Marko 3

1Ki ble ka, Yesu na sɛ le Judae pre fninyuŋgo na. Ŋga wra le wa kre, wra blↄ wa nya wa na u kɛ nunu ku. 2Ŋga ki ble kre na pe Judae pre wuuble kre ndra na, praa Yesu le na we yaŋu wre tra ki ble kre. Kena u kala ta pe pan. 3Bawa Yesu na yo yaŋu wre pan mbo, "Yili mu pan mu yire lalaa mna." A wra yili mu pan. 4A Yesu na kna mu leele pre wie mbo, "Kena ki fna mbe lewo chichie pe wuuble ree, ndee sisam ki fna mbe lewo pe hin? Ki fna mbe mu lewo ŋmaa shↄ ree, ndee ki fna mbe mu lewo kla hin?" Ŋga Yesu na pe wie kre, pe nsra ja mna ki nyu wↄ. 5A Yesu na pe le komm, a krↄ na u kun, imi wrekro na u yii Judae pre ndra shelee kre ndra na. A wra kna mu yo yaŋu wre pan mbo, "Mu kɛ kre tini!" A wra ki tini, a kra ndru mna pe na ki fa yi. 6Ŋga Farisiie pre na kre kee ŋga Yesu na pe kre nya kre, pra yili a pre na Herodie pre na sɛ bↄↄnri, kolo ŋga na pie tro mbe Yesu ta mbe gbo. 7Yesu na u twanfɛɛnlɛ pre na ndru mu sɛ epo nyu na, a leele tataara na yiri Judea tra nu, 8na Jerusalɛm chia leele na Idumia tra, na Jↄↄdan lↄↄ kro leele, na Tiro na Sidon lawee yire leele ni kro. Lenɛɛrɛ mblɛ kro na kee ŋga Yesu pe kre loo mna pan u lawee. 9A Yesu na kna mu yo u twanfɛɛnlɛ pre pan na leele pre nɛɛ titi, kena pe krↄ ka cha u pan mbra u sri mbe u le. Na kre ma, leele pre we paan u ŋunↄↄ chan. 10Imi Yesu na yambla tra kre, kra tia yambla tataara naa peyɛ ŋunↄ mbe da Yesu na titi, mbe kɛ taa u na. 11Na ŋumufuɛn pre Yesu nya mbe pra tuuri u yiɛ, mbra gblee leni, mbra yuu Yesu pan mbo, "Ŋu wi Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre." 12A Yesu na ŋumufuɛn pre tↄ kolo na pia u kpali mbe leele loo. 13Ki ble ka Yesu na sɛ nyua lawee ka nu. Bawa wra lenɛɛrɛ pre mblɛ u chaa yeeri a pra pan u jaara wa. 14Leele pre, kɛmbↄshiin wra wↄ mu ya uyɛ na, mbe pe tni u mbɛɛ na mbe wraa pe tuni mbe praa Nyiɛkpↄↄ kee kre yuu. 15Wre Yesu we pe ŋga jaŋga mbe pe tɛɛ mbra ŋumufuɛn woni leele nu. 16Leele kɛmbↄshiin mblɛ wra wↄ kre na lɛ kre: Siimↄn, a wra u ŋga Pita mu ya, 17na Zebedii pↄ, Jemisi, na u chunu, Jↄn, mna pe mɛɛ tɛɛ boanijis, (Ki nyina na nyiɛtwanraa biile.) 18na Andriu, na Filipo, na Batolomio, na Matio, na Tↄmasi, na Alfio pↄ, Jemisi, na Tadio, na Siimↄn, ŋmba yiɛ ki nyinai u kee na, Kaanan wo wre, 19na Judas Iskariↄt, ŋmba wra kↄ mu Yesu wↄ mu ŋga kre. 20Ŋga Yesu na ndru mna pan katoo ŋga nu wra nyi kre, leele pre na ndru mna pan mu katoo kre nyi, hali Yesu na u twanfɛɛnlɛ pre nsra kolo ta kuraa mbe tni mbe yaka ka. 21Yesu sele leele na u kee loo mna pan u yiihaa mbe sɛ katoo. Ŋgi na, imi leele naa yuu na u ndra n wa kre na. 22Judae nyinafɛɛnlɛ mblɛ pra yiri Jerusalɛm na mu pan wa kre naa yuu na Bɛɛlzebul, Sutna ŋumufuɛn ŋunu wre uu wa Yesu nu. Mbo wre na u yire mu ja na tiprɛm ŋumu woni leele nu. 23Ŋga Yesu na ki loo kre wra leele pre yeeri mna pan u jaara, mna paara mu pe nyina yomɛɛlɛ nu mbo, "Mni Sutna we pe mbe ja mbe Sutna ni hin? 24A na waŋgra ka kiyɛ yↄↄlɛ na wii na kiyɛ ni kre, kre waŋgra kre wa jaa yire mbe pe waŋgra. 25A na katoo ka leele nyu n nunu, a pe peyɛ yↄↄlɛ mu kↄ, kre katoo kre wa jaa yire mbe pe katoo chiriri. 26A na Sutna yiri mu na wii na uyɛ ni, wa yirehaa ta. Kena u faŋga nyu kↄhaa yi. 27A lewo wa n wa mbe jaa sɛ le faŋgafun katoo mbe sɛ u yirɛ koli, fↄŋga we klu mbe faŋgafun wre yii mbe u pↄ tun. Kre we chin mbe jaa sɛ u yirɛ koli." 28Bawa Yesu na ndru mu yo pe pan mbo, "Kpra na ni yuu e pan, na Nyiɛkpↄↄ we lewo sisam ŋga we pe kpan, na jiɛnlɛ kee ŋga we yo mbe u taan kro ti mbe ufun kɛ, 29la, ŋmba we jiɛnlɛ kee yo mbe Kpra Ŋumu wre taan kre rɛ, wa ufun sisam ti mbe u kɛ fio, a we u sisam kre pimi li Nyiɛkpↄↄ yiɛ nyjila kro nu." 30Judae pre na yo na ŋumufↄↄn ni Yesu tnumu tuni kre ndra na Yesu na yila mna yo pe pan ma. 31Yesu lo na u chinlɛ na pan na u chaa, a pra yire fimi na, mna ndro tun Yesu pan na pe u yeeri. 32Kre nyjila kre na leelee wa mu tni mu fɛ mu u kun, a pra yo Yesu pan, mbo, "Mu lo na mu chinlɛɛ wa mu yire fimi na na mu chaa." 33A Yesu na kna mu leele pre wie mbo, "Mblɛ lɛ ni lo na ni chinlɛ hin?" 34Mna kna mu leele mblɛ pe tni mu u fɛ mu kun kre le, mna yo pe pan mbo, "E le! Ni lo na ni chinlɛ lɛ ni jaara kre." 35A wra ndru mu kna mu yo pe pan mbo, "Ndro ŋmba u kee ŋga Nyiɛkpↄↄ chaa pini kre, wre wi ni chunu, na ni jaa na ni lo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\