Matio 6

1"E dↄↄta mbe yaa na chichie piin leele yiɛ na, na aada pie e nya mbe e pni. Na e chaa mbe leele na e kaan mɛɛ e chichie nyjɛ e pini na kre, yaa fↄtↄↄrↄ ta e Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre pan. 2Kena na e wa chichie pe u ŋmbrↄ na kre, waa ki kpali mbe tro imi na yiɛnyumufɛɛnlɛ pre pini pe fninyinyi nu na lete na kre. Pan pe pini, a leele na pe kaan mɛɛ. Kpra na ni yuu e pan na pe fↄtↄↄrↄ kro yi. 3Kena yire rɛ, na wa chichie pini u ŋmbrↄ na kre, waa ti mbe leele u nya. 4E ti mbe e chichie pee ndra, mbe e Lɛ ŋmba u ndra ndra kee chini kre e nya, mbe e ŋga e fↄtↄↄrↄ." 5"A na e nyiɛtali kre, yaa na pini na yiɛnyumufɛɛnlɛ pre lɛ, pre pe yiree fninyinyi nu, na lete na, na nyiɛtali mbe leele nya. Kpra na ni yuu e pan na, pe pe fↄtↄↄrↄ ta mu kↄ. 6La, yire rɛ, na e nyiɛtali kre, e le nyuŋgo e krↄ tↄ, e e Lɛ, ŋmba pra nya wre tali, wre u ndra ndra yirɛ kro nyaa, we loo mbe e ŋga e fↄtↄↄrↄ." 7"A na e nyiɛtali kre, yaa na paara mbra keewɛɛ yuu na mblɛ pe n Nyiɛkpↄↄ chin kre lɛ. Ŋgi na, pe jawa na, pe paaraa tataara na Nyiɛkpↄↄ we loo pe pan. 8Kena yaa na pini na pre lɛ. Ŋgi na, e Lɛ Nyiɛkpↄↄ wre chin nyjɛ yi e shian, a e chin na u tali." 9"Kena na e nyiɛtali kre, e na yuu na, 'O Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri, mu mɛɛ chichie ki yili. 10Ti mbe mu ŋunumu pan, ŋga mu chaa ki pe tra, imi na ki piin nyjeeri kre. 11O ŋga ble nyini aliire aŋga. 12Mbe mu o sisam ti mbe o kɛ, imi na o tii na kee kre. 13Maa sɛ na o ni nyu chaara nu, o wↄ mu yili sisam nu.' 14A na e leele sisam tii na pe kee kre, e Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri kre we e sisam ti mbe e kɛ na. 15La, na e n e ŋmbilɛ sisam ti mu pe kɛ kre, e Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre wa e sisam ti mbe e kɛ." 16"A na e blefuni kre, yaa na yiɛ klai na yiɛnyumufɛɛnlɛ pre lɛ, pre pe blefuni mbe yiɛ kla, mbra chaa mbe leele chin na pe ble fun. Kpra na ni yuu e pan na pe fↄtↄↄrↄ kro yi. 17La, yire rɛ, na e blefun kre, e weli, e e ndrɛ saanri. 18Yaa ti mbe leele chin na e blefun. La, e Lɛ ŋmba u ndra ndra kee chini kre, wre nunu we ki chin, mbe e fↄlↄ tↄ." 19"A yaa na krↄyirɛ chaa mbra teeri tra mna. Ŋgi na, hlemble na dumblↄ we yi ka mbe yi kla, a juoloo wa mbe yi ju. 20La, e na krↄyirɛ chaa nyjeeri. Ŋgi na, hlemble na dumblↄ n wa bawa, a juolo n wa bawa mbe lee yi ju. 21A mna mu krↄyira nyi kre, bawa mu loloŋgo nyi." 22"Lewo wejiŋge kania yi u nyini, na mu nyini pe chasi, mu wejiŋge kro we pe chasi. 23A na mu nyinii wa sisam na kre, kie ti mbe sisam tni mu nu. Kena na kania ŋga kii wa mu nu fii kre, kie ti mbe wↄmu ŋga kii wa mu nu kre sna. 24Ndro n wa mbe jaa tafɛɛnlɛ shiin sumi. We na nunu kee chaa mbe wɛ nunu na. Ndee mbe uyɛ wru mbe nunu ŋga mbe nunu ti. A lewo wa jaa swa na Nyiɛkpↄↄ sumi." 25"Kre ndra na ni yuu e pan na, yaa na kawa ŋga ee ka, ndee ŋga ee gbↄ, ndee ŋga ee tↄ ni. Kena e ŋmaa n shian mu wɛ sro na ree? Ndee e wejiŋge kee n shian mu wɛ yoŋgo na ree? 26E yiɛ wa e hanyiɛlɛ le nyjeeri, pra fali mbe sro luu, a pra sro kun mbe tɛɛ, a nde e Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri kre tia pra lii nyjila kro nu. Kena e kee n shian mu wɛ hanyiɛlɛ na ree? 27A e ŋmbi we jaa tni mbra kawa mbe ki ti u jaa ble nunu chom ya u ble na hin? 28A mni a e na kawa na nyjɛ ee tↄ ni ma ŋga hin? E yiɛ wa e lↄↄ chia toto le lↄↄ imi na yi lee, nde yira tnumu tun, a yira yoŋgo tↄ. 29La, ni yuu e pan na Sↄlↄmↄn kpↄↄmu nu kre, u nsra yaka ta mu le a kra nyu mu da na yi ni. 30Kena na Nyiɛkpↄↄ we ja mbe nyaa kuraa tↄ yoŋgo, kre ŋga kie fin kia mu mbe pe ki sro, kena ŋgi kie ti mbe wa e tↄ mbe wɛ nyaa na hin? E shↄnlie fiɛn kpa! 31Kena yaa tni mbra kawa mbra yuu na 'Yira ŋgi oo ka, ndee ŋgi oo gbↄ, ndee ŋgi oo tↄ hin?' E Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre chin na yire yirɛ nyjɛ krɛrɛ e shian kro. 32Ŋgi na, yire yirɛ nyjɛ leele mblɛ pe n pe Judae pre chaa, la, yire ma. E Lɛ ŋmba uu wa nyjeeri wre chin na yire yirɛ nyjɛ krɛrɛ e shian kro. 33La, e klu e Nyiɛkpↄↄ ŋunumu kre na u kprahaa cha tun, we nyjɛ yi shian kro wru mbe ya e pan. 34Kena yaa na kawa na baŋga ni. La, e ti mbe baŋga na kawa na kiyɛ ni. Ki n shian na ee ti mbe baŋga kala pan mbe ya aŋga wee na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\