Marko 4

1Ki ble ka Yesu na ndru mna sɛ na nyina epo nyu kre na wa, a lenɛɛrɛ na pan mu lawee kre tↄ, a kra tia wra le krↄ ka lam mu tni mna lenɛɛrɛ pre ti lↄↄ kre nyu na, na paara pe pan. 2Yesu na pe nyina kenɛɛrɛ yomɛɛlɛ nu. U paaraa kre nu wra yo mbo, 3"E loo! Kena falifun wa wra sɛ u yirɛ bie wohaa. 4Ŋga wra yirɛ bie yire nyina kre, yɛ na sɛ wo kolo mbɛɛ na, a hanyiɛlɛ na pan mna yi li. 5A yɛ na sɛ wo dnɛ lawee, mna tra nsraa wa nɛɛrɛ. Yira ja mu fin kama nyaanyaa, a na tra nsra nɛɛ wa chiriri kre ndra na, 6ŋga yila na wɛɛri mna yi gbun kre to, a yira sↄndↄ. Yi didinyi yire n na tra ta chiriri mbe kan, a kra tia yira ku. 7Yirɛ bie yire yɛ na sɛ wo wuuro nu, a wuuro yire na yiri mna yi fↄ, a kra tia yi nsra ja mu sɛ. 8A yirɛ bie yire yɛ na sɛ wo tra taan nu mna fin mu lɛ, mu klɛ wa wa tataara mna sɛ tataara. Yɛ na sɛ ma gbee fulo na kɛ kɛ, a yɛ na ma sɛ gbee fuloe tataarɛ, a yɛ na sɛ gbee lafaa lafaa." 9A Yesu na kna mbo, "Ŋmba uu wa na ndie ni mbe loo kre, ti u ndie tɛɛ mbe loo." 10Ŋga kra kro Yesu na u twanfɛɛnlɛ kɛmbↄshiin pre na leele mblɛ pra kro u mbɛɛ na kre chiin kre, pra u wie u yomɛɛlɛ yire nↄↄ. 11A Yesu na kna mna yo pe pan mbo, "Yire rɛ, Nyiɛkpↄↄ e nyina u Ŋunumu wre kee ŋga ki ndra kre, la, waŋgra leele pre yomɛɛlɛ nu u pe nyina kee kre. 12Kena kee kre, 'nde pie ki nya, la, pia ki chin, pie ki loo, la, pia ki nↄↄ chin mbaa chinɛ mbe ndru mbe pan Nyiɛkpↄↄ lawee, mbe waa pe shↄ, mbaa pe sisam ti mbe pe kɛ.' " 13Bawa Yesu na kna mu pe wie mbo, "A na e n yomini ŋga nↄↄ loo, kena mni ee pe mbe hɛnyi nyjɛ nↄↄ loo hin? 14Falifun wre wi Nyiɛkpↄↄ ketaan kre yofun wre." 15Mbo, "A yirɛ bie nyjɛ yira wo kolo mbɛɛ na kre lɛ, mblɛ pe ketaan kre ndru titɛɛ kre nu to, mbe Sutna pan mbe paan ketaan kre wↄ mbe yili pe nu. 16A nyjɛ yira wo dnɛ lawee kre, pre lɛ mblɛ pe ketaan kre ndru, mbe ki shↄↄli na yɛshↄↄrↄ ni, 17a nde kee kre wa jaa didinyi kan pe nu, pie tni sumɛɛ kre nu chiɛri, la, na kanyana ree, ndee na ndro waa yila ketaan kre na maa pe pra to, kena pe ketaan kre wa mbe sumiɛ ti. 18A nyjɛ yira wo wuuro nu kre lɛ, mblɛ pe kee kre ndru, 19na waŋgra ŋga yirɛ chaara, na swa fanaa, na waŋgra ŋga yirɛ niŋge waa pan mu le pe sumiɛ nu, mu nya mbe pe shↄnlie shↄ mbe to, kee kre wa jaa sɛŋgɛ sɛ pe nu. 20A yirɛ bie nyjɛ yira wo tra taan kre nu kre lɛ, mblɛ pe Nyiɛkpↄↄ ketaan kre ndru, mbe ki shↄ mbe li, mbe ki sɛŋgɛ sɛ gbee fulo na kɛ kɛ, plɛ fuloe tataarɛ, plɛ lafaa lafaa." 21Ba Yesu na ndru mna pe wie mbo, "Ndro ŋmbi we kaniɛ mu mbe bↄkiti tɛɛ mbe ki juule ndee, mbe sɛ ki le mpa tapan, mbe wa ki taa tebru ndra na hin? 22Yaka n wa mbe ndra a kia kↄ mbe yili, a ndrandra kee ka n wa mbe kia kↄ mbe kpali." 23Yesu na yo pe pan mbo, "Ŋmba uu wa na ndie ni, u ndie tɛɛ u loo." 24A Yesu na kna mna yo pe pan mbo, "Kee ŋga e ndru ŋga e ki le chichie. Krayira ŋga nyini ni e yirɛ kra na plɛ kaan kre, kre ni Nyiɛkpↄↄ we kra mbe e ŋga, mbe ka ya e pan. 25Ŋmba uu wa ka ni kre, we ufun ŋga ka mbe ya. A ŋmba u n ka ni kre, chiɛri ŋga kii wa u pan kre kuraa we ki shↄ u pan." 26Yesu na yo na mbo, "Imi na Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre nyi yi kre, pan ki nyi na falifun wa we sɛ u yirɛ bie nyina see lam, 27mbe ndie wↄ yi na mbra sni mbra yiri lafo na blee, mbe yirɛ bie yire kↄ mbe fin mbe lɛ, mbe wa chin imi na ki pe. 28Tra kre tia yirɛ yire fin, mu ŋↄↄ, mu wrɛ jle le mu lɛ mu sɛ. 29Yirɛ yire nyina haa yi to, mbe falifun wre sɛ le yi nu na u brↄfiɛn ni mbe yi knumu." 30Yesu mbo, "Yira ŋgi kuraa ni mbe tɛɛ mbe Nyiɛkpↄↄ Ŋunumu kre kra hin?" 31Mbo, "Pan ki nyi na mↄstad bie yi. Kii fiɛn yirɛ bie kro nu, 32nde na mu ki luu a ki yiri, yɛlɛ kie li mbe ndru mbe yua, a nde ki kpↄↄri mbe wɛ tinyi nɛɛrɛ na. Ki ja mbe klɛ wa, mbe hanyiɛlɛ jaa zeere le ki na." 33Yire yomɛɛlɛ nyjɛ nyini nu Yesu naa Nyiɛkpↄↄ kee kre yuu pe pan, imi pie jaa loo da. 34Yesu nsraa paara mbe yomɛɛlɛ la u kee nu, la na ki kↄ mu kro wre na u twanfɛɛnlɛ pre chiin kre, mbe u pe nyina yomɛɛlɛ yire kro nↄↄ. 35Ki ble kre yilakↄŋgↄ nyu na, Yesu na yo u twanfɛɛnlɛ pre pan mbo, "E ti mbe o sɛ epo kre kro kokoo ŋgaa na." 36A Yesu twanfɛɛnlɛ pre na u bali na krↄ kre ni, imi na wra nyi ki nu kre, mna leele pre ti wa. Ŋga praa shie kre na kruɛ yɛɛ wa mu ya pe na. 37Epo kre yiɛ na kre, fuflɛ badaaŋga ka na gbun, a nyumu kre na kan mu le krↄ kre lam a kra chaa nyi. 38Kre nyjila kre na Yesu wa mu sni mu ndra gbun ndragbↄↄn na na ŋunu krↄ kre nↄↄhaa wa. A u twanfɛɛnlɛ pre na u nyi mna u wie mbo, "O Nyinafun, kena ŋga o chaa ku mbe fun ŋga mu kee ka ma ra?" 39Titɛɛ kre nu a Yesu na yiri mu fuu fuflɛ kre na, mna kna mu yo epo kre pan mbo, "Pieri, mu yire titɛɛ!" A fuflɛ kre na yire dimm! 40A Yesu na kna mu u twanfɛɛnlɛ pre wie mbo, "Yira ŋgi ki tia a e kro pe fiɛrɛfɛɛnlɛ ma hin?" Mbo, "Ŋgi ki tia a e n shↄnlie ni kuraa ŋga hin?" 41Fiɛrɛ na pe yii, a pra kna na yuu peyɛ pan mbo, "A ndro ŋmbi sembremu wi ŋmba kuraa, hali fuflɛ na epo kuraa u nyu kayolo ndru ŋga hin?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\