Matio 4

1Titɛɛ kre nu a Nyiɛkpↄↄ Ŋumu wre na Yesu bali mna sɛ fimi lawee kre nu, mbe Sutna sɛ u nyu cha. 2A Yesu na ble fun ble nununu fuloe shiin, lafo na ble. Kre kↄkro kre, klo na u ta. 3A Sutna wre na pan u jaara mna yo u pan mbo, "Na ŋu wi Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre titi kre, paara mbe dnɛ nyjɛ kaari paanu." 4A Yesu na kna mu yo u pan mbo, "Pra ki nyunↄ mu tɛɛ na, 'ki n pe sro ŋga lewo we li chiin na we yila mbe tni waŋgra nu, la kee ŋga Nyiɛkpↄↄ yuu kre na yi.' " 5Ŋga kↄkro kre, Sutna na u bali wa mna sɛ Jerusalɛm chia kre na, mna sɛ yire na u ni suminyuŋgo gedeŋge titi kre ndra na, 6mna yo u pan mbo, "Na ŋu wi Nyiɛkpↄↄ Pↄ wre titi kre, ye mu to tra mbe ni le. Ŋgi na, pra ki nyunↄ mu tɛɛ mbo, 'Mbe ni bitumblↄ tun mbe pe paan mu le, mbe mu shↄ brɛm, mbe mu jele waa gbun dnɛ na.' " 7A Yesu na kna mbo, "A pe ki nyunↄ mu tɛɛ na chↄↄ mbo, 'Maa shia mu Tafun Nyiɛkpↄↄ pe mbe le.' " 8A Sutna na Yesu bali na, mna sɛ na u ni nyua gedeŋge ka ndra na, mna u nyina waŋgra ŋunumulie, na ki yirɛ chichiele nyjɛ mu chin ŋga kro, 9mna kna mu yo Yesu pan mbo, "Na mu kosie kan mbe ni sumi kre, mbe mu ŋga yirɛ nyjɛ mu nyaa ŋga kro." 10A Yesu na kna mu yo u pan mbo, "Sutna, flo wa! Pra ki nyunↄ mu tɛɛ na 'Mu Tafun Nyiɛkpↄↄ wre chiin yiɛ ki fna mbe mu kosie kan mbe u sumi.' " 11Ŋga wra yo ma kre, a Sutna wre na u ti wa mna se, a nyjeeri bitumblↄ na pan mna u sumi wa. 12Ŋga Yesu na loo na pe Jↄn yii mu le nyuŋgo kre, wra sɛ Galilii tra nu. 13U nsra sɛ tni Nazrɛt na, la, Kapɛnↄm chia ŋga kii wa Galilii tapla kre nyu na, Zebulↄn na Naftali tra na kre, bawa wra sɛ tni. 14Yire kee nyjɛ krɛrɛ na pe mna tia Nyiɛkpↄↄ kee nyanyofun Yisaia kee ŋga wra yo mu tɛɛ kre, a kra pe kpra mbo, "Zebulↄn tra na Naftali tra nyjɛ yii wa tapla mbɛɛ na kre, 15Jↄↄdan lↄↄ kro kre, Galilii leele mblɛ pe n pe Judae tra kre, 16leele mblɛ praa wa mu tni wↄmu nu kre, pe kania kpↄↄ nya, mblɛ praa wa mu tni kumu tra na kre, pe lawee nyaa kama." 17Mu yire kre nyjila kre, Yesu na nyaari mu tro, mna yuu na leele pe pe jawala chinɛ. Ŋgi na, Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre mbra mna. 18Ŋga Yesu naa nyaari Galilii tapla kre nyu na kre, wra Siimↄn ŋmba praa yeeri Pita wre na u chunu Andriu nya, na pee wa na asau waa, na mbroe woni. 19A Yesu na pe yeeri mbo, "E pan e taa ni kro, mbe ti mbe e pe leele wↄfɛɛnlɛ." 20Titɛɛ kre nu, a pra pe asau kre ti wa mna pan mu taa Yesu kro. 21Ŋga wra yiri wa mna sɛ yiɛ chiɛri kre, wra Zebedii biile, Jemisi na Jↄn, nya na pee wa mu tni pe krↄ nu, na pe lɛ Zebedii ni, na pe asau gbeele. A Yesu na biile pre yeeri. 22Titɛɛ kre nu, a pra krↄ kre na pe lɛ ti wa, mna pan mu taa u kro. 23Yesu na kila Galilii tra kre nu kro mna na leele nyina Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre ketaan kre, pe fninyinyi yire nu, mnaa yambla trai. 24A u kee na kpali mna sɛ Siria tra nu kro, a pra pan na yambla nyini nyini mblɛ praa wa kanyana nu, na mblɛ nu ŋumufuɛn nyi, na tↄↄlↄfɛɛnlɛ, na mblɛ pe fuuru kro ni, a wra pe tra peii. 25A lenɛɛrɛ na yiri Dakapoli chiɛ kɛ yire na, na Jerusalɛm, na Judea tra nu, na Galilii tra nu, na Jↄↄdan lↄↄ kre kro, mna pan mu taa u kro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\