Filipie Hlɛ 3

1Ni wolo, ni kee ŋga ki kro tↄ yi kre. E ti mbe e yiɛshↄ o Tafun wre mɛɛ nu. Ki n na ni yaa na mbe ndru na kee nunu ŋga ndaa e nyunↄ fa kre nyunↄi na. Ki nyu mu e ŋga na ee na ki ndru, mbe ki e shↄ. 2E eyɛ dↄↄ ta sisampefɛɛnlɛ pre haa, nyukwanla pre, mblɛ pe yuu na, na pe n lewo fɛŋgɛ kun pia u shↄ kre. 3Wre mblɛ o yire Kpra Ŋumu wre na, na Nyiɛkpↄↄ sumi, mu na Kristo wre kaan mɛɛ mu chin na fɛŋgɛ kuun wa jaa o ŋga ŋmaa kre, wre lɛ Nyiɛkpↄↄ leele titie pre. E n oyɛ mu lɛ wejikaara kepele nu. 4Na ki pe na tnu naa wa yire paala kolo nyjɛ nu kre, kaa mi nii tnu ni kpↄↄ mu wɛ ndro kro na. Na wejikaara kepele kaa wa mbe lewo uyɛ taa ki na kre, ka mi nii ka ni. 5Ŋga pra ni se, ni ble kↄↄnataarɛ ble na pra ni fɛŋgɛ kun. Israel ndro wi mi, a Benjamin sele ndro wi mi. Hebri ndro titi wi mi. A na o le mbra kolo na kre, Farisii wi mi. 6Ndaa gbeŋmba mu Kristofɛɛnlɛ pre fiŋge, a pe nsra ni kefↄↄn ka ta mu yo Farisiie mbra kolo na. 7La, yirɛ nyjɛ yie na pe ni tnu yirɛ yire koolee nyjɛ na kre, ni yi jawa yirɛ waara Kristo wre ndra na. 8Kpra titi yi na ni yirɛ nyjɛ ni ta kro le yirɛ waara, chiɛn ŋga ni Kristo wre chin na ni Tafun wi kre ndra na. Ni le na ki nyu mu wɛ yirɛ kro na. U ndra na kre, ni yirɛ kro wa, na yi le na kafuŋgo yirɛ yi, mbe ki ti ni Kristo ta mbe yii kɛshiin, 9mbe mi na wre pe nunu. Ki n pe kee chichie ŋga ni pe mbra kolo na kre ki ni pe cheche, la, ŋga ni Kristo shↄnli kre yi. Shↄnlie na Nyiɛkpↄↄ lewo fraka. 10Ŋga ni chaa kro yi, na mbe Kristo wre chin mbe jaŋga ŋga kii wa u kunnyiɛ kre nu kre chin, mbe u kanyana kre ka nya, mbe ku imi na wra ku kre. 11Na kie tna Nyiɛkpↄↄ pan kre mbe ni kunnyiɛ ta. 12Ni n na yuu na ni ta, ndee ni nyu mu kↄ. La, nii wa na wii na ni kɛ we to ŋga na Kristo Yesu ni wru mu pe u wo kre na. 13Ni wolo, yi n to ni kɛɛ tun, la, kee nunu ŋga ni pini yi na, ni nyjɛ yi tro yire kro kee fɛɛ, na wii na shie ŋga kii wa yiɛ kre pan. 14Ni wii mbe sɛ kↄ, na ni kɛ we to nyjeeri yeeree ŋga na Nyiɛkpↄↄ yire Yesu Kristo na mu ni yeeri kre na. 15Ki fna mbe wre mblɛ o lɛ Yesu kee nu kre, mbe o na pini ma. A na e plɛ kefↄnyi jawa kuraa kre, Nyiɛkpↄↄ we yi wↄ chasi mbe e nyina. 16La, mna o da kre, e ti o ki yii kɛshiin. 17Ni wolo, e ni kepele kro twan. O kee chiriri pe mu tɛɛ e pan mbe e le mbe o twan. Kena e ndie tɛɛ mblɛ pe taa ki na kre pan. 18Ni klu mu yire kee nyjɛ yo e pan gbee tataara, a fuŋgaami ŋga ni yi yuu na yotunyi ni nyiɛlɛ. Lenɛɛrɛ wa, a pe kepele tia pe pe Kristo kumu kre loŋgoolo. 19Pre leele mblɛ pe kↄlↄ yi na pie pe sro. Ŋgi na, pe pe wejiŋge yirɛ pe sumi. A pe nyifɛɛrɛ lawee pe yiɛ shio. A yirɛ nyjɛ yii wa tra mna kee pe jawa. 20La, wre rɛ, o pe nyjeeri biile. A o tni chiriri na o Ŋmaashↄfun Yesu Kristo wre sri mbe u yiri nyjeeri wa pan. 21Na waa pan, we o wejikaara ŋga kie ku kre chinɛ, mbe ki ti o yɛnyiŋge ta na wre titi wo yi, jaŋga ŋga u tɛɛ na yirɛ kro yiri na leni uyɛ jaara kre ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\