Wↄnnyinakee 13

1Ndaa yurↄ wa nya na u yili epo nu na paan, yurↄ wre ndrɛ naa kↄↄnashin, a u nyamblɛ naa kɛ. U nyamblɛ kɛ yire kro, ŋujuulee naa wa mu juule yi na nununu, a pe jiɛnlɛ mɛɛ ka nyunↄ u ndrɛ yire na. 2Yurↄ ŋmba ndaa nya kre na pe na kajinyurↄ wi, a u jewrɛ na pe na sisre wi, a u nyu na pe na blɛkpↄↄ wi. A wↄↄ wre na yurↄ wre ŋga wre titi faŋga na u ŋunumu, na u jaŋga kro mbe u li. 3Yurↄ wre ndrɛ yire nunu na pe na pe da mu ki kↄ, a ki kla kↄ. Kra waŋgra leele kro pe na kawako, a pra taa u kro. 4Leele pre kro naa wↄↄ wre sumi, ŋgi na, na wra yurↄ wre ŋga u jaŋga kro. A pan chↄↄ praa yurↄ wre sumi na yuu mbo, "Ŋmbi u da na yurɛ wre ni, mbe jaa wi na u ni hin?" 5Pra yurↄ wre ŋga jaŋgaa wraa nyukpↄↄmu na jiɛnlɛ kee yuu, mna u ŋga kolo mbe u yire kee nyjɛ yo mbe sɛ su nyiɛpↄ fuloeshiin na shiin nyu na. 6Wraa jiɛnlɛ kee yuu na Nyiɛkpↄↄ taanla, na u mɛɛ klai, na paara na u tnihaa kre taanla, hali mblɛ praa wa nyjeeri wa kro wraa paara na pe taanla. 7A pra u ŋga kolo mbe u ŋunↄ wi na Nyiɛkpↄↄ leele ni mbe pe ja. Pra u ŋga kolo mbe u jaŋga li leele kro, na yolo kro, na waŋgrɛ kro, na sele kro leele na. 8Lenɛɛrɛ we yurↄ wre sumi. Ŋgi na, mu yire waŋgra pe nyjila kre, mblɛ mɛɛ pe n nyunↄ Mbↄↄpↄ wre pra gbo wre ŋmaa hlɛ kre nu kre kro we u sumi. 9Kena ŋmba uu ndie ni kre, u ndie tɛɛ u loo. 10Ŋmba pie na chaa mbe yii mbe sɛ le nyuŋgo kre, fna ki fna pe u le nyuŋgo. Ŋmba we u ŋmbrↄ gbo brↄfiɛn ni kre, brↄfiɛn nyu na we ku. Kena ki fna mbe Nyiɛkpↄↄ leele frↄ na shↄnlie ta. 11Bawa ndaa yurↄ wa nya na, na u yiri tra na paan, yurↄ wre nyamblɛ naa shiin na Mbↄↄpↄ wi, a u paaraa na pe na wↄↄ kpↄↄ wre wi. 12Yurↄ shiin wo wre na jle wo wre jaŋga tɛɛ, mna tia leele mblɛ pee wa tra na kro na yurↄ jle wo ŋmba klɛ pe tra a yi kↄ kre sumi. 13Yurↄ shiin wo wre naa kawako kee pini, hali wra tia kanhun naa yiri nyjeeri na woni tra, a leele na nya. 14U kawako kee yire pra tia wraa pini yurↄ jle wo wre yiɛ na kre na tia wra ja mna leele mblɛ praa wa tra kro fana, mna yo leele mblɛ pee wa tra pan na pe sɛɛn faanri, mbe yurↄ jle wo ŋmba pra gbo na brↄfiɛn ni, a wra le tɛ kre pan. 15Pra tia yurↄ shiin wo wre na ŋumu le sɛɛn kre pra gbeele yurↄ jle wo wre mɛɛ na kre nu, mbe ki ja mbra paara, mbe ja mbe mblɛ pia sɛɛn kre sumi kre kro gbo. 16Sɛɛn kre na jaŋga wru mna tia pra leele fiɛnfiɛn na lekpↄɛ, na swafɛɛnlɛ, na shianfɛɛnlɛ, na tinlɛ, na lebiile kro tnↄ pe kalie kɛ na, ndee pe nduweele na. 17Kre ndro n wa mbe jaa lↄ ndee mbe prɛ, fↄna mblɛ na yurↄ wre mɛɛ ndee u tnↄmu nyi kre chiin bↄkↄ. 18Kena ki fna mbe leele kala chin, ŋmba u kala chin kre we ja mbe kre tnↄmu kre tɛɛ mbe yurↄ wre chin, na kre tnↄmu ŋga yire mu ndro mɛɛ ŋga. Tnↄmu kre nyu yi lafɛɛ kↄↄnanu na fuloe taarɛ na kↄↄnanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\