Wↄnnyinakee 14

1Ŋga mbe nya, na Mbↄↄpↄ wree wa mu yire Ziↄn nyua kre na, na leele kagbeŋ lafaa na fuloe shiin na jijirɛ mblɛ nduweele na pe Mbↄↄpↄ wre, na u Lɛ mɛɛ nyunↄ kre. 2Bawa ndaa mana ka loo nyjeeri wa na ki tini na chↄlↄ juu yi, na tini na nyiɛtwanraa yi, badaaŋga. Mana kre naa yilii na pe juru tɛɛ na mɛɛ koni. 3Leele kagbeŋ lafaa na fuloeshiin na jijirɛ pre naa wa mu yire Nyiɛkpↄↄ ŋujↄↄn kre, na yurɛ jijirɛ, na loplombo fulo na jijirɛ pre yiɛ, na mɛɛ fↄŋgↄ ka koni, ndro nsraa wa mbe jaa kre mɛɛ kre twan, fↄna pre mblɛ Yesu shↄ mu yili tra kre chiin bↄkↄ. 4Pre lɛ mblɛ pe n chiɛlɛ chaara wru mu peyɛ tↄ na nɛɛrɛ ni kre. Ŋgi na, pe n chiɛlɛ chin. A mna Mbↄↄpↄ wre we sɛ kpan, pre leele mblɛɛ wa u kro. Pre Nyiɛkpↄↄ shↄ mu yili leweele kro nu, a pe pe yɛkulo, mblɛ pe wↄ mu Nyiɛkpↄↄ wre na Mbↄↄpↄ wre ŋga. 5Pre leele mblɛ, pe nsraa kala fnɛ, a kee sisaa ka n wa pe na mbe ndro ta mbe yo. 6Ndaa ndru mu bituŋu wa nya, na u tro nyiɛ babaari na blenyini ketaan kre ni, na paan mbe ki yo leele mblɛ pee wa tra, na yolo kro leele, na waŋgra kro leele na sele kro pan. 7A u mana naa yilii mbo, "E Nyiɛkpↄↄ fiɛ, e u ŋga kpↄↄmu. Ŋgi na, u nyjila da mbe u paan lewo kro kpra kun. Kena e u sumi, wre u nyjeeri na tra, na epo, na lↄↄɛ bɛɛlɛ kro gbeele." 8A nyjeeri bituŋu shiin wo na taa jle wo wre kro na yuu mbo, "Babilↄn ja, chia kpↄↄ ŋga pe yeeri Babilↄn kre ja. Babilↄn tia waŋgra leele kro u tiɛrɛɛ kolo kre wru." 9A nyjeeri bituŋu taarɛ wo na taa, mu mana kpↄↄ tɛɛ na yuu mbo, "Na ndro waa yurↄ wre, na u sɛɛn kre sumi, maa tia yurↄ wre u tnↄ nduwe na, ndee kɛ na kre, 10ufun we Nyiɛkpↄↄ krↄ kↄↄn ŋga ki pe na simi shelee ŋga nu yaka na chaa, a u ki kna mu le u krↄ kↄↄn chirɛgbↄↄ nu kre gbↄ. Mblɛ pie yurↄ wre sumi kre kro we kala nya kanhun na pwa tuwe nu, nyjeeri bitumblↄ chehe pre na Mbↄↄpↄ wre yiɛ. 11A kanhun ŋga nu pie kala nya kre wre we na shie nyjeeri nyjila kro nu. Mblɛ pie yurↄ wre na u sɛɛn kre sumi kre, mblɛ na pie u mɛɛ nyunↄ kre kro, ble o, lafo o, pe n wa na yilihaa ni kanhun kre nu. 12Kena ki fna mbe Nyiɛkpↄↄ leele mblɛ pe taa u kee na, mu Yesu shↄnli kre, mbe pe frↄ." 13A ndaa mana ka loo na ki yiri nyjeeri mnaa yuu ni pan mbo, "Kee ŋga nyunↄ. Mu yire fuŋgaami na shie, mblɛ pe ku o Tafun wre mɛɛ nu kre wo yi dwamu." A Kpra Ŋumu wre na kna mbo, "Kpra yi! Pe tnumu ŋga pe tun kre, pie sɛ pe wuo shↄ na yɛshↄↄrↄ ni. Ŋgi na, pie pe tnumu ŋga pe tun kre tnu ta." 14Ndaa yiɛ wa mna le mna tlo fiŋge ka nya, ndaa ndro wa nya, a wra pe na Lewo Pↄ wre wi, na uu wa mu tni tlo kre na. A wra swa nyiɛ ŋujuulee juule, a u brↄfiɛn nyutaan ŋga ni u yirɛ kuun naa wa u kɛɛ. 15Ndaa ndru mu nyjeeri bituŋu wa nya na u yili suminyuŋgo kre nu, mna mana kpↄↄ tɛɛ mu paara ŋmba wraa wa mu tni tlo kre na kre pan mbo, "Yirɛ kun nyjila kre da, kena mu yirɛ kun brↄfiɛn kre wↄ mu yirɛ yire kun. Yirɛ nyjɛ yii wa tra na kre nyina." 16A ŋmba wraa wa mu tni tlo kre na kre na u yirɛ kun brↄfiɛn kre wa tra, mna yirɛ yire kun. 17Bawa ndaa nyjeeri bituŋu fuŋu wa nya na wre yiri nyjeeri suminyuŋgo kre nu mbe yili, na yirɛ kun brↄfiɛn ŋga nyu ki tna titii wa u kɛɛ. 18A ndaa nyjeeri bituŋu fuŋu wa nya, na u yili sragbunu kre nu na paan, na kanhun jaŋga kroo wa u pan. A wra mana kpↄↄ tɛɛ mu paara bituŋu ŋmba kɛɛ yirɛ kun brↄfiɛn taan kre na nyi kre pan mbo, "Mu yirɛ kun brↄfiɛn kre viŋge mu yirɛ sɛnyi yire knumu, na nyina." 19A nyjeeri bituŋu wre na u yirɛ kun brↄfiɛn kre viŋge mna yirɛ sɛnyi yire knumu, mna sɛ yi wo lawee ŋga nu pie yi fɛɛri mbe yi yuwi kre nu, ki yire mu Nyiɛkpↄↄ krↄ kↄↄn kpↄↄ kre ŋga. 20Pra yirɛ bie yire le yi fɛɛrindoo, chia kre mbookrↄ, mna yi yuwi, a nyimi na yili yi nu mna fo mna da kↄnsni lafɛɛshiin nyu na, mna pe na lↄↄ yi, a ki jijuom na da jeelee kunↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\