\