Matio 28

1Ŋga Judae wuu ble kre na tro, ŋga ki nyiŋge naa sii kre, Maria Magdalene na Maria shiin wo wre na gbolo mu sɛ faŋga kre lawee. 2Ŋga pra da wa kre, a tra na seeri badaaŋga, a o Tafun wre nyjeeri bituŋu na tii wa, mna dnɛ ŋga ni pra faŋga kre nyu tↄ kre gbila mu wa, mna tni ki na. 3A wraa chiɛnri na nyiɛ ki nyini, a u dodoŋgi na fniŋge prupru u na, na nyiɛ subie yi. 4Ŋga kra pan ma kre, fiɛrɛ na mblɛ praa wa na faŋga kre sri kre yii kpↄↄ, a pra to mu sni na gboolo lɛ. 5A nyjeeri bituŋu wre na kna mna yo chiɛlɛ pre pan mbo, "Yaa fiɛ, ni chin na Yesu ŋmba pra kan kanyana kumu kaan na kre e chaa mbe le. 6U n wa mna. U nyi imi wra ki yo kre. E n nyaa, e pan e u snihaa kre le. 7E sɛ nyaanyaa. E sɛ yo u twanfɛɛnlɛ pre pan na u nyi. A u yiɛ klu na shie Galilii na. Bawa ee u nya imi na ni yuu e pan ŋga." 8Titɛɛ kre nu, a pra krↄ kna mna fɛ mu yili faŋga lawee wa, na fiɛrɛ na yɛshↄↄrↄ badaaŋga ni, mna sɛ u twanfɛɛnlɛ pre pan. 9Ŋga praa shie kre, Yesu na pe fni mna yo pe pan mbo, "E shaari." Ŋga wra yo ma to, a pra fɛ mna pan mu kosie kan u yiɛ, mna u jeelee yii. 10A Yesu na kna mbo, "Yaa fiɛ, e sɛ yo ni wolo pan na pra shie Galilii na, bawa pie sɛ ni nya." 11Ŋga chiɛlɛ pre na kna na shie kre, kre nyjila kre, na leele mblɛ pra wↄ a pra sɛ na Yesu faŋga kre sri kre, na pe plɛ sɛ chia lam, na kala ŋga ki pe faŋga lawee wa kre kro yuu sↄfue loplombo pre pan. 12Ŋga pe kro na chia loplombo pre kro na fni kre, pra bↄↄnri mna fni na ki fna pe sojae pre pra sɛ faŋga kre shie kre ŋga swa tataara. 13Mna yo pe pan mbo, "E yo na, 'U twanfɛɛnlɛ pre pra pan mu u ju mu wↄ ble, na o sni na ŋunu.' 14Kena na ki waa pan na waŋgra lopom ki loo kuraa kre, oo yo mbe yire e kro, kena kala kↄ." 15A sojae pre na swa kre shↄ, mna sɛ kee ŋga pra yo pe sɛ pe kre pe. Ki tia kre kee ŋga na kpali Judae leele nu mu yire kre ble kre mu pan mu su aŋga na. 16Twanfɛɛnlɛ kɛmbↄnunu pre na sɛ Galilii nyua ŋga kee Yesu na yo pe pan kre na. 17Ŋga pra Yesu fni wa kre pra kosie kan mna u sumi, la, kre nyjila kre na pe plɛ jawalaa shiin shiin. 18A Yesu na flo mu da pe na mna yo pe pan mbo, "Pe ni ŋga jaŋga ŋga kii wa nyjeeri na tra kro. 19Kena e sɛ waŋgra kro nu, e sɛ leele pe ni twanfɛɛnlɛ, e pe ndrɛ je e le ni Lɛ wre, na u Pↄ wre, na Ŋumu wre mɛɛ nu. 20E pe nyina mbe pe taa nyjɛ ni e nyina kre kro na. E le, nii wa e kro mbe sɛ su waŋgra kla ble."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\