Filipie Hlɛ 4

1Kena ni wolo Kristofɛɛnlɛ, ni e kori, na e chaa mbe nya, yire lɛ ni yɛshↄↄrↄ na tnu ŋga ni ta. E yire gbiŋmbi o Tafun mɛɛ nu. 2La, Euodia na Sintike rɛ, ni e tali, ŋga ee wa o Tafun wre mɛɛ nu ŋga, e tni na nyu nunu ni. 3A ŋu ni ŋmbrↄ chichie, ni chaa mbe mna yaa pre chiɛlɛ mblɛ na. Ŋgi na, mi na pre tnumu tun mu ketaan kre kpali mu tro, na Kliment, na u ŋmbilɛ hamblɛ pre kro. Pe kro mɛɛ wa Nyiɛkpↄↄ ŋmaa hlɛ kre nu. 4E ti mbe e yiɛshↄ o Tafun wre mɛɛ nu. E ti mbe e yiɛshↄ, ni ki yuu shiin wo na, e ti mbe e yiɛshↄ. 5E ti mbe leele kro e nyjiimu chin. O Tafun wre mbra mna. 6Yaa ti mbe yaka e shian la, e nyiɛtalaa kro nu, e na e keshian kro yuu Nyiɛkpↄↄ pan, e na u kaan mboo. 7Na e pini ma kre, Nyiɛkpↄↄ wejinyiŋge ŋga nↄↄ lewo wa jaa chin kre we ti e lolonyi na e jawala kro Yesu Kristo na. 8Ni wolo, ni kee ŋga ki kro tↄ yi na, e na kpra kee, na kee nyjɛ nu mɛɛ chichie nyi, na kee nyjɛ yi fraka, na nyjɛ yi pe cheche, na nyjɛ nu koroo nyi, na kee chichie kro. 9A kee nyjɛ ni e nyina, na nyjɛ e loo ni pan, na kepele nyjɛ e nya ni pan kre, e taa yi na. Mbe wejinyiŋge Nyiɛkpↄↄ wre tni e nu. 10Ni yiɛshↄ o Tafun wre nu tataara na e ndru na ni kee sↄↄnri na. E naa ni sↄↄnri fa kama, la, kra kↄ mu da nyjila ka nu a e n na ki kolo ta na. 11Shian ma ki ni shian a ki tia ndaa yuu ma. Ni kee tataara twan, a ki tia tnimu ŋga nu ni nyi kro ni yiɛ nyi. 12Na ki ni shian, ni chin imi mbe niyɛ pe mbe da, a na ni ta nɛɛrɛ, ni chin imi na mbe niyɛ pe. Ni yire kee nyjɛ krɛrɛ twan, ki tia kolo kro na nyjila kro nu kre, na klo ni ta o, na ni yↄↄ o, na ni ta o, na ni shian o, ki tna ni pan. 13Kristo jaŋga kre u ni ŋga kre tia ŋga kie ni da kro, mbe jaa ki pe u mɛɛ nu. 14La, kra nyu na e na ya ni na ni kanyana nyjila. 15Yire Filipie titi chin na ŋga ndaa klu mu ketaan kre yo mna yili Makedonia na kre, yire chiin na lɛ sumifɛɛnlɛ mblɛ pra yaa ni na, na ni kaan na shio ni pan. 16A ŋga ndaa wa Tesalonika na kre, e naa shie na ni kaan yirɛ nyjɛ yira ni shian wa nyjila kro nu. 17Ki n pe yirɛ ni yiɛ nyina, la, tnu ŋga ee ta Nyiɛkpↄↄ pan kre ni chaa mbe e ta. 18Ŋga ni pe mu e ŋga kre, e ki fↄlↄ tↄ, hali mu tↄ mu wɛ ŋga ni pe na. Yirɛ nyjɛ e Epafrodito ŋga a u pan mu ni ŋga kre, yi nɛɛ ni pan, a yaka n ni shian na, a yi nyu mu tna Nyiɛkpↄↄ pan. 19A Nyiɛkpↄↄ we e ŋga ŋga ki e shian kro. Uu yirɛ chichiele ni tataara mu yire Yesu Kristo na, na o kaan yi yi. 20Kena e ti mbe o o Lɛ Nyiɛkpↄↄ wre ŋga yɛnyiŋge nyjila kro nu. Amin. 21E Nyiɛkpↄↄ leele mblɛ pe pe Yesu Kristo wolo pre shaari ni pan. O wolo mblɛ pee wa mna kre kro e shaari. 22Nyiɛkpↄↄ sumifɛɛnlɛ mblɛ pee wa mna kre e shaari, mblɛ pe e shaari titi lɛ mblɛ pee wa waŋgra kro tafun Kaisari katoo kre. 23Yire na Kristo dumiɛ e tni kro. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\