Marko 10

1Ŋga Yesu na yiri wa kre, wra sɛ Judea tra nu, na Jↄↄdan lↄↄ kre kro lawee yire nu. Bawa leele na peyɛ nya nya tataara na paan u lawee wa a wraa pe nyina imi na wraa pini kre. 2Bawa Farisiie pre na pan mna u wie mbo, "Kena lewo blↄ wa na kolo ni na we u chↄ je ŋgaa?" Kena pra ki tɛɛ mbe u pee le. 3A wra kna mna pe wie mbo, "Mbra ŋgi Mbose na le e pan kre hin?" 4A pra kna, mbo, "Mbose na o nyina na, na mu yo mu chlↄ je, ki fna mbe mu jeerehlɛ nyunↄ mbe u ŋga mbe chiin u je." 5A Yesu na kna mbo, "E ndra shelee ndra na wra kre mbra kre le e pan ma." 6Mbo, "Mu yire yirɛ krokro gbeele nyjila kre, kre Nyiɛkpↄↄ na blↄ na chlↄ pe. 7Kre ki tia mbe blↄ u lɛ na u lo ti, mbe hɛ mbra u chↄ na kre, 8mbe pe kro shiin hɛ kaari wejiŋge nunu. 9Kena yira ŋga Nyiɛkpↄↄ mbra kre, yaa ti mbe lewo ki laa." 10Ŋga pra yiri wa mu sɛ katoo kre, u twanfɛɛnlɛ pre na u wie kee nunu kre na. 11A wra kna mna yo pe pan, mbo, "Blↄ ŋmba we u chↄ je mbe hɛ fↄŋgↄ leŋge kre, u leŋgeere kla chlↄ wre haa, 12a na chlↄ wre waa u plↄ je maa hɛ fↄŋgↄ leŋge, kena u leŋgeere kla na." 13Bawa praa paan na biile plɛ ni u pan, mbe u kɛ taataa pe na, a u twanfɛɛnlɛ pre naa fuuru leele pre praa paan na biile pre ni kre na, na pia pan na pe ni. 14Ŋga Yesu na pe nya kre, u krↄ na kun, a wra kna mna yo pe pan mbo, "E biile pre ŋga kolo mbe pe pan ni lawee. Yaa pe tↄ kolo. Mblɛ imi wo yi Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre. 15Kpra na ni yuu e pan na, ŋmba u n Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre shↄ na pↄ wi kre, wa ki ta mbe sɛ." 16A wra biile pre pe atuu! Mna kɛ taataa pe na mna pe dwan. 17Ŋga wra yiri wa mnaa shie kre, blↄ wa na fɛ mna pan mu kosie kan u yiɛ, mna yo u pan mbo "Nyinafun chichie, kee ŋgi mbe pe mbe blenyini ŋmaa ta hin?" 18A Yesu na kna mu u wie mbo, "Mni a mu ni yeeri Nyinafun chichie hin? Ndro n wa mu pe chiriri na nunu wre bↄkↄ, wre wi Nyiɛkpↄↄ wre." 19Mbo, "Mu Nyiɛkpↄↄ mbra yire chin rↄ, maa shia linkuuro kee pe, maa shia leŋgeere kla, a maa shia ju, maa shia kafinɛ dansiɛrɛ li, maa shia dnumu li, mu lɛ na mu lo shↄnli." 20A blↄ wre na kna mu yo u pan, mbo, "Nyinafun, nyjɛ krɛɛrɛ, mu yire ni bimi ni li yi na kro." 21A Yesu na u le kom, mna u kori u loloŋgo nu, mna kna mu yo u pan, mbo, "Ki kro mu kee nunu. Sɛ mu hɛ mu yirɛ nyjɛ yii wa mu pan kro prɛ mu shianfɛɛnlɛ ŋga ki swa kre, mu pan mu taa ni kro, kre mu krↄyirɛ ta nyjeeri." 22Ŋga Yesu na yo ma kre ndra na, u jawala na kla a wra sɛ na fooro ni katoo. Ŋgi ndra na hin? Na wejiyirɛɛ wa blↄ wre pan tataara. 23A Yesu na yiɛ wa mu le mu fni mna kna mu yo u twanfɛɛnlɛ pre pan mbo, "E nya imi na kie sheli mbe wejiyirɛfun ŋga na we sɛ Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre nu." 24A u kee na weere wo pe na. A Yesu na yo pe pan na, mbo, "Biile e n nya imi na kie sheli mbe mblɛ pe peyɛ taa wejiyirɛ na ŋga, na pie sɛ Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre nu ɛ?" 25Mbo, "Kii yiɛyiɛ kuraa yurↄ, ŋmba pe yeeri nyuuma kre pan na we yili minyini wee nu, mu wɛ ŋga swafun we sɛ Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre nu." 26Ŋga wra yo ma kre kra pe weeri ni pe pan mu tro, a pra kna na yuu peyɛ pan mbo, "A kena ndro ŋmbi ŋmaa pie shↄ na hin?" 27A Yesu na pe le komm, mna kna mu yo pe pan, mbo, "Lewo kɛhaa kia jaa pan ma, nde Nyiɛkpↄↄ haa ma. Nyiɛkpↄↄ pan rɛ, yira kro we jaa pe." 28Bawa Pita na kna mu yo Yesu pan mbo, "Le, o yira kro kro ti mu pan mu taa mu kro." 29A Yesu na kna mbo "Kpra na ni yuu e pan na ndro n wa mbe u katoo ti, ndee u nyjↄↄlↄ, ndee u chinlɛ, ndee u jaala, ndee u lo, ndee u lɛ, ndee u biile, ndee tra, mi na ketaan kre ndra na, 30mbe wa kalonyi, na nyjↄↄlↄ na chinlɛ na jaala na loolo, na biile na tra, ta ta ma gbee lafaa lafaa mbe ya, mbe pe u pra fuŋgaami tra mna, la, mbakↄ waŋgra kre, blenyini ŋmaa we ta. 31La, yɛkulo tataara we kↄↄ kro tↄ, mbe kotↄmblↄ yiɛklu." 32Ŋga praa shie Jerusalɛm na kre, a Yesu na yɛklu pe pan, a kra weere wo pe na, a fiɛrɛ na mblɛ pra taa u kro kre kro yii. Bawa wra kɛmbↄshiin pre yeeri na, mnaa kee nyjɛ yie u nya kre yuu pe pan, 33mbo, "E le! Jerusalɛm na o shie kre, bawa pie mi lewo pↄ wre wↄ mbe le Judae sↄfue loplombo, na pe nyinafɛɛnlɛ pre kɛɛ, mbe pe ni gbun na kumu pimi ni (na ki fna ni ku), mbe ni wↄ mbe le waŋgra leele kɛɛ, 34mbe praa ni piin mbra tɛɛ, mbe tɛɛnrɛ wo wo ni na, mbe ni frↄ na fuɛ ni, mbe chiin ni gbo. Ki ble taarɛ ble na, mbe ni ndru mbe nyi." 35A Zebedii biile, Jemisi na Jↄn na pan Yesu jaara mna pan mu yo u pan mbo, "Nyinafun, o chaa kee ŋga oo mu tali kpan, mbe mu ki pe mbe o ŋga." 36A wra kna mna pe wie mbo, "Yira ŋgi e chaa mbe ni pe mbe e ŋga hin?" 37A pra kna mbo, "Ŋga o chaa mbe mu pe mbe o ŋga yi na na mu waa sɛ mu yɛnyiŋge kre nu kre, mu ti mbe o wa tni mu kalie, mbe nunu tni mu kamɛŋɛ." 38A Yesu na kna mna yo pe pan mbo, "E n chin kee ŋga e yuu." Mbo, "Ee jaa gbↄ na, kanyana gbↄyira ŋga ni ni gboo nii, ndee e jaa ti mbe pe e ndrɛ je kanyana nu na mi wi ra?" 39A pra kna mbo, "Oo ki ja." A Yesu na kna mu yo pe pan mbo, "Kanyana gbↄyira ŋga ni ni gboo kre, ee jaa gbↄ na ki ni, a ee jaa ti mbe pe e ndrɛ je kanyana nu na mi wi, 40la, ni kalie na ni kamɛŋɛ tnɛɛ kre rɛ, mi wo ma mbe ni ndro ŋga ki yi. Mblɛ pan Nyiɛkpↄↄ ki gbeele mu tɛɛ kre wo yi." 41Ŋga u twanfɛɛnlɛ kɛ pre na Jↄn na Jemisi kee kre loo kre, ki nsra pe lamnyiŋge kee pe pan. 42A Yesu na pe yeeri mna pan, mna yo pe pan mbo, "E chin na mblɛ waŋgra leele yeeri ŋulo kre, pe peyɛ wru mu pe tafɛɛnlɛ, a pan pe lekpↄɛ jaŋga lii pe naa? 43A yire rɛ, pan ma ki nyi yire pan. Ŋmba we na chaa mbe pe e nu kekpↄↄ kre, ki fna mbe u uyɛ pe sumifun. 44A ŋmba we na chaa mbe pe e yɛklo kre, u pe e kro tnu. 45Mi Lewo Pↄ wre n pan na pe ni sumi, la, sumihaa ni pan, mbe ni ŋmaa tɛɛ mbe pe ŋmaashↄmu mbe lenɛɛrɛ ŋga." 46Pra sɛ da Jɛriko na. Ŋga kra pan na wre na u twanfɛɛnlɛ pre na leele tataara na yili Jɛriko na mbe sɛ kre, na Timio pↄ, Batimio fuun wre, na uu wa mu tni kolo mbɛɛ na na tali. 47Ŋga wra loo na Yesu ŋmba u yiri Nazrɛt na wre wi kre, a wra na gble leni, mbo Yesu Devid nana, ni fooro le ɛ! 48A leele tataara na fuuru u na na u pieri, kre kuraa wra taa na gblee kre leni kpↄↄ, mbo, "Devid nana, ni fooro le ɛ!" 49A Yesu na yire mna kna mbo, "E u yeeri." A pra fuun wre yeeri mna yo u pan mbo, "Muyɛ yii mu yiri. U mu yeeri!" 50A fuun wre na u yoŋgo kun mu wa mna yiri mna pan Yesu lawee. 51A Yesu na kna mu yo u pan mbo, "Kee ŋgi mu chaa mbe ni pe mbe mu ŋga hin?" A wra kna mbo, "Ni Tafun, ni chaa mbe mu ti ndaa nyaa." 52A Yesu na yo u pan mbo, "Sɛ! Mu shↄnlie mu shↄ!" Titɛɛ kre nu to, a wraa nyaa, mna kna mu taa Yesu kro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\