Matio 18

1Kre nyjila kre nu twanfɛɛnlɛ pre na pan mu Yesu wie mbo, "Kena o ŋmbi haa we pe lekpↄↄ nyjeeri ŋunumu kre nu ŋga hin?" 2A Yesu na kna, mna pↄ fiɛn wa yeeri, mna pan mu yire pe lalaa, 3mna kna mbo, "Kpra na ni yuu e pan na, na e n eyɛ pe na biile lɛ kre, kolo ka n wa na ee sɛ nyjeeri ŋunumu kre nu fio. 4Ŋmba we ja mbe uyɛ nyjii na pↄ ŋmba wi kre, wre we pe lekpↄↄ nyjeeri ŋunumu kre nu. 5A ŋmba we le ni na, mbe pↄ imi le kre, kena u ni le. 6A ŋmba we ti biile fiɛn fiɛn mblɛ pe ni shↄ ŋga wa laa u shↄnlie kro kre, na pra dnɛ badaaŋga pↄ ufun lagboo mu u wa lↄↄ a kra u li pro, ŋga we tni na. 7Waŋgra ŋga nu kaalɛɛ nyi mu tia leele na punu Nyiɛkpↄↄ na kre, ki atɛ. Leele punui Nyiɛkpↄↄ na la, ŋmba we ti mbe ndro punu kre, u atɛ. 8Kena na mu kɛ ndee mu jele shie na mu ni sisam nu kre, ki kun mu wa. Ki nyu mu mu ŋga na mu sɛ ŋmaa lawee na kɛ nunu, ndee jele nunu ni, mu wɛ ŋga mu kɛnyi shiin, ndee jeelee shiin ta mbe sɛ kanhun ŋga kra fii kre nu na. 9A na mu nyini shie na mu ni sisam nu kre, ki foli mu wa, ki nyu mu mu ŋga na mu sɛ na nyini nunu ni ŋmaa lawee, mu wɛ ŋga mu nyiɛlɛ shiin ta mbe sɛ kanyana kanhun kre nu." 10"Kena e dↄↄ ta mbe yaa shia bibɛɛlɛ mblɛ wa le fiɛn. Ŋgi na, pe nyjeeri bitumblↄ wa mu tni ni lɛ wre jaara nyjeeri nyjila kro nu. 11Lewo Pↄ wre pan mbe paan mblɛ pe fun kre ŋmaa shↄ. 12Kena na lewoo wa na mbaala lafaa ni, a nunu fun pe nu, mni e jawa na ufun we pe hin? Wa fuloejirɛ na kɛmbↄkↄↄnajirɛ pre ti pe ka haa wa, mbe sɛ nunu ŋmba u fun wre haa cha tun ree? 13A na waa u nya, kpra na ni yuu e pan na, u yiɛ we shↄ u na mbe wɛ tataara mblɛ pe n fun kre na. 14Pan ki nyi ni Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri kre pan chↄ. Ki tia u n na chaa mbe bibɛɛlɛ mblɛ wa fun." 15"Kena na mu ŋmbrↄ fun mu na kre, sɛ mbe ŋu na wre shiin tni, mbe mu sisam ŋga u pe mu mu taan kre yo u pan. Na waa u sisam nↄↄ loo kre, kena e pe nunu. 16A na u n shia ki nↄↄ loo kre, kena mbe mu ndro nunu, ndee shiin cha mbe ya muyɛ na, 'mbe pe mu kee ŋga mu sɛ yo kre, dansiɛrɛ li mbe ya mu na.' 17A na u n shia pe kee ŋga pie yo u pan loo kre, kena mu sɛ kee kre ni Kristo leele pan. Na pe waa u yeeri, a u n shia pe kee loo kre, kena yaa ufun wre jawa Kristo ndro. 18Kpra na ni yuu e pan na, kee ŋga ee yii tra mna kre, pe ki yii nyjeeri, a kee ŋga ee je tra mna kre, pe ki je nyjeeri. 19Kpra na ni yuu e pan na, na e shiin nyu ta nunu tra mna kre, yira ŋga ee tali kpan, ni Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre we ki pe mbe e ŋga. 20Ŋgi na mna leele shiin ndee taarɛ we fni ni mɛɛ nu kre, na nii wa pe lalaa." 21Bawa Pita na taan mu yiri mu sɛ Yesu wie mbo, "Ni Tafun, na ni ŋmbrↄ sisam piin ni na, gbee mni ki fna mbe ni u sisam ti mbe u kɛ hin? Gbee kↄↄnashin ree?" 22A Yesu na kna mbo, "Ki n pe gbee kↄↄnashin chiin, la, gbee kↄↄnashin ma tataara." 23"Kena nyjeeri ŋunumu kre, pan kie pe na ŋunu ŋmba wraa chaa mbe wre na u sumifɛɛnlɛ pe lalaa fↄↄlɛɛ kee le mbe yo yi. 24Ŋga ŋunu wre na tni u fↄↄlɛɛ yire kee na kre, pra pan na u sumifɛɛnlɛ pre nunu ni, na u fↄlↄ li kie da pↄni kagbeŋ lafɛɛ kɛ. 25A u sumifun wre nsra swa kre ta mbe tↄ, a kra tia ŋunu wre na yo na pe sɛ sumifun wre, na u chↄ, na u biile, na u yirɛ nyjɛ yii wa u pan kro prɛ mbe paan fↄlↄ kre tↄ." 26"Bawa sumifun wre na kosie kan ŋunu wre yiɛ mna u tali mbo, 'Jande, ni Tafun, frↄ ta, mbe ki cha mbe mu ŋga.' 27Ŋga wra yo ma kre, u kee na pe u pan fooro ni, a wra fↄlↄ kre ti mu u kɛ, mna u wa a wra sɛ." 28"Ŋga wra yili wa kre, u ŋmbrↄ sumifun wa katoo wra sɛ, na u fↄlↄↄ wa u na kie pe pↄni lafaa gbi, a wra sɛ to u na na tini mbo, 'Ni fↄlↄ tↄ.' " 29"A u ŋmbrↄ sumifun wre na kosie kan u yiɛ mna u tali mbo, 'Jande, frↄ ta, mbe ki tↄ mbe mu ŋga.' " 30"Ŋga wra yo ma kre, wra je mna sɛ u le nyuŋgo mbe hɛ su ŋga nyjila we u fↄlↄ kre tↄ. 31Ŋga kra pan ma kre, u ŋmbilɛ sumifɛɛnlɛ pre na kee kre kro nya, a kra pe pe fooro ni mu tro. A pra sɛ mandiɛ kre kro bↄ pe kro tafun wre pan." 32"Bawa ŋunu wre krↄ na kun u sumifun wre ni, a wra u yeeri a wra pan, a wra kna mbo, 'Ŋu, mu ndra sheli. Lewaa titi wi ŋu. Ŋga ni mu yii ni fↄlↄ na mna, a mu ni tali, ni n ki ti mu mu kɛɛ? 33Kena imi na ni mu fooro chin mu mu wa kre, ŋgi ki tia a mu n mu ŋmbrↄ sumifun ŋmba fooro chin ma ŋga hin?' 34Ŋga kra pan ma kre, ŋunu wre krↄ na kun kpↄↄ, a kra tia wra sɛ u sumifun wre le nyuŋgo lefɛɛnlɛ kɛɛ mbe pe u fiŋge mbe hɛ su ŋga ble we fↄlↄ kre tↄ." 35A Yesu na kna mbo, "Na e n na tii na e ŋmbilɛ kee loloŋgo nu, pan ni lɛ ŋmba uu wa nyjeeri kre we e pe."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\