Marko 5

1Yesu na u twanfɛɛnlɛ pre na epo kre kun mna sɛ le Gerasie tra nu. 2Ŋga Yesu na yili krↄ kre nu mu to fimi na to, na ŋumufↄↄnfun wa yili gboolo dnɛwee ka nu to mu pan mu u fni. 3Wre blↄ wre, gboolo dnɛ weele nu wraa sni na tro, a pra u pↄ pↄ chiin mu pra, hali jlↄin kuraa nsra ja mbe u pↄ. 4Nyjila biaa ŋga pie asɛɛrɛ na jlↄin tɛɛ mbe u pↄ kre, mbe u yi pile mbe wo, mbe asɛɛrɛ yire kuari, hali kre faŋgafun nsraa wa mbe jaa u yii. 5Kena nyjila kro nu, lafo na blee, gboolo dnɛweele, na nyua ndrɛ na wraa kila na tro, na julo na uyɛ knumu na dnɛ ni. 6Ŋga blↄ wre na klu mna Yesu nya haalee kre, a wra fɛ mna pan mu kosie kan u yiɛ. 7Mna paara gedeeŋge Yesu pan mbo, "Ŋu Yesu, nyjeeri Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre, kala ŋgi ni mi na ŋu nyi hin?" Mbo, "Le Nyiɛkpↄↄ na mbe ma ni fiŋge!" 8Yaka na ma, kre nyjila kre na Yesu yo u pan mbo, "Ŋu ŋumufↄↄn yili u nu mu sɛ!" 9Yesu na kna mna u wie u mɛɛ, a wra kna mbo "Ni mɛɛ Nɛɛmu." Mbo, "Yaka ndra na ma, o nɛɛ." 10A wra Yesu tali chiin na waa shia pe ni mbe yili tra kre nu. 11Kre nyjila kre na prakoe tataara plɛɛ wa nyua kre mbɛɛ na wa na kaa. 12A ŋumufuɛn pre na Yesu tali na, "O ni mu sɛ le prakoe mblɛ nu." 13A Yesu na pe ŋga kolo, a ŋumufuɛn pre na yili mna sɛ le prakoe pre nu. Ŋga kra pan ma kre prakoe pre kro na mↄŋↄ mna tii landɛɛ kre nu mna sɛ to to epo kre nu, na pie pe prakoe kagbeŋ shiin, a epo kre na pe kro li. 14Ŋga kra pan ma kre, leele mblɛ praa prakoe pre le kre na fɛ mna sɛ kee kre yo chia lam, na see chiɛ nyjɛ yiraa wa wa kre na. A leele na yili mbe sɛ kala ŋga ki pan kre le. 15Ŋga pra pan mna da Yesu lawee kre, pra nya na blↄ ŋmba nu ŋumufↄↄn na nyi, a praa u yeeri Nɛɛmu kre, na uu wa mu yoŋgo tↄ mu tni na yiɛtom ni, a kra tia fiɛrɛ na pe yii. 16Leele mblɛ pra nya kala ŋga Yesu na pe blↄ wre na, na kee ŋga kra pe prakoe pre na kre, naa ki yuu lenɛɛrɛ pre pan. 17Ŋga lenɛɛrɛ pre na kee kre loo kre, a praa Yesu tali na u yili pe pan tra kre nu mbe sɛ. 18Ŋga Yesu naa lee krↄ nu mbe sɛ kre, blↄ ŋmba nu ŋumufuɛn na nyi a u yiɛ na to kre na Yesu tali mbe taa u kro. 19Yesu na je, mna kna mu yo u pan na, "Sɛ mu katoo mu sɛ yo mu leele pan, kala ŋga mu Tafun wre pe mu mu ŋga, na mu fooro ŋga u chin." 20A blↄ wre na sɛ mnaa kee nyjɛ Yesu na pe mu u ŋga kre yuu Dekapoli chiɛ kɛ yire na, a kra lenɛɛrɛ pe kawako ni. 21Ŋga Yesu na ndru mu kun krↄ ni mu sɛ epo kre kro kre, lenɛɛrɛ na pan mna u fni epo kre nyu na. 22Judae fninyuŋgo loplombo pre wa, praa u yeeri Jairↄs, na pan wa. Ŋga wra Yesu nya kre a wra hɛ kosie kan u yiɛ, 23mna u tali na, "Ni pↄ bichable, u chaa ku. Kena pan mu sɛ kɛ taa u na, mbe u faŋga ta mbe ŋmaa ta ni pan." 24A Yesu na blↄ wre naa shie u katoo. Ŋga praa shie kre, lenɛɛrɛ na taa pe kro mna wɛ u na kuraa. 25Bawa chlↄ wa, na nyimi woni u pan suwi yɛlɛ kɛmbↄshiin na kra kun. 26Na u kala nya paa tuwe lefɛɛnlɛ tataara kɛɛ, mu u swa na u wejinyirɛ kro tɛɛ mu tuweele le mu pra, na fuŋga ki taa mu sheli. 27Wra Yesu kee loo mna pan mu chaa lenɛɛrɛ pre nu Yesu kro, mna hɛ kɛ taa Yesu dodoŋgi na. 28Mbo, "Na ni kɛ taa u dodoŋgi na kuraa, mbe ŋmaa ta." 29Titɛɛ kre nu to, a nyimi kre kraa woni u pan kre na kun, a wra chin u wejiŋge nu na u saanla. 30Ŋga chlↄ wre na kɛ taa Yesu dodoŋgi kre na kre, Yesu na chin titɛɛ kre nu na faŋga ka yili u nu, a wra viŋge mu kna lenɛɛrɛ pre nu mu pe wie mbo, "Ŋmbi u kɛ taa ni dodoŋgi na ŋga hin?" 31A u twanfɛɛnlɛ pre na kna mu yo u pan mbo, "Ŋu titi nya imi leele mblɛ wɛ mu na, a mu tuwi na wie na ŋmbi u gbun mu na?" 32Yesu na yiɛ wa mbe le na we ndro ŋmba u kee kre pe kre nya. 33Ŋga chlↄ wre na chin kee ŋga ki pe u nu kre ndra na, wra fiɛrɛ na seere wru mna pan mu kosie kan Yesu yiɛ, mna kee kre kpra yo Yesu pan. 34A Yesu na kna mu yo u pan mbo, "Ni pↄ, mu shↄnlie mu ŋmaa shↄ. Sɛ na wejinyiŋge ni. Mu yira kre, ki laa mu na mbe mu faŋga ta." 35Ŋga wraa wa na paara kre to, a leele na yiri Judae fninyuŋgo lopom wre katoo mna pan mu yo u pan mbo, "Mu pↄ bichable wre ku. Mni a mu kro na nyinafun wre hau na hin?" 36Yesu nsra taa pe wo kre na, a wra kna mu yo Judae fninyuŋgo lopom wre pan mbo, "Maa fiɛ! La, shↄnlie ta rɛ!" 37Bawa Yesu na tia leele pre na laa u kro, a kra kro wre na Pita na Jemisi na Jↄn, Jemisi chunu wre chiin. 38Ŋga pra da Judae fninyuŋgo lopom wre katoo kre, wra leele tataara nya katoo wa, pra gble na nyɛni, a katoo kre wɛɛri poŋgo. 39Ŋga wra le katoo wa kre, a wra yo leele pre pan mbo, "Mni a e na gble na nyɛni imi hin? Pↄ wre n ku. Sni u sni!" 40A pra laa mu to na Yesu tɛɛ. A Yesu na leele pre ni peii mna yili katoo kre nu, mna pↄ wre lɛ na u lo bali mu ya u kotↄmblↄ taarɛ mblɛ ni wra sɛ wa kre na, a pra le lawee ŋga nu pra pↄ wre sniŋge kre. 41A Yesu na bichable wre kɛ yii mu kna mu yo u pan mbo, "Talita kumi!" Ki nyina na, "Bichable, ni yo mu pan na yiri!" 42Titɛɛ kre nu, a bichable wre na yiri mu yire, na nyaari. Kre nyjila kre na pↄ wre li yɛlɛ kɛmbↄshiin. Kra mblɛ praa wa wa kre kro pe kawako. 43A Yesu na kna mu pe jaari paa na pia shia ti mbe ndro ki loo, la, pe yaka cha mbe pↄ wre ŋga mbe u ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\